Lukas 2: 1 – 20; Lukas 19: 28 – 40

Skriflesing: Lukas 2: 1 – 20; Lukas 19: 28 – 40 (1983-Vertaling)

Fokusvers: Lukas 2: 14 (1983-Vertaling)

Tema: Bring eer aan God hierdie Kersfees!

Inleiding

Tydens Kersfees kan ‘n mens se fokus maklik op die verkeerde dinge wees. Baie mense is vol vreugde hierdie tyd van die jaar, maar die bron van vreugde is nie vir almal dieselfde nie. Feitlik alle kinders is opgewonde oor die kersboom en die geskenke wat toegedraai daar lê. Wêreldse mense is opgewonde oor die atmosfeer wat die winkels en die parke bied met die liggies en ‘n Kersvader en takbokke wat ‘n slee sleep. Gelowiges behoort egter in iets ánders hulle vreugde te vind. Ons is veronderstel om selgs oor één ding opgewonde te raak hierdie Kerstyd, geliefdes, en dít is die feit dat ons Enigste Verlosser gebore is.

Bring eer aan God hierdie Kersfees!

En daarom luister ons elke jaar – iewers tydens Kerstyd – ten minste een maal na die oorspronklike Kersverhaal. En élke keer is hierdie verhaal vir ons besónders – al hét ons dit al gehoor. Vanoggend het ons na Lukas se weergawe van die geboorte van Jesus Christus geluister. En wat Lukas se vertelling van Jesus Christus se geboorte uniek maak, is die feit dat ons hoor hoe die éngele God-Drie-Enig geloof het oor die geboorte van Jesus Christus.

Wat het daartoe aanleiding gegee dat die engele vir God spontaan begin loof het? Die vervulling van God se belofte, natuurlik! Van die Ou-Testamentiese tyd af het God belowe dat Hy verlossing gaan bring. Van die vroegste tye af word die ware Verlosser beloof. Jesaja 7: 14 sê dit seker die duidelikste: “Die Here sal daarom sélf vir julle ‘n teken gee: ‘n Jong vrou sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en sy sal Hom Immanuel noem.” Hierdie belofte word aan Maria bevestig wanneer die engel, Gabriël, aan haar verskyn. In Lukas 1: 31 – 33 sê hy vir haar: “Kyk, jy sal swanger word, en aan ‘n Seun geboorte skenk. Jy moet Hom Jesus noem. Hy sal magtig wees, en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here sal aan Hom die troon van sy voorvader, Dawid, gee. Hy sal éwig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde wees nie.” En daarom loof en prys Maria die Here in die vorm van ‘n loflied (Luk. 1: 46 – 55) omdat sy begenadig is om die ma van Jesus Christus genoem kan word. Dit was egter nie nét Maria wie die Here sou loof oor die geboorte van die Enigste Verlosser nie, maar sóveel ná haar.

In die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, hoor ons van die skaapwagters wat in die veld by hulle skape geslaap het. Die Here het dit só beskik dat sy engel juis aan húlle verskyn het om Jesus Christus se geboorte aan te kondig. Die Almagtige bepaal dit só dat sy Goeie Nuus aan eenvoudige, gelowige, manne gebreek word en nié aan geleerde, invloedryke mense nie. Want Hy wie gebore is, is in alle eenvoud gebore: in ‘n skaapkrip, iewers in die ope velde buite Betlehem. Hierdie skaapwagters sou dus die engel se boodskap veel makliker as geleerde mense geglo het, en sou ook nie gehuiwer het om Hom te gaan besoek nie. Aangesien hulle sélf eenvoudige mense was, sou hulle nie hul neus opgetrek het vir die plek waar die Baba, Jesus, neergelê is nie. Die Here se engel sê vir hulle: “Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle ‘n Goeie Boodskap wat vir die héle volk ‘n bron van groot vreugde sal wees” (vers 10). Jesus Christus se geboorte bring dus nie net aan sy eie ma, Maria, vreugde nie, maar aan die ganse uitverkore Verbondsvolk. Vir élkeen wie na sy eerste koms uitgesien het, is sy geboorte iets waaroor hulle God, die Vader, éwig wil loof! Hierin is die engele vir ons ‘n voorbeeld, geliefdes. Want dírek nadat die engel hierdie “Goeie Nuus” met die skaapwagters gedeel het, lees ons iets merkwaardigs: “Skielik was daar – sáám met die engel – ‘n hemelse ménigte wat God loof” (vers 13). Meteens is daar ‘n hele skáre engele wat sáám met hierdie enkele boodskapper God-Drie-Enig verheerlik! Al moes dit vir die herders ‘n besonderse gebeurtenis gewees het, is dit presies wat die engele se hemese roeping is, geliefdes. Hulle funksie is om, o.a., God te loof en te prys (vgl. Job 38: 7). Daarom vind ons dan bv. die oproep in Psalm 103: 20, 21: “Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat Hom dien en sy wil doen!”

