Hebreërs 1: 1-14

Skrifgedeelte: Hebreërs 1: 1 – 14

Fokusvers: Hebreërs 1: 3

Tema: Jesus Christus is die Begin en die Einde. Ervaar jy Hom órals in die lewe?

Inleiding

 • Mense gebruik maklik die gesegde en sê dat iets vir hulle die “Alfa en die Oméga” is.
 • Hulle bedoel baie keer hiermee, dat dít waarvan hulle praat, dié belangrikste in die lewe is.
  • Goeie opvoeding en onderrig is vir baie mense die “Alfa en die Oméga”.
  • Vir ander mense is dit weer belangrik om baie geld te hê – dit is vir hulle die “Alfa en die Oméga”.
  • Ander mense voel weer dat ‘n mens moet strewe na ‘n gebalanseerde lewe – dít is die belangrikste – vir húlle is dít die Alfa en die Omega.
 • Maar wanneer ons gaan kyk na wat “Alfa en Oméga” régtig beteken, dan sien ons dat dit die eerste en die laaste letters van die Griekse Alfabet is.
 • Dit is soortgelyk aan die “A en Z” van óns alfabet.
  • Die eerste letter en die laaste letter.
  • Die begin en die einde.

Jesus Christus is Beeld van God en straal Goddelike heerlikheid uit

 • En tog hoor ons, as gelowiges, in die Býbel van die term “Alfa en Oméga”.
 • Wanneer ons die boek, Openbaring, lees, dan lees ons dáár vier keer van die “Alfa en die Oméga”.
  • Ironies genoeg lees ons aan die begin van die boek (vgl. Op. 1: 8; 1: 11) en aan die einde van die boek hiervan (Vgl. Op. 21: 6 en 22: 13).
  • Ons hoor élke keer dat daar na Jesus Christus verys word, wanneer ons van die “Alfa en die Oméga” lees.
   • Ons Here, Jesus maak Homself só aan Johannes, die skrywer van Openbaring, bekend.
   • Hy verwys na Homself as die Alfa en die Oméga, die Begin en die Einde.
   • Jesus Christus maak dit duidelik dat Hy – en slégs Hy – die “Eerste en die Laaste” is.
 • En wanneer ons na Hebreërs 1 kyk, dan is dit óók baie duidelik dat Jesus Christus die “Alfa en die Oméga” is.
 • Volgens die skrywer van Hebreërs, is ons Here, Jesus Christus, die héél belangrikste van álle dinge.
  • In vers 1 hoor ons dat “God in die verlede baie keer en op maniere met die mens gepraat het deur die profete” – en hoe waar is dit nie, geliefdes?
   • Die Ou-Testament is vol voorbeelde van mense wat drome en visioene gekry het en die Here se stem op só ‘n manier gehoor het.
    • Baie van ons beny, op ‘n manier hierdie mense, want ons sou ook baie keer wou hê dat die Here net met ons moet praat – maar nou is Hy stil.
    • Of só voel dit vir baie van ons.
    • Maar wat sê die skrywer van Hebreërs?
   • Dit is só: God het in die verlede met ons gepraat deur die Ou-Testamentiese profete, “maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur sy Seun”, lees ons in vers 2.
 • In vandag se tyd, is dit nie meer so algemeen dat ons die Here se stem direk hoor nie.
 • Maar al praat God nou nie meer direk met sy kinders deur drome en visioene nie, beteken dit níé dat Hy stil is nie.
 • Hy praat nog stééds met ons!
  • Vandag praat Hy met ons deur sy Seun.
  • Vandag praat die Almagtige God met ons deur sy Woord, geliefdes.
   • Wanneer ons die Bybel oopmaak en daaruit lees, dan lees ons God se Woorde aan ons.
   • Die Bybel is God se Woord.
   • Op elke bladsy praat ons Here, Jesus, met ons.
   • Dit wat in die Bybel staan, is God se Woorde aan sy kinders.
   • Dit wat hier opgeteken is, is God se wil – ons het dit verlede ook week gehoor!
 • In Hebreërs 1: 2 hoor ons dat ons God die Vader die hele wêreld deur Jesus Christus geskep het.
  • In die begin het God net gepraat, en dit was daar.
  • Hy het net ‘n woord gesê en iets het ontstaan.
   • Hierdie wonderwerk is alleen moontlik omdat God deur sy Seun, Jesus Christus, geskep het.
   • Ons Here, Jesus Christus was van die begin af by God.
   • Jesus Christus is reeds van die begin af sélf God (Joh. 1: 1, 2).
    • Dit is waarom ons sê dat die Woord van God, Jesus Christus, die Alfa – of die Begin – is.
 • In ons fokusvers hoor ons dat die heerlikheid van God ook uit Christus uitstraal en dat Hy die ewebeeld van God is.
 • Die heerlikheid wat Jesus Christus uitstraal, is só geweldig dat geen mens na Hom kan kyk en dieselfde bly nie.
  • Onthou u hoe die heerlikheid van God van Moses se gesig uitgestraal het, toe hy die Wet van God ontvang het? (Eks. 34).
  • Omdat Moses in die Here se heerlike teenwoordigheid was, het sy eie gesig ook van heerlikheid begin straal.
 • Soveel te méér straal Jesus Christus God se heerlikheid uit – want Hy is Seun van God! Hy is God sélf!
 • En in die Here se genade, word hierdie heerlikheid ook aan óns geskenk, geliefdes.
 • Omdat ons, deur die geloof, aan die Here verbind is, deel ons ook in hierdie heerlikheid.
 • Omdat Jesus Christus ons totaal en al verander, en van ons kinders van God maak, dra Hy sy heerlikheid aan ons oor.
  • In 2 Korintiërs 3: 18 ontvang ons die belofte dat ons “al meer verander word om aan die beeld van God gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe! Dít doen die Here wat die Gees is.”
 • God die Heilige Gees skenk geloof aan ons sodat ons verbind kan word aan God-Drie-Enig.
 • Die Heilige Gees verander en vernuwe ons, elke dag, sodat ons al meer kan doen wat God behaag.
  • Al ervaar ons dit nie altyd fisies nie, word uitverkore kinders se verhouding met God al stérker.
  • Ons groei in ons geloof.
   • En wanneer ons, bv. Nagmaal gebruik, dan ervaar ons iets fisies en tasbaars wat ons geloof op ‘n manier versterk.
   • Wanneer ons Nagmaal gebruik, dan word dít wat Christus vir ons gedoen het, ‘n groter werklikheid.
   • Te danke aan God se genade, stráál ons gesigte met die Here se heerlikheid, wanneer ons terugstap banke toe, nadat ons Nagmaal gebruik het.

