1 Kronieke 28: 1 – 10

Teksgedeelte: 1 Kronieke 28: 1 – 10

Fokusvers: 1 Kronieke 28: 9

Tema: God ondersoek en ken ons harte; dien Hom daarom met die regte ingesteldheid.

Inleiding

Mens het keer op keer nodig om om jouself te ondersoek. Mens wil elke nou en dan bepaal of ons nog reg is: fisies en geestelik. Dit is ‘n natuurlike behoefte van ‘n mens. Mens kyk bv. elke oggend in die spieël om jouself vir die wêreld aanvaarbaar te maak. Soms kyk ons ook na ons dade om te kyk of ons optrede nog aanvaarbaar vir die mense is.

In ‘n sekere sin is dit redelik maklik om vir die wêreld aanvaarbaar te wees, want ons sien elke dag die nuutste modes. Die internet en tv wys presies vir ons hoe die moderne man of vrou veronderstel is om te lyk. Wanneer ons na die mense rondom ons kyk, dan kan ons maklik bepaal watter optrede vir hulle aanvaarbaar is. Wanneer ons met die mense rondom ons gesels, kom ons gou agter wat ons moet doen sodat hulle ons sal aanvaar.

Maar met ons geloof is dit soms moeiliker. Dit is nie altyd so maklik om te probeer bepaal hoe ons geloofslewe is nie. Hoekom nie? Want Christene word vandag met soveel verkillende opinies gebombardeer. Wat vir een persoon, of kerk, aanvaarbaar is, verwerp die volgende persoon, of kerk. 

God ondersoek en ken ons harte

Dit is juis hier waar ons grootste probleem lê: ons is soms te veel op menslike opinies gefokus. Ons vra maklik ‘n ander persoon se opinie want mense is binne bereik. Ons vra minder na God se wil, want Hy voel soms ver weg. Mens is geneig om eerder antwoorde by iemand te soek wie jy kan sien.

Dit is presies hoe Dawid, waarvan ons gelees het, ook gedink het. In 1 Kronieke 17 lees ons dat Dawid ‘n huis vir die Here wou bou. In daardie hoofstuk ondersteun die profeet, Natan, Dawid se besluit. Natan sê vir Dawid: “Doen gerus alles wat u in gedagte het. God is by u.” (1 Kron. 17: 2). Maar hierdie antwoord van Natan is nie ‘n boodskap wat van God af kom nie. Wanneer Natan vir Dawid sê dat hy die tempel kan bou, dan sê hy dit op grond van sy persoonlike insig. Dit is eers later in daardie hoofstuk (1 Kron. 17) dat Natan ‘n boodskap van die Here ontvang wat sê dat dit nie Dawid is wat ‘n huis vir die Here sal bou nie, maar Dawid se seun, Salomo.

Op hierdie manier wys God dat Hy in beheer van sake is. Dawid wou ‘n tempel vir die Here bou, maar dit was nie die Here se wil nie. Al het Dawid moontlik goeie intensies gehad, het hy buite God se wil opgetree. Dawid het ‘n ander roeping gehad: hy is tot koning van Israel gesalf. Hy is geroep om die volk te lei en oor hulle te regeer (1 Kron. 11: 1-3). Deel van Dawid se roeping was ook om die verbondsark, wat die Filistyne gesteel het, terug te bring na waar dit hoort. Onder Dawid se leiding het die volk, Israel, ook hul leef-area vergroot. Om dit reg te kry moes Dawid-hulle baie volke verslaan (vgl. 1 Kron. 28: 3). Dit was Dawid se roeping. Dit was nie sy roeping om die tempel vir God te bou nie, al het Dawid so gedink.

