Jesaja 60: 13 – 22

Skriflesing: Jesaja 60: 13 – 22

Fokusvers: Jesaja 60: 16 en 19

Tema: Jesus Christus as Redder, Verlosser en Ewige Lig

Inleiding

In gister se Kersboodskap is baie van ons opnuut herinner aan dit waaroor Kersfees wérklik gaan. Die verskillende kleure en ontwerpe van die kersliggies kan maklik ons aandag aflei van die geboorte van ons Here, Jesus Christus. Maar die liggies van Kersfees kan ons, as gelowiges, egter ook herinner aan die ware Lig van God. Jesaja leer ons dat God se Lig die magtige teenwoordigheid van God is. Wanneer Jesus Christus as Baba gebore word, dan ervaar gelowiges God se teenwoordigheid op ‘n besonderse manier. Jesus Christus is die ware Immanuel – Met sy geboorte is Hy wérklik “God met ons”.

Jesus Christus as Redder en Verlosser

Maar wat gebeur nou ná Kersfees? Noudat ons weet dat Jesus Christus die ware Lig van God is, wat bly vir ons oor? Ons kyk vanoggend na die res van Jesaja se profesie uit hoofstuk 60 om ‘n antwoord hierop te kry. Ons moet onthou dat die volk van die Here sopas uit die Babiloniese Ballingskap teruggekeer het. Hulle is nou terug in Jerusalem, maar dit is baie beslis nie dieselfde stad as wat hulle agtergelaat het nie. Ons het in gister se preek gehoor dat goddelose mense nou in beheer van sake was. Die stad se geboue is geplunder en die heilige tempel is afgebreek. Alles wat vir die vrygemaakte bannelinge belangrik was, is nou nie net nie meer dáár nie. Hierdie kinders van God is ook van hulle vryheid ontneem. Hulle is dalk nou nie meer slawe in Babel nie, maar wél slawe in hulle eie land. Hulle is terug in hul tuisland, maar voel alles behalwe tuis.

Maar soos ons gister gehoor het, bring God besonderse uitkoms aan sy kinders. Nie net word hulle met God se teenwoordigheid verlig nie, hulle ontvang ook die belofte van ‘n meer praktiese uitkoms. Van vers 8 tot vers 16 profeteer Jesaja oor die wonderlike herstel van die stad, Jerusalem, maar ook oor die geestelike herstel. God het ‘n Boodskap aan sy uitverkore kinders daar in die vervalle stad van God. ‘n Boodskap van Troos! ‘n Boodskap van Hoop! In God se onbeskryflike genade het God sy Ewige Lig aan die inwoners van hierdie stad gegee. En omdat hulle die onverdiende voorreg ontvang het om verlig te word met God se Lig, is dit nou nie nét Jerusalem wat verlig word nie, maar álle nasies regoor die aarde. Omdat God getrou bly aan dít wat Hy in sy verbond beloof het, kies Hy juis die stad, Jerusalem, om die setel van sy Ewige Lig te wees. Maar dit beteken egter nié dat dit nét die Jode is wat God se genade mag geniet nie. Alle volke en nasies wat deur God uitverkies is, word ook deur hierdie Lig verlig. Alle mense wat die gawe van geloof ontvang het, kom na hierdie Lig toe. Deur die werking van die Heilige Gees word hulle getrek na die Lig, want God se Eniggebore Seun is die wáárlik die Lig vir die nasies. Alle volke en tale wat aan Hom behoort, kom in gehoorsaamheid na die Lig toe wat van Hóm afstraal.

