Esegiël 1:1-2:4

Teksgedeelte: Esegiël 1:1-2:4

Fokusvers: Esegiël 1:28b

Tema: Op grond van God se heerlikheid moet ons met verwondering voor Hom neerval en na sy stem luister

Hoofpunt 1: God is heerlik

Hoofpunt 2: Ons moet met verwondering voor Hom neerval en na sy stem luister.

Inleiding

Met die eerste oogopslag is ons teksgedeelte verstommend. Dit bevat ʼn vreesaanjaende visioen wat vertel van beelde wat vir ons moeilik is om te verstaan. Ons leer hier iets besonders oor die Here en ons moet dit nie mis lees omdat die visioen vir ons vreemd is nie.

Baie dwalende skrifverklaarders het al kommentaar gelewer op hierdie gedeelte en gesê dat Esegiël waarskynlik bedwelm was toe hy hierdie visioen gesien het. Hulle gee verskeie vreemde verklarings vir hierdie visioen. Maar die Here laat Esegiël hierdie visioen sien om vir hom, die volk en vir ons iets merkwaardig van Hom te leer.

Hoofpunt 1: God is Heerlik.

Die profeet Esegiël is met die eerste wegvoering van Juda as balling na Babel toe geneem. Hy is saam met koning Jojagin en ‘n aantal ander hoogeplaastes weggeneem na die vreemde land toe. Hierdie hooggeplaastes was die vaardigste en slimste lede van die volk, waaronder Daniël en sy vriende ook was.

Esegiël was van ʼn priesterlike familie afkomstig en sou ʼn priester in die tempel word indien hy nie in ballingskap weggevoer is nie. Die term, “in die dertigste jaar” (1:1) waarmee die boek begin, is waarskynlik ʼn verwysing na Esegiël se ouderdom. Die priesters het gewoonlik op daardie ouderdom begin met hulle tempeldiens. Esegiël is daarom aan die begin van die boek die ouderdom waar hy as ʼn priester in die tempel aangestel sou word. Die volk is nie naby die tempel nie en hy kon daarom nie as priester binne-in die tempel dien nie. Die Here roep hom toe om as profeet op te tree gedurende hierdie tyd van ballingskap. Hy moes die woord van die Here oordra aan hierdie volk, wat gevoel het asof hulle ver van God af is.

Voordat die Here vir Esegiël roep as profeet, openbaar Hy aan hom hierdie visioen. Die Here verskyn in ʼn stormwind en ʼn wolk aan Esegiël by die Kebarrivier in Babilon. Tydens ballingskap was die volk waarskynlik naby hierdie rivier gevestig.

Hierdie stormwind en visioen kom uit die noorde. Dit is merkwaardig, omdat die vyand gewoonlik van die noorde af gekom het en waar Esegiël nou sit, is Jerusalem en die tempel in die suide. Met hierdie visioen vanuit die noorde wys God vir hom dat Hy nie tot die tempel van Jerusalem of tot die beloofde land beperk is nie. Die volk het waarskynlik gedink dat God op hierdie manier beperk is en hulle het gevolglik gedink dat God nie meer met hulle is nie. Hulle het magteloos en ver van God af gevoel. God kom wys vir hulle egter die teendeel.

Die beskrywing van hierdie roepingsvisioen van Esegiël strek van vers 4 tot en met die eerste deel van vers 28 (28a). In die tweede deel van vers 28(b), sê Esegiël wat hierdie visioen beteken en wat sy reaksie daarop was.

Hy sê “So het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk”

Hierdie groot en vreesaanjaende visioen is net ʼn verskyning of voorstelling van die heerlikheid van die Here. Met ander woorde, die Here is veel heerliker as net hierdie voorstelling.

Die woord wat hier vertaal word met “heerlikheid” kan ook beteken swaar of betekenisvol. Die visioen openbaar dus hoe groot en hoe wonderlik God is.

In hierdie verskyning is daar vier onverstaanbare wesens wat God se troon dra. Hierdie wesens staan bo-op wiele wat in elke rigting draai. Alles skitter en blink. Dit moes asemrowend gewees het. Die wesens besit elemente van engele, mense en diere. Hulle het verskillende gesigte, dié van ʼn mens, ʼn leeu en ʼn arend. Hulle het ook die vlerke van engele. Hierdie wesens verteenwoordig daarom alle geskape wesens, omdat dit elemente van alle geskape wesens het. Die Here se troon is bo hierdie wesens en dit beteken dat Hy oor sy skepping regeer.

Verder lees ons van die wiele wat onder die vier wesens se voete was. Hierdie wiele beweeg in- en deurmekaar en in alle rigtings. Dit verteenwoordig God se alomteenwoordigheid. Sy troon is nie op een plek nie. Wiele is nie staties nie. So is God se regering ook nie staties nie. Hy is oral en Hy regeer oor alles in die hele skepping. Die wiele het ook oë. Hierdie oë verteenwoordig verder God se alomteenwoordigheid om aan te dui dat hy alles sien.