God ondersoek Dawid se hart en sien Dawid se ingesteldheid raak. God ken ook Dawid se hart. Dawid het dit goed besef. Daarom deel hy sy kennis en wysheid met sy seun, Salomo. In ons fokusvers sê Dawid vir Salomo: “En jy, Salomo, my seun, jy moet die God van jou vader ken en Hom dien met jou hele hart en met ‘n gewillige gemoed, want die Here ondersoek alle harte en ken die bedoeling van elke gedagte.” Hier praat Dawid uit ondervinding. Hy wil graag sy volk, en veral sy seun, leer. Dawid besef nou wie die Here is en tot wat God in staat is. “As jy na God vra sal Hy Hom deur jou laat vind, maar as jy Hom verlaat sal Hy jou vir altyd verwerp” sê Dawid in ons fokusvers.

Dít was Dawid se motivering om sy eiewilligheid te laat vaar. Hy het besef dat dit nie sy roeping is om die tempel te bou nie. God het dit vir Hom duidelik gemaak. Dawid het besef dat mens na Gód se wil moet vra, en nie na jouself of iemand anders moet luister nie.

Daarom wil ons God reg ken

Dawid het die Here persoonlik leer ken. Al het Dawid baie sondes gehad, besef hy die noodsaaklikheid om in lyn met God se wil te leef.  In van die psalms hoor ons hoeveel vreugde Dawid in die Here gehad het. Om God reg te ken was vir Dawid ‘n vreugde. Hy het die waarde van ‘n positiewe verhouding met God besef. Dawid wil hê dat Salomo in hierdie vreugde deel, en daarom gee Dawid hierdie raad vir sy seun.

In God se alwysheid het Hy dit só beskik dat hierdie boodskap nie net aan Salomo oorgedra word nie. Alle gelowiges, wie ernstig oor hulle geloof is, sal na hierdie wysheid wil luister. Hierdie is dus ‘n boodskap wat ook vandag vir ons bedoel is. Ons elkeen word vandag opgeroep om God reg te ken. Maar hoe kan ons Hom reg ken? Hy voel dan soms so ver?

In die eerste plek leer ken ons God, deur sy Woord. Wanneer ons die Bybel lees, dan leer ons die heel meeste van God ken, want dit is sy woorde. Die Bybel is en bly die beste Bron om God te leer ken. Alles wat ons benodig om God reg te ken, sal ons in die Bybel vind. Ons kan ook God leer ken deur ander mense. God openbaar Homself soms baie duidelik deur die woorde van ander mense. Maak egter net altyd seker dat die mense se woorde wel met God se Woord ooreenstem. Te veel mense misbruik deesdae die Bybel. Mense verdraai God se woorde sodat dit hulle uitgangspunte pas. Wanneer iemand vir jou iets oor God en sy werke sê, toets dit altyd aan die Skrif self. Ons leer ook God in die natuur ken. Wanneer ons die harmonie in die skepping raaksien, dan leer ons God beter ken. Hy sorg vir alle lewe. Hy bly in beheer van die heelal.

Wanneer dit moeilik is om God in sy Skrif te vind, of wanneer ons nie God in die natuur kan aanvoel nie, hoef ons nie moed te verloor nie. Ons hoef nie te voel dat Hy onbereikbaar vêr is nie. Wanneer ons só voel kan ons bid en vra dat die Heilige Gees in ons kom werk sodat ons God opnuut kan beleef. Ons kan die Here vra dat ons sy stem sal kan hoor tussen die blaaie van die Bybel. In hierdie dae kan ons vra dat ons God se stem sal kan herken tussen al die stemme wat Hom probeer namaak. God is nooit vêr van ons af weg nie, ons is soms vêr weg van God af. God belowe ons in sy Woord dat Hy nie sy kinders sal verlaat as hulle Hom na Hom soek nie. Ons Here Jesus Christus is, in ons plek, deur God verlaat. Aan die kruis het Hy daardie lyding op Hom geneem. Hy het in ons plek kom leef. Hy het ook in ons plek kom sterf. Kort daarna het Hy uit die dood opgestaan. Hy staan uit die dood op sodat God altyd by sy kinders is. Daarom kan gelowiges nooit sê dat God hulle verlaat het nie. Al gaan dit hoe sleg met jou, al is jy in die moeilikste omstandighede, onthou: God is daar by jou. Wanneer jy God op die regte manier ken, sal jy weet dat jy nie alleen is nie. Mag die Heilige Gees jou, in daardie dae, herinner dat Jesus Christus deur God verlaat is, en nie jy nie.