Daarom hoor ons vanoggend van die praktiese uitkoms wat die volk, Israel, ervaar en ook in die toekoms sál ervaar. In Jesaja 60: 4 hoor ons hoe die res van die volk ook binnekort uit die ballingskap sal terugkeer en hoe ouers en kinders weer met mekaar herenig sal word. Ons hoor óók van die verskillende nasies wat Jerusalem toe kom om hulde te bring. Met die eerste oogopslag lyk dit asof hierdie volke vir die volk, Israel, hulde bring. Asof die goud en die wierook en die kamele en die kleinvee vir die gelowiges gegee word. Maar wanneer ons weer lees dan sien ons dat al hierdie hulde aan die Gód van Israel gebring word. Hierdie “vreemde volke” bring hulle béste as offers vir Hom wat hulle met sy heerlikheid verlig (verse 5 – 9). Uit dankbaarheid bring hierdie nasies alles wat hulle kán omdat hulle die waarde van hulle geloof besef. Alle uitverkore volke bring eer aan die Heilige van Israel – die Verbondsgod – wat ook nou húlle God is.

Wanneer God se verbondsvolk sien hoe hierdie nasies deel word van die verbond – hoe dit wat volgens húlle onmoontlik is, wél moontlik word – dan sal hulle besef dat God wérklik hulle Redder en Verlosser is. Dit wat die profeet, Jesaja, hier bedoel, is baie méér as nét die fisiese redding en verlossing van die volk uit die Babiloniese ballingskap. Soos ons gister gehoor het gaan die eerste gedeelte van hierdie profesie van Jesaja in vervulling met die geboorte van Jesus Christus. Hy is die ware Redder en Verlosser van baie méér as net fisiese onderdrukking en fisiese gevaar. Jesus Christus verlos God se kinders van die ewige dood. Tydens Kerstyd herdenk ons nie maar nét sy geboorte nie, maar ook sy kruisdood – sy vollédige betaling aan die kruis. Wanneer Hy aan die vloekhout sterf, dan is dit ‘n geldige betaling vir álle gelowiges se sondes. Ongeag van herkoms, status of geslag. Die apostel, Paulus, maak dit veral vir ons duidelik dat álle mense wat die gawe van geloof het, kinders van God is. Dit maak dus nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry is nie: in Jesus Christus is julle almal één (Gal. 3: 28; Ef. 2: 14-16; Rom. 1: 16; 1 Kor. 10: 17; 1 Kor. 12: 13).     

Jesus Christus as Ewige Lig

Soos ons weet het Jesus Christus óók die dood oorwin. Na drie dae het Hy lewend uit die graf gekom. Hy vaar na die hemel toe op en gee aan sy kerk die belofte van die ewige lewe. Maar dit is egter nie nuwe nuus aan gelowiges nie, geliefdes. Kort na die Ballingskap het Jesaja rééds hieroor geprofeteer: In die laaste paar verse van Jesaja 60 ontvang Israel – én ons – die troosvolle vooruitsig van God se uitverkore kinders. Vanaf die Ou-Testament belowe God die Vader uitkoms, herstel en oorwinning aan sy kinders. Maar die herstel waarvan Jesaja hier, in die tweede gedeelte van hoofstuk 60 praat, wys heen na ‘n tyd veel láter as die eerste koms – as die geboorte – van Jesus Christus. Dit waaroor Jesaja híér profeteer wys heen na die Tweede Koms van die opgestane Christus.

Ons lees in verse 13 – 22 van die herstel van die heilige stad, Jerusalem – en dan verál van die tempel. Ons lees van die béste hout wat van die bome uit Libanon gebring word vir die bou van die tempel. En dat die Tweede Tempel – die Ewige Tempel – baie béter as die eerste sal wees: vir hierdie tempel gee die Here goud in die plek van brons; silwer in die plek van yster; brons in die plek van hout; yster in die plek van klip (vers 17). Uitlanders sal die mure van die Nuwe Jerusalem herbou – dit is dus nie nét die Jode wat in die koninkryk van God sal woon nie, maar álle mense wat die gawe van geloof ontvang. In God se genade word álle nasies bereik. Want vanuit die Nuwe Jerusalem skyn daar ‘n Lig wat nie net die oorspronklike inwoners van die heilige stad verlig nie, maar álle gelowiges regoor die wêreld.

