Deuteronomium 18: 9 – 22

Skrifgedeelte: Deuteronomium 18: 9 – 22

Fokusvers: Deuteronomium 18: 15

Tema: Luister na die Here se profeet!

Inleiding

Van die vroegste tye af ontvang die volk, Israel, die belofte van ‘n herstelde toekoms. Al was hierdie volk sélf deur die Here uitgekies om sy kinders te wees, was hulle nie aan bewind nie. Weens ‘n swaar hongersnood in Jakob en Josef se tyd, was baie Israeliete genoodsaak om Egipte toe te trek. Die Israeliete het só baie in Egipte geword, dat die regeerders van Egipte ‘n plan met hulle moes maak. Omdat hierdie Egiptenaars nie wedergebore kinders van God was nie, tree hulle verkeerd op. Hulle dwing die Israeliete om, vir jare lank, slawediens in Egipte te verrig. Hulle onderdruk hierdie kinders van God en maak die lewe ondraaglik vir hulle.  

Kanaänitiese Toorkuns

God sien egter álles raak wat mense hier, op aarde, doen, en dit is die rede waarom Hy nóú sy belofte in vervulling laat gaan. Die land, wat Hy lank reeds aan hierdie kinders van Hom belowe het, gaan Hy nou aan hulle gee. Die grootste gedeelte van die boek, Deuteronomium, handel dan oor die volk, Israel, wat op reis is na hierdie Beloofde Land en ook oor die Here se Woorde aan hulle. Al is baie van die Israeliete God se uitverkore kinders is hulle nie volmaak nie, geliefdes. Al is hulle die volk wat God uitgekies het om sy Verbond mee te sluit, is hulle nie sondeloos nie.

Ons sien raak hoe die Here gedurig getrou bly aan sý deel van die Verbond: Hy blý hierdie volk se Vader – Hy beskerm en bewaar hulle – Hy sorg élke dag vir hulle en Hy bly getrou aan sy Woord. Dit wat Hy gesê het Hy sal doen, dit voer Hy uit. Maar dieselfde kan nie oor die ánder party van God se Verbond gesê word nie. Die volk, Israel, kom nie hulle deel van hierdie ooreenkoms met God na nie. Hulle aanvaar Hom nie as die Enigste God in hulle lewens nie. Hulle stel nie ál hulle vertroue in die Here nie. Iets in die geskiedenis wat dit die duidelikste aan ons maak, is die feit dat hierdie volk ‘n goue kalf gemaak het om te aanbid toe Moses net ‘n paar dae weggebly het (Eks. 32). Dit is die rede waarom God hierdie volk van Hom o.a. “hardkoppig” en “hardnekkig” noem. Daarom gee die Here ook wéér sy Wet aan hierdie mense, want hulle vergeet gou wat hulle veronderstel is om te doen. Hierdie volk van God leef in die wêreld en word deur die mense rondom hulle beïnvloed. En al ís hulle nou op pad na die land, Kanaän toe, moet hulle nie dink dat alles nou net góéd sal gaan nie. Want selfs in die Beloofde land is daar mense wat sondig en is die Satan aan die werk. Ja, geliefdes, dit is waarom dit die “Beloofde Land” genoem word en nie die “Volmaakte Land” nie. Al word hierdie kinders van God uit die wrede slawerny verlos, is daar wéér ander dinge, soos versoekings en verleidelikhede, wat in die land, Kanaän, vir hulle wag. Dit wys ons maar net wéér dat hier géén plek op aarde is wat volmaak is nie, geliefdes. Daar is nie een dorp of stad of land wat sónder probleme is en wat gelowiges as “paradys” kan beskou nie. Dit is omdat selfs die béste plek waaraan ons kan dink, déél van hierdie gebroke wêreld is.

Ja, geliefdes, selfs die Beloofde Land, Kanaän, is geen Utopia nie. En daarom beveel die getroue Verbondsgod sy kinders om nie deel te neem aan die gruwelike gebruike van die inwoners van Kanaän nie. Al word die Israeliete uit die fisiese onderdrukking van Egipte gelei, moet hulle steeds waaksaam wees vir die geestelike onderdrukking wat hulle in Kanaän mag teëkom. Hier, in Deuteronomium 18, vind ons ‘n volledige lys van presies hoe érg die Kananitiese Toorkuns was, geliefdes.