Daarom wil ons God met ons met die regte ingesteldheid dien

Wanneer ons weer besef dat God heeltyd by ons is, sal ons kans sien om ons roeping gehoorsaam uit te leef. Al is ons roeping dalk nie altyd so duidelik nie, het ons fokusvers nog steeds vir ons betekenis. Elke gelowige word opgeroep om God reg te ken en Hom met die regte ingesteldheid te dien (1 Kron. 28: 9). Maak nie saak watter werk jy doen nie, doen dit met die regte ingesteldheid en tot God se eer. God weet presies wanneer ons Hom met ons Hom met ons hele hart dien en wanneer nie. 

Dawid het dit goed besef. Want in Psalm 139 verwoord Dawid God se alwetendheid. Mens kan niks vir God wegsteek nie, want Hy weet van al ons geheime. God sien dwarsdeur ons pogings om dinge te probeer toesmeer. Hy weet wanneer ons Hom halfhartig, of met die verkeerde ingesteldheid, dien. Ons kan dalk nog mense flous, maar ons kan nie vir God flous nie. God weet presies met watter intensies ons dinge doen. God ondersoek alle harte en Hy ken die bedoeling van elke gedagte. Daarom kry ons vandag weer die kans om God op die regte manier te dien. Mag vandag ‘n geleentheid wees om God met ‘n opregte hart te begin dien. Ons kan vandag onsself afvra: “Op watter manier dien ek God?” “Doen ek dinge omdat dit vir my belangrik is of doen ek God se wil?” “Doen ek dinge om deur mense raakgesien te word, of doen ek dinge omdat ek God wil eer?”

Dit is vrae wat ons elke dag vir onsself kan vra. Dit is hoe ons onsself kan voorberei vir volgende week se nagmaal: deur na onsself te kyk en te bepaal waar ons geestelik kan groei. Net soos ons elke oggend in die spieël kyk om te kyk of ons reg lyk, so kan ons ook, elke dag, onsself geestelik voorberei om tot eer van God te leef. Al ondersoek God alle harte, kan ek my eie hart ook ondersoek. Ek kan, biddend, bepaal wat die werklike bedoelings van my gedagtes en optredes is. Dan sal ek my roeping sinvol kan uitleef. Dan sal ek, met die regte ingesteldheid, my werk kan aanpak (1 Kron. 28: 10).

Slot

In hierdie gedeelte hoor ons dat Dawid aanvanklik te veel op menslike opinies gefokus. In plaas daarvan om na God se wil te vra, het Dawid na mense geluister. Hy het, eerstens, na sy eiewillige hart geluister. Hy het ook na Natan se persoonlike insig geluister. Dawid het net gehoor wat hy wou, want Dawid wou die tempel bou. Maar God roep vir Salomo om die tempel te bou. Nadat Dawid dit aanvaar het, leer hy vir Salomo hoe om sy werk met die regte ingesteldheid aan te pak.

Mag elkeen van ons ons antwoorde by God soek en nie by mense nie. God is nie so ver weg soos wat dit soms voel nie. Ons word nie een oomblik deur God verlaat nie. In die Bybel leer ons God ken. Deur geduld en gebed sal ons hoor wat God se wil vir ons lewens is.

Kom ons ondersoek, daarom, onsself geestelik. Kom ons bepaal waar ons geestelik kan groei. Kom ons leef ons roeping, met die regte bedoeling, uit. Amen.