Die Menswording van Jesus Christus is só ‘n wonderlike en heerlike gebeurtenis dat sélfs die éngele nie daaroor kan swyg nie. Waarom? Want dit is alléén Jesus Christus wat vrede vir ons, as gelowiges, kan bring. Alléén te danke aan Hóm, ervaar ons wáre vrede hier op aarde. Ménse – sélfs regerings – kan politieke vrede verklaar. Ménse kan in vrede met mekaar en met die wêreld leef, maar dit sal altyd ‘n skynvrede wees. ‘‘n Valse vrede wat só vinnig weer in haat en onrus kan verander. Die vrede wat Christus met sy Koms na die wêreld bring, is egter totaal en al ánders. Sy vrede is, in die eerste plek, vrede mét God en, tweedens, vrede ván God. Deur Jesus Christus se geboorte, kruisdood en opstanding neem Hy ons vyandskap met God, die Vader wég! Hy vergewe ons sondes en plaas ons weer in die regte verhouding met God. In reaksie hierop skenk God sy vrede aan ons deur die Heilige Gees. Hy gee aan ons vrede in ons harte en kalmte in ons gemoedere sodat ons kan beséf dat ons God se kinders is. Die Here skenk wáre geloof aan ons sodat ons vas sal glo dat ons veilig en vol vrymoedigheid voor God, ons Vader, kan leef.

God skenk nie hierdie vrede aan álle mense nie, maar net aan dié mense in wie Hy ‘n welbehae het. Soos ons weet, keur die Here ons nét goed op grond van dít wat Jesus Christus namens ons gedoen het. Ál waarom God, die Vader, ‘n vreugde in sy uitverkore kinders het, is omdat Jesus Christus volmaakte gehoorsaamheid in hulle plek geleef het. Dáárom ervaar ons hierdie Kerstyd innerlike vrede en vreugde!

Dieselfde vredevolle geloof word aan die skaapwagters van Betlehem geskenk, en daarom lees ons hoedat die herders God geloof en geprys het nadat hulle sélf vir Jesus in die krip sien lê het. Hulle het die Verbondsgod se Naam grootgemaak oor álles wat hulle buite Betlehem gehoor en gesien het, “want dit was alles nét soos dit vir hulle gesê is” (vers 20). Alles waaraan hulle vasgehou het – al die beloftes van God wat hulle van kleins af geglo het – gaan in vervulling. Daarom volg die skaapwagters in die engele se voetspore en bring hulle eer aan God in die hoogste hemel terwyl hulle – hier op aarde – vrede ervaar. 

En dan – aan die einde van Jesus se aardse lewe – hoor ons weer ‘n refrein van ons fokusvers. Nadat Jesus in Jerusalem ingaan, sing die ontelbare skare: “Loof die Koning, Hy wat in die Naam van die Here kom! Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel!” Die skare gelowiges beséf wie die heilige stad, Jerusalem, binnekom. En wéér sien ons sy nederigheid raak. Soos met sy geboorte, is sy intog in Jerusalem nie indrukwekkend en deftig nie. Hy maak nie ‘n groot ophef oor sy Koninskap nie, en tóg besef der duisende mense Wie Hy is. In die geloof sien hulle Hom raak! Hy is die langverwagte Messias! Die Koning van die konings! Hy bring vrede vir die stad van die Here. Hy bring uitkoms vir God se volk. Hierdie mense erken sy grootheid, geliefdes, en daarom bring hulle aan die God van die hemel en aarde eer, want die Oorwinnaar-Koning is eindelik hier! In die geloof ontvang hulle Hom, en daarom ken hierdie gelowiges se vreugde teenoor die Here, geen perke nie! Hulle kan nie ánders as om uit te jubel tot eer van God se genade nie!

