Handelinge 1: 1 – 11

Skrifgedeelte: Handelinge 1: 1 – 11

Fokusvers: Handelinge 1: 8

Tema: Die Heilige Gees bekragtig ons om van Christus te getuig

Inleiding

Verlede jaar het ek my jaar se bediening afgesluit met ‘n preek waar ons gehoor het dat ons “kinders van God” is. Vanuit die Woord en die Belydenis het ons die wonderlike belofte ontvang van ‘n nuwe identiteit in Christus: “Jy is nou nie meer slaaf nie; jy is nou ‘n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.” Ons het verlede jaar met hierdie wonderlike woorde afgesluit – ‘n belofte wat sterk genoeg is om ons regdeur hierdie nuwe jaar te dra. 

Na Christus se Hemelvaart bekragtig die Heilige Gees ons

Tog wil ons, as gelowiges, graag vir onsself afvra: “Hoe lyk die lewe van ‘n kind van God?”Waartoe word ek geroep, noudat Christus my identiteit verander het?” “Ek besef die wonder nl. dat ek ‘n “kind van die Here” is, maar wat moet ek doen om my kindskap “reg” uit te leef?” Ons gaan vanoggend by hierdie vrae stilstaan. Hier, aan die begin van ‘n onbekende jaar, gaan ons onsself toerus om aan God se Woord gehoorsaam te wees. En daarom begin ons ook by God se Groot Opdrag aan sy dissipels. Aangesien ons – net soos hulle – kinders van God is, en vir Christus wil navolg, is dit ook óns opdrag. Ons almal wat vandag hier is en nou lewe ontvang hierdie opdrag.

Ons lees dat Lukas sy Evangelie geskryf het oor alles wat Jesus Christus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy Hemelvaart (vers 1 en 2). Die dissipels was ‘n hele paar jaar navolgers van Jesus Christus. Hulle was daagliks by Hom; hulle het gesien hoe Hy optree en wat Hy doen. Hulle was ooggetuies van al die wonderwerke wat Hy gedoen het. Hulle het gehoor wat Hy vir die mense sê en hulle het sodoende die Woord van God leer ken – want Jesus Christus is sélf God se Woord. Weens dit wat Hy gesê en gepreek het, is Jesus Christus deur sy vyande vervolg en oorgelewer om gekruisig te word. Want Hy het nie dit gesê wat húlle graag wou hoor nie. Omdat Hy die waarheid vir die wêreld vertel het, neem hulle Hom gevange en kruisig hulle Hom. Soos ons weet, is dit is die manier waarop Jesus Christus vir alle gelowiges se sonde betaal het. Deur daar, eensaam en verlate, deur sy Vader vervloek te word, maak Hy van ons “kinders van God”. Die Seun van God word deur sy Vader verlaat, sodat ons as sy kinders aangeneem kan word. 

Na sy bittere kruisdood het Hy na die hemel toe opgevaar. Want dit sê die oog-en-oorgetuies vir ons, nie waar nie? In al vier evangelies vertel die dissipels van die wonder van Christus wat weer lewe. Daarom glo ons – daarom wéét ons – dat Hy uit die dood uit opgestaan het. Omdat ons Verlosser, Jesus Christus almagtig is, oorwin Hy die dood. Voordat Hy egter na die hemel toe opgevaar het, het Hy deur die Heilige Gees aan die apostels verskeie bevele gegee. Ja, geliefdes, tydens sy laaste veertig dae op aarde, skerp Hy sekere laaste belangrike punte by sy navolgers in (o.a. Hand. 1: 3). Ons lees in vers 4 dat Hy hulle beveel het om nie van Jerusalem weg te gaan nie. Terwyl hulle almal met ete bymekaar was, beveel Hy die dissipels om in Jerusalem te bly wag op die gawe van God. Hulle moet daar bly, totdat die gawe van die Heilige Gees op hulle sal kom. Hierdie gawe word al vanaf die Ou-Testamentiese tye aan die Here se kerk beloof, en Jesus Christus het dit wéér by hulle ingeskerp.