Jesaja praat hier die taal van Openbaring 21. Dáár hoor ons óók van die heilige stad, die Nuwe Jerusalem, wat vanuit die hemel afsak na die aarde toe sodat die woonplek van God nou by die mense is. God sal dan ewig by sy uitverkore kinders bly; hulle sal sy volke (let op die meervoud) wees en Hy sal sélf hulle God wees (Op. 21: 3). Jesaja profeteer van die dag wat kom, waarop gelowiges nie meer met minagting behandel sal word nie, waar hulle nie weer verstoot of gehaat sal word nie (verse 14 en 15). Gelowiges kan uitsien na die dag waarop daar nie meer van geweld in hulle land gehoor word nie, van enige ondergang en verwoesting nie (vers 18).

Let op die woorde wat die Ou-Testamentiese profeet gebruik, geliefdes: “nie meer nie”, “nie weer nie”, “blywend”, “ewig”, “sonder einde”… Ons het die vooruitsig dat ons ‘n wonderlike, troosvolle, toekoms het wat nooit sal eindig nie! In God se genade sal ons binnekort ewige vrede en vreugde beleef (vers 17). ‘n Ewige toekoms sonder geweld, of pyn of swaarkry of moeite. Want vir ons het daar ‘n Lig opgekom – die Helder Môrester – wat sélf ewig oor ons sal skyn.

Op die nuwe Hemel en Aarde sal dit nie die son wees wat bedags vir ons lig gee en die maan wat in die aande oor ons sal skyn nie, want Jesus Christus sal dán vir ons die Ewige Lig wees. Jesaja 60 én Openbaring 21 gee aan ons die versekering dat hierdie Lig nie sal onder gaan of sal dof word nie. In Openbaring 21 lees ons dat die Nuwe Jerusalem nie ‘n son of maan nodig het om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God sal hom verlig en die Lam van God is sy lamp. Niks onreins en niemand wat iets losbandig of vals doen, sal ooit hierdie stad kan binnekom nie, maar slégs húlle wie se name in die boek van die Lam geskryf staan (Op. 21: 23 – 27). Jesaja 60 sluit met soortgelyke woorde af: “Al jou inwoners sal regverdig wees, hulle sal die land vir altyd besit. Hulle is wat Ek sélf daar geplant het, die werk van My hande om my roem te vermeerder. Die kleinste onder hulle sal duisende word, die swakste ‘n stérk nasie. Wanneer die tyd daarvoor aangebreek het, dóén Ek dit. Ek is die Hére” (Jes. 60: 19 – 22).  

Slot

Geliefdes, mag elkeen van ons getroos word deur die Woord van God wat vanuit die Ou – én die Nuwe Testament aan ons kom. Hierdie twee Testamente bevat dieselfde Woord want dit is dieselfde Here wat met ons praat. Die profesie vanuit Jesaja 60 is een waarop ons kan terugkyk én vorentoe kyk. God se Lig het rééds aan ons verskyn, maar sal óók in die toekoms vir ons skyn. Jesus Christus is rééds as Verlosser gebore, maar ons wag óók op sy Wederkoms. Mag ons altyd gereed wees vir wanneer die Lig weer vir ons kom skyn, want Christus se Wederkoms kom onverwags soos ‘n dief in die nag.

Mag ons daarna uitsien om weer die Helder Môrester te sien opkom. Mag sy Tweede koms ons met vreugde vul soos wanneer ons die eerste sonstrale van ‘n sonsopkoms sien. Mag ons gelowig op God se Ewige Lig wag, geliefdes, want wanneer Hy wéér kom, dan kom Hy om ons ten volle deel te laat kry aan dit wat Hy rééds herstel het. Elkeen wat in die geloof volhard het, sal permanente inwoners van die Nuwe Jerusalem wees. Kom ons hou daarom ons oë gevestig op die Ewige Lig – op ons Here, Jesus Christus. Amen.