Wanneer die pessimistiese Fariseërs, op hul beurt, vir Jesus beveel om sy volgelinge stil te maak, dan antwoord Hy hulle deur te sê: “Ek sê vir julle: as húlle stilbly, dan sal die klippe dit uitroep!” (Luk. 19: 40). Jesus Christus tree nou ámptelik as Messias op. Hy kom in ‘n sekere hoedanigheid in Jerusalem aan: Hy is die Koning van die Jode. Hy is die uitverkore volk se Énigste Verlosser. Hy gaan nog een, laaste, week in Jerusalem werk, dan is sy aardse dienswerk voltooi. Te danke aan die geloofsinsig van die Heilige Gees beséf die skare gelowiges dat Jesus nou amptelik as hulle Koning optree. In hulle hordes begin hulle God te eer! Hulle prys Hom weens die vrede wat Hy in die hemel én op aarde aan gelowiges bring. Niks en niemand sal hulle kan keer nie.

God-Drie-Enig sál die eer ontvang, selfs al moet die Natuur dit dan doen. In die Here se liefde vir sy kinders, gee Hy aan ons die opdrag om Hom te eer vir die verlossing wat Hy aan ons bring. Die Natuur word nie van sondes verlos nie, en niks in die Natuur ontvang die Ewige Lewe nie. Tóg sal Hy van die Natuur gebruik maak om sy lof te besing indien die mens nie sy/haar plig nakom nie (vgl. Ps. 98: 7 – 9; Jes. 55: 12).

Kom ons maak, daarom, hierdie Kerstyd seker dat ons fokus reg is, geliefdes. Ons kan só maklik aan onsself of aan wêreldse dinge eer bring. Wanneer ons nié attent is op dít waaroor Kersfees wérklik gaan nie, dan kan ons maklik meegesleur raak om alles anders, behalwe God, hierdie Kerstyd te aanbid. Tóg herinner die Here ons vandag deur sy Woord en deur sy Gees dat Kersfees slégs oor ons Ware Verlosser, Jesus Christus, gaan. Hy is ál Een wie ge-eer behoort te word – want Hy is vir ons gebore. Hy het vir ons gesterf. Hy het vir ons betaal.

Slot

Geliefdes, die Evangelie volgens Lukas wys ons daarop dat dit van álle gelowiges verwag word om God te loof en te prys vir die wonderlike Nuus wat aangekondig is. Dírek nadat Maria gehoor het dat sy ‘n Seun in die wêreld mag bring, loof sy die Here! Dírek nadat die engel Jesus se geboorte in die oop velde van Betlehem aankondig, loof ‘n hele ménigte engele die Here! Hulle bring eer aan God vir die vrede wat Hy aan die mense skenk. Hulle verheerlik die Vader omdat Hy vir Hom sekere mense uitgekies het wat Hy, deur sy Seun, goedkeur.

Dírek nadat die skaapwagters van Jesus se geboorte gehoor het, én Hom in die krip sien lê het, bring hulle aan Gód die eer. En aan die einde van Jesus se lewe bring die ontelbare skare gelowiges óók aan God die eer vir die vrede wat daar in die hemel en óók op die aarde heers.

Hoe reageer jy op hierdie geboorte-aankondiging van Jesus Christus? Is jy bereid om álle eer aan God-Drie-Enig te bring, selfs al kén jy die Verhaal? Of wil jy ook eerder swyg en luister hoedat die klippe dit uitroep?

Mag elkeen van ons vandag besef: “Ek, persóónlik, wil die Here eer, want ek besef dat Hy my, persóónlik liefhet en verlos het.” Mag elkeen van ons alle eer aan God bring vir die feit dat sy Enigste Seun gebore is. En mag ons hierdie Kerstyd vrede ervaar omdat ons beséf én gló dat die Here ook in óns ‘n welbehae het. Amen.