Reeds in die boek van die Profeet, Joël, is die Heilige Gees belowe. Joël profeteer en sê: “Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal My Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom. Ja, op My dienaars en My dienaresse sal Ek in daardie dae, My Gees uitstort, en hulle sal as profete optree” (Joël 2: 17, 18). Nou – tussen sy opstanding en Hemelvaart, is Jesus besig om by verskeie geleenthede aan sy dissipels te verskyn om met hulle te praat oor die koninkryk van God. As ewige Koning bewys Hy aan die vroeë Nuwe-Testamentiese kerk dat Hy die dood oorwin het. Die satan is oorwin. Te danke aan sy opstanding uit die dood, is die dood nie meer so finaal vir gelowiges nie. Vir God se kinders is die dood nie die einde nie, geliefdes. Juis omdat ons, deur die geloof, aan Hom verbind is, juis omdat ons nou kinders van God genoem word, vrees ons nie die dood nie. Want omdat Hy daaruit opgestaan het, het ons die sekerheid dat óns ook eendag sal opstaan. Deur die genade deel ons, as God se kinders, in al die weldade van Christus – ook die wonder van ‘n ewige lewe.

Dit het aan die dissipels troos gegee, geliefdes. Die feit dat hulle hul Leermeester weer gesien het, nadat Hy gesterf het, het aan hulle hoop gegee. Te danke aan sy opstanding uit die dood, besef hulle dat die dood nie die einde van ‘n Christen se bestaan is nie. Want Hy, na wie hulle vernoem is, is die Almagtige wat binnekort na die hemel sou opvaar. En hulle vertrou sy belofte, nl. dat hulle ook eendag daar sal wees waarheen Hy op pad is. Terwyl hulle daarvoor wag, besef hulle dat Hy hulle nie alleen agterlaat nie. Hulle vertrou sy belofte, nl. dat Hy ‘n ander Trooster na hulle sal stuur – Een wat éwig by hulle sal bly (Joh. 14: 15). En daarom wag die apostels geduldig daar in Jerusalem, totdat die Heilige Gees oor hulle uitgestort word.

Geliefdes, die Heilige Gees is nie maar net ‘n krag van God nie. Hy is die Derde Persoon in die Drie-Eenheid. Hy is God sélf. Wanneer die Heilige Gees oor die kerk, en in die harte van gelowiges uitgestort word, dan word hulle toegerus met die heerlike teenwoordigheid van die Here. God-Drie-Enig sit dus sy teenwoordigheid onder sy kinders voort. In die Ou-Testament was – verál – God die Vader by sy kinders teenwoordig. In die Evangelies was God die Seun in die besonder teenwoordig. En na sy Hemelvaart is die Gees meer aktief teenwoordig. Dit beteken egter nié dat die ander twee Persone in die Drie-Eenheid in hierdie tye onbetrokke is nie. Die Seun en die Gees het óók in die Ou-Testament gewerk. Die Vader en die Gees was ook dáár toe Jesus Christus op aarde geleef het. Die Seun en die Vader is steeds teenwoordig ná die uitstorting van die Heilige Gees. Maar elke Persoon ontvang ‘n besondere tyd waar hulle méér spesifiek op die voorgrond tree. Ná Christus se Hemelvaart gaan die Heilige Gees van die Vader en die Seun uit om gelowiges te bekragtig.

Die doel daarmee is om van Christus te getuig

Wanneer ons in ons fokusvers Christus se belofte lees, nl. dat die dissipels krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, dan het dit ‘n besonderse betekenis. Nou ontvang die navolgers van die Here die besondere voorreg om met die Heilige Gees vervul te word. Omdat hulle, deur die geloof, kinders van God gemaak is, word hierdie heerlike gawe aan hulle gegee. Christus is tydens sy doop met die Heilige Gees vervul – Hy is toegerus vir sy aardse roeping. En nou, binnekort, ontvang die dissipels óók hierdie voorreg (vers 5). Hulle ontvang die belofte van ons fokusvers nl. dat hulle binnekort bekragtig sal word met die Heilige Gees sodat hulle Christus se getuies kan wees.