Ons lees van verskeie bygelowe wat hierdie mense gehad het en hoe hulle vás aan hierdie Toorkuns gegló het soos wat gelowiges aan Christus se verlossing glo. Ons lees hoe hierdie Kanaäniete hulle eie kinders verbrand het en aan afgode geoffer het. Ons lees van húlle wat die toekoms voorspel, wat waarsê, wat goël en ook van húlle wat egte towenaars is. Kinders, ‘n “waarsêer” is iemand wat sê dat dit of dat versêker in die toekoms met jou lewe sal gebeur. Natuurlik weet ons dat dit onmoontlik is. Geen mens weet eers wat met sy/haar éie lewe gaan gebeur nie. Wat nog van iemand ánders se lewe? Niemand weet eers wat oor ‘n paar sekondes gaan plaasvind nie. Dit is nét God wat die toekoms ken en wat ons toekoms kan bepaal. ‘n Goëlaar is iemand wat sekere woorde sag fluister en prewel en wat dan met hul mond towerspreuke uitspreek. En ‘n towenaar is iemand wat fisies toor of towery beoefen. Geliefdes, natuurlik is ál hierdie verskillende vorme van toorkuns sonde in die Here se oë en gelowiges behoort dit met alles in hulle te vermý. Die Israeliete ontvang voortdurend die opdrag om nie hulself te assosieer met hierdie mense en met hul gebruike nie (verse 10). “Want die Here het ‘n afsku in elkeen wat hierdie soort dinge doen”, lees ons in vers 12.

Israel word deur die Here opgeroep om hierdie praktyke uit hul nuwe land te verdryf en om nie te luister na die woorde en spreuke van hierdie mense nie (vers 12 en 14). Toorkuns is dus iets wat bestaan, geliefdes, ons kan dit nie ontken nie. Ons lees bv. van die towenaars wat die Tien Plae probeer namaak het (Eks. 7 en 8). Hulle kon egter net die eerste twee plae namaak, wat vir ons wys dat dit alléén die Hére is wat almagtig is. Ons lees ook van die heks van En-dor wat koning Saul gaan raadpleeg het en hoe sy dan die dode opgeroep het (1 Sam. 28). 

Luister na die Here se Profeet!

Vandág nog kry ons hierdie tipes mediums en toekomsvoorspellers en mense wat van toorkuns gebruik maak. Maar ‘n gelowige behoort hierdie mense ten alle koste te vermý geliefdes. Ons ontvang dieselfde opdrag as die Ou Israel, want God se Woorde en sy Wil vir ons lewens het nie verander nie. Vandág nog moet elkeen van ons opreg voor die Here wees en luister na sý Woorde in plaas daarvan om na die Bose te luister. Teen hierdie agtergrond ontvang die Here se volk ‘n belofte in ons fokusvers. Moses sê in vers 15: “Die Here jou God sal ‘n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam.” God gee híérdie belofte aan sy kinders omdat Hy ons, mense, kén. Hy wéét dat álle mense ‘n behoefte na die geestelike het. Alle mense besef hul eie swakheid en besef dat hulle hulp van iets groters as hulself benodig. Alle mense is opsoek na die sorg en leiding van ‘n “hoër hand” in hul lewens. Iets buite hulself waarop hulle kan staatmaak. ‘n Stem om na te luister. Iets om te aanbid. En daarom gee die Here in sy liefde vir sy kinders dit waarna alle mense hunker. Hy gee die belofte van ‘n profeet aan hulle sodat hulle nie op die verkeerde plekke na daarna gaan soek nie. In sy onbeskryflike liefde gee God iemand wat Hy Sélf aanstel en iemand wat Hy Sélf vir hulle stuur.

Op wie dui hierdie profeet van ons fokusvers? Wie is hierdie profeet wat God se volk moet gehoorsaam? Vir dáárdie geslag gelowiges het dit op Moses se direkte opvolger, Josua, gedui. Dit is hý wat hierdie belofte van God vérder sou deurvoer en die volk in die Beloofde Land, Kanaän sou inlei. Maar hierdie belofte van God word nie in Josua vervul nie. Dit is ‘n voortdurende belofte wat op elke Ou-en Nuwe-Testamentiese profeet dui. Elkeen wat sê: “So sê die Here Here…!”, elkeen wat God se Woord aan ander bedien, tree op as ‘n profeet van God. Maar hierdie belofte gaan wél in vervulling, geliefdes. Die belofte van ‘n profeet wat te voorskyn sal kom, en waarna gelowiges moet luister, gaan in vervulling in ons Here, Jesus Christus. Hý is ons Hoogste Profeet wat God se wil aan ons bekendmaak – veral oor die manier hoe ons verlos word (Heidelbergse Kategismus Sondag 12).