Ná die skepping hou Hý alle dinge in stand  

 • Ja, geliefdes, wanneer die Heilige Gees ons geloof versterk kan ons die heerlikheid van God uitstraal, want Jesus Christus hou alle dinge stééds in stand.
  • God het nie net alles deur sy Woord geskep en Homself van die skepping onttrek nie.
 • Hy blý besig met die skepping.
 • Hy sorg – élke dag – dat alles in ‘n perfekte harmonie saamwerk.
  • Die planete is, óp die millimeter, vêr genoeg van mekaar gespasieer.
  • Die son draai élke dag om die aarde, die maan gee élke nag lig in die donker.
  • Dit reën elke jaar genóég waar dit moet.
 • Dit alles is omdat Jesus Christus nog steeds oor álle dinge beheer het.
 • In Kolossense 1: 17 lees ons dat ons Here, Jesus, vóór alles al daar was en dat Hy alle dinge in stand hou.
 • Hy hou, veral, sy uitverkore kinders in stand.
 • Hy is, veral, oor óns besorg, geliefdes.
  • En dit is, o.a., ons troos vanoggend.
   • Die Here het ons, as sy kinders, só lief dat Hy ons nie alleen los in ons situasie nie.
   • Wanneer ons deur ‘n moeilike tyd gaan, is Hy daar.
   • Wanneer ons bekommerd is, is dit Hý wat aan ons berusting gee.
   • Wanneer ons ‘n geliefde aan die dood afstaan, is dit Hý wat ons troos.
    • Hy sien ons raak in ons swaarkry.
    • Hy het ons nog nooit alleen gelaat nie.
    • Hy sal aanhou om ons, in ons nood en bekommernis, te onderhou.