Om van Christus te getuig beteken om bereid te wees om vir die wêreld te vertel wie Jesus Christus is. Dit beteken om Hom in sy totaliteit te verkondig. Om van Christus te getuig is wanneer ons al sy eienskappe aan ander mense bekendmaak. Van sy ewige bestaan, tot die belofte van sy koms, sy menswording, sy geboorte, sy lewe op aarde, sy wonderwerke, sy prediking, sy almag, sy kruisdood, sy opstanding uit die dood, sy Hemelvaart, sy ewige koningskap, tot en met die belofte van sy wederkoms. Om van Christus te getuig beteken natuurlik om ook van sy Vader en die Heilige Gees te getuig, want hierdie drie Persone is een in Wese. Ons kan tussen hulle onderskei, maar Hulle nooit van mekaar skei nie (NGB Artikel 8).

Dit is opmerklik dat Jesus vir sy dissipels sê dat hulle sy getuies sal wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Kom ons behandel eers die eerste gedeelte van hierdie woorde van Christus: “Julle sal My getuies wees…” Die dissipels het nie juis ‘n keuse nie. Hulle moet van Christus getuig! Die Here vra nie vir hulle: “Is julle bereid om My te volg”, nie? Hy vra nie of hulle kans sien om Hom bekend te maak nie. Hy sê reguit vir hulle: “Julle sál van My getuig”. Dit is ‘n uitgemaakte saak. Dit is finaal. Hulle het nie ‘n ander keuse as om aan Hom gehoorsaam te wees nie, geliefdes. Wanneer die Heilige Gees hulle toegerus het, dan sal hulle God-Drie-Enig bekendmaak. En hierin lê daar vir ons ‘n troos. Die Heilige Gees sal hulle – én ons – toerus met die regte woorde op die regte tyd – hulle hoef nie hulle eie woorde te gebruik nie. Om aan hierdie Groot Opdrag van die Here gehoorsaam te wees, beteken om slégs die woorde te gebruik wat die Heilige Gees op ons harte druk en niks anders nie.

In die tweede gedeelte van Jesus se Groot Opdrag sê Hy vir sy dissipels – en daarom ook vir sy kerk: “Julle sal My getuies wees in die stad, Jerusalem, die gebied, Judea en die gebied, Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld.” Wanneer ons dit in ons verwysingsraamwerk plaas sal ons sê: “Die Here vra van ons om van Hom te getuig in ons tuisdorp, asook in die distrik waarin ons woon, en ook in die omliggende provinsies. Die Here vra van ons om Hom bekend te maak tot by die vêrste gebiede waarvan ons weet en waar ons kan uitkom.

Slot

Wanneer ons hierdie opdrag só aan die begin van ‘n nuwe jaar behandel, kan ons nie anders as om dit ook ons eie te maak nie. Net soos dissipels word elkeen van óns ook opgeroep om aan Christus se opdrag gehoorsaam te wees. As gelowiges het ons nie ‘n ander keuse nie, geliefdes. God-Drie-Enig verwag van ons om – regdeur hierdie jaar – regdeur ons hele lewe – van Hom te getuig. En onthou, niemand van ons doen dit uit eie krag nie. Die Heilige Géés bekragtig ons, Hý rus ons toe om in God se koninkryk werksaam te wees.

Wanneer ons wonder hoe lyk die lewe van ‘n kind van God, dan is dit om o.a. aan die Groot Opdrag van Christus gehoorsaam te wees. Wanneer ons wonder hóé ons ons “kindskap” in 2021 reg kan uitleef, mag ons onthou dat ons getuies van Christus moet wees. Is jy bereid om vir die mense van jou dorp en omgewing te vertel wie Christus is? Is jy bereid om tot aan die uithoeke van die aarde Hom volledig bekend te maak?

Mag ons hierdie jaar ons roeping gehoorsaam uitleef, geliefdes. Ons hoef nie vir hierdie opdrag bang te wees nie. Ons hoef nie onseker te wees oor hoe ons dit gaan regkry nie, want die Heilige Gees is die Een Wie ons bekragtig. Vertrou Hom dat Hy jou volledig sal toerus om jou roeping hierdie jaar gehoorsaam uit te leef. Amen.