God die Vader praat oor Christus en dan sê Hy: “Dit is My geliefde Seun; luister na Hóm!” (Luk. 9: 35). Christus leer ook sy Kerk dat Hy ál Een is wat gelowiges se sondes kan wegneem. Hy sê vooruit dat Hy aan ‘n kruis moet sterf en dat Hy deur God vervloek gaan word en dat dít die manier is waarop gelowiges met God versoen word. Hy profeteer egter óók dat Hy na drie dae uit die dood sal opstaan, en dan gebeur dit, geliefdes! Maar ons Verlosser voorspel nie die toekoms nie, geliefdes, en Hy is geen towenaar nie. Wanneer Hy profeteer, dan verkondig Hy bloot die beloftes van sy Vader. En wanneer Hy dinge in sy almag doen, dan doen Hy nie dit sodat mense vermaak word nie. Hy doen dit alléén sodat sy Váder daardeur verheerlik mag word.

Geliefdes, om te profeteer is níé om die toekoms te voorspel nie. Wanneer iemand as profeet optree, dan verkondig hy/sy God se Woord. As hoogste Profeet wys Christus vir ons hoe ‘n ware profeet lyk en wat ware profesie is. Die woorde van Deuteronomium 8: 18 gaan in Christus vervulling! Daar sê God: “Ek sal Mý Woorde in sy mond gee, en Hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ék Hom beveel.” Daarom sê Christus ook Sélf in Johannes 8: 28: “Ek is wat Ek is. Ek doen niks uit My eie nie en Ek verkondig maar nét wat die Vader My geleer het.” Iemand wat dan as profeet van God wil optree moet dus uiters versigtig wees met dít wat hy/sy sê. Elke profeet mag alleen nét sê: “So sê die Here, Here…!”

Toets sy woorde

Maar hoe kan ons weet dat iemand ‘n wáre profeet van die Here is? Die meeste van ons het al te doen gekry met mense wat sê dat hulle een of ander visioen gehad het of dat die Here iets spesifieks vir hulle gesê het. Hoe moet ons sulke mense hanteer, geliefdes? Hoe kan ons weet of dít wat hulle sê die waarheid is? Deuteronomium 18: 21 en 22 gee vir ons die antwoord: “Wanneer jy jou afvra: ‘Hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie?’ moet jy weet: as ‘n profeet iets in die Naam van die Here aankondig en dit kom nie uit nie en dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie.”

Geliefdes, ons moet dus élke boodskap wat iemand aan ons bring, toets. Ons moet elke “profetiese woord” of droom of visioen wat iemand met ons deel aan God se Woord gaan toets en kyk of dit ooreenstem met dít wat die Hére sê. Mense wat die almag van God afmaak as iets alledaags en sekulêr doen iets verskriklik, geliefdes! Sogenaamde “profete” wat “sien” hoe jy finansieel geseën sal word of waar jy jou verlore besitting verlê het of wat vir jou ‘n boodskap van die dode wil oordra, is ‘n gruwel in die Here se oë! Mense wat valse profesieë in die Naam van die Here maak of ander mense daarmee verlei vir eie gewin, sál gestraf word. As ons nie sien hoe die profesie in Christus in vervulling gaan nie, dan is dit ‘n valse profesie, geliefdes. So eenvoudig soos dit. Aan só ‘n persoon hoef ons ons nie te steur nie. Dit kom nie van die Here af nie, maar van hóm wat vir God wil namaak van die tyd in die Tuin van Eden af. En God sal met hierdie sogenaamde profete én die een wat hul stuur, afreken (Deut. 18: 20). 

Slot

Mag ons, as gelowiges, daarom nét luister na die Profesie van ons Hoogste Profeet, Jesus Christus. Mag ons fyn ingestel wees op sý stem, geliefdes, want daar is baie stemme in hierdie wêreld wat ámper soos syne klink. Mag ons fyn oplet oor dit wat om ons aangaan en alléén verstom staan voor God se almag. Daar is baie mense wat ons met hulle toorkuns wil beïndruk, en baie van ons word hierdeur aangetrek, want ‘n mens is nuuskierig oor die geestelike wêreld. Maar mag ons alléén oop wees vir die Heilige Gees. Mag ons alléén ons troos en ons hulp by Gód gaan soek, en níé val vir die goedkoop voorspellings en kulkuns van hierdie wêreld nie.

Mag Jesus Christus se Woorde in Johannes 10 vir ons áltyd waar blý: “Ek is die Goeie Herder. Ek ken my skape en My skape kén My. My skape luister na My stem en hulle volg My” (Joh. 10: 14 en 28).  Amen.