Ná sy Verlossing aan die kruis vaar Hy op na die hemel

 • Waarom?
 • Want Hy verstaan wat dit is om deur moeilike dae te gaan.
 • Hy verstaan hoe dit voel om bekommerd te wees.
  • Die aand voor Christus se kruisiging het Hy verskeie kere gebid dat die lydensbeker by Hom verby sal gaan.
  • Al was Hy doodsbenoud, het Hy volhard in gebed: “Laat nogtans nie My wil nie, maar U wil geskied.
  • Aan die kruis het Hy helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gely toe Hy uitgeroep het: “My God, My God, waarom het U my verlaat?”
   • Ja, geliefdes, God se heerlike teenwoordigheid en genade het Hom aan die kruis verlaat toe Hy, namens ons, daar gehang het.
   • Jesus Christus het die volle oordeel van God deurgemaak, omdat nie een van óns dit sou kon doen nie.
 • En omdat ons, deur die geloof, één is met Hom is, is dit wat Hý deurgemaak het óók vir óns geldig.
  • Wanneer Hy daar aan die kruis sterf, dan word ons verlos van ál ons sondes.
  • Sy kruisdood, geld as betaling vir al ons oortredings.
   • Sien ons sy wonderlike almag daar aan die kruis raak?
   • Besef ons wêrklik dat dit alleen Hy is wat kragtig – en volmaak – genoeg is om ons van al ons sondes te verlos?
 • Sy almag stop nie hier nie, geliefdes!
 • Ons fokusvers sluit af met die woorde: “Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel.”
  • Hy het die dood oorwin, geliefdes!
  • Hy lewe weer!
  • In sy almag het Hy uit die graf gekom en later na die hemel toe opgevaar!
   • Hy het sy plek gaan inneem: dáár aan die regterhand van God die Vader.
   • Dit is dáár waar Hy hoort.
   • Dit is dáár waar Hy van die Begin af was.
    • Hy regeer van ewigheid af en Hy sal tot in ewigheid regeer.
    • Hy is die wáre Alfa en die Oméga.
    • Hy is die Koning van die konings – die Begin en die Einde.
 • En daarom sê die Hebreër-skrywer dat Jesus Christus selfs belángriker as die engele is.
  • Want vir watter engel het die Here ooit gesê: “Jy is my Seun en van vandag af is Ek jou Vader.”?
  • Watter engel kry die heerlike belofte om aan God se regterhand te sit en oor alles en almal te regeer? (vers 13).
   • Dit is slégs ons Here, Jesus Christus, wat met sóveel eer gekroon word.
   • Dit is slegs Hý wat hierdie voorreg ontvang, omdat Hy ware God is.
   • Nie één van die engele is belangrik genoeg om hierdie ere-posisie te kry nie.
    • Inteendeel, lees ons in die laaste vers dat hulle in God se diens is, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf.
    • Die engele word uitgestuur om gelowiges te dien, geliefdes.
    • Al is hulle hóé uniek en besonders, gaan hulle nie die ewige lewe ontvang nie, maar óns, as kinders van God, wél.

Slot

 • Wat is vir jóú die Alfa en die Oméga?
 •  Wat is vir jou die belángrikste in die lewe?
  • Is dit dalk jou kinders?
  • Of jou beroep?
  • Of dalk jou gesondheid?
 • Vanoggend word ons, deur die Heilige Gees, herinner dat Jesus Christus die ware Alfa en Oméga vir ‘n gelowige moet wees.
 • Niks kan vir ons belangriker as Hý wees nie.
 • Ons kan oor niks méér opgewonde word as sý verlossing en opstanding nie.
 • Jesus Christus is daar van die Begin af, en Hy sal daar wees tot die Einde toe.
 • Hy hou alles in stand – ook vir jóú in jou unieke situasie.
 • Mag jy Hóm as die Belangrikste in jou lewe ervaar.
  • Mag jy sy teenwoordigheid órals in die lewe beleef. Mag jou gesig van sy heerlikheid straal omdat jy, konstant, in sy teenwoordigheid is.
  • Amen.