God se alomteenwoordigheid was veral ʼn verrassing vir die lede van die volk, wat magteloos gevoel het in die ballingskap. Hulle wat geglo het dat die Here net in sy tempel in Jerusalem regeer en dat Hy nie nou by hulle is nie. Die Here is ook Here in Babilon en reg oor die wêreld. Die verskyning van die Here wat beskryf word, troos die volk met die besef dat, al voel hulle magteloos, beteken dit nie dat die Here swak geword het of dat Hy beperk is tot die beloofde land nie. Inteendeel, Hy tree in heerlikheid op sodat ons kan besef dat Hy groter is as ons omstandighede en swaarkry. Dit is wat Esegiël in die midde van die volk aan hulle moes verkondig.

Die Here wys dat Hy alomteenwoordig is en regeer oor alle geskape wesens. Die Here is heerlik. Sy heerlikheid kan op ʼn gebroke manier vergelyk word met die son. Die son en die lig wat dit afgee, is goed. Dit is wat maak dat ons hier op aarde kan lewe. Sonder die son sou ons in donkerte gewoon het. Alhoewel die son goed is, kan ons nie te naby daaraan kom nie. Indien ons te naby aan die son kom, sal dit ons verbrand.

Net so is die heerlikheid van God. Hy is so groot en so goed dat ons as sondaarmense nie voor Hom kan bestaan nie. Hy sal ons eenvoudig verteer. Sy goedheid is van so ʼn aard dat sonde nie daarvoor kan bestaan nie. Dit is juis ook die rede hoekom Esegiël voor die Here neerval. Hy besef hy is klein voor die Here.

Dit is ook hoekom ons afhanklik is van ons Here Jesus Christus om voor die Here te kom. Hy het gesterf vir ons sondes en ons heeltemal skoon gewas met sy bloed. Hy het ons nuut gemaak sodat ons nou deur hom voor God kan verskyn.

Deur Christus is ons heilig gemaak, sodat ons nou deur Hom in God se heerlikheid kan wees sonder om verteer te word. Jesus wys dus ook vir ons hoe heerlik God is. God is in beheer van alle dinge en het gekies om ons op hierdie besonderse manier te verlos van ons sonde, sodat ons sy kinders kan wees; sodat ons met Hom in ʼn verhouding kan lewe. Jesus wys vir ons hoe heerlik God is. Wanneer ons dan iets van die heerlikheid van God begryp, kan ons nie anders as om in verwondering voor Hom neer te val en na sy stem te luister nie.

Hoofpunt 2: Ons moet met verwondering voor Hom neerval en na sy stem luister.

In die laaste woorde van ons fokusvers sien ons Esegiël se geweldige ontdekking en reaksie op hierdie visioen: “En toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van Een wat spreek.” Hy het besef dit is iets geweldig kragtigs en neergeval voor die aangesig van God en sy roeping gehoor. Dit is die gepaste reaksie wanneer ʼn mens God “sien”, wanneer jy weet wie Hy is en hoe heerlik Hy is.

Wanneer iemand neerval of buig voor ʼn koning, is dit ʼn teken om hom te erken vir wie hy is en om hom te dien. Dit is presies wat Esegiël gedoen het. Esegiël het toe vir die res van sy lewe God gedien en sy roeping as profeet uitgeleef.

Dit is hoe dit hoort, ook by ons. Wanneer ons God leer ken, wanneer ons besef hoe groot en hoe heerlik Hy is, móét dit jou verander. Wanneer jy werklik in God glo en hom werklik leer ken, kan jy nie anders as om Hom te dien nie.

Daarom kan ons onsself afvra: Ken ons God? Erken ons Hom vir wie Hy werklik is? Sien ons sy heerlikheid raak en dien ons Hom as ons dit besef? Weet ons dat God Here is oor sy skepping en lewe ons dus gehoorsaam aan Hom? Weet ons dat God alomteenwoordig en almagtig is en leef ons dan in ooreenstemming met hierdie waarheid?

Natuurlik sal ons God nooit in sy volheid ken nie. Ons sal nooit werklik kan begryp hoe heerlik Hy is nie. Esegiël sê self dat hierdie visioen net ʼn verskyning van die heerlikheid van God is, maar dit is die onkeerbare reaksie van ʼn gelowige wat God ken om Hom te dien.

God openbaar homself steeds aan ons, soos wat hy hierdie deel van homself aan Esegiël geopenbaar het. Hy doen dit deur sy Woord en deur sy regering en onderhouding van die skepping. Wanneer ons die Bybel lees en God beter en beter leer ken, besef ons al hoe meer wie Hy is, dan kan en wil ons ook steeds meer gehoorsaam wees aan sy wet. Ons behoort ook sy heerlikheid raak te sien in sy wonderlike skepping wat Hy vandag nog onderhou. Daarom behoort ons hom te dien.

Ons situasie is wel nie dieselfde as Esegiël s’n nie. Die Here se wet staan vas en ons almal moet daaraan gehoorsaam wees, maar die Here het ʼn besonderse roeping en pad vir elkeen van ons. Ons word baie waarskynlik nie soos Esegiël geroep om ʼn profeet te wees vir die volk van Israel nie. Ons moet tyd saam met die Here in sy Woord spandeer. Ons moet gereeld bid en kyk na die geleenthede en situasies waarin Hy ons plaas en so ons roeping daarbinne uitleef.

Ons elkeen is egter deur Christus koning, priester en profeet. Ons moet daarom as profete die woord van God verkondig. Ons moet die Bybel lees, ken en vir ander vertel. In besonder moet ons volgens vanoggend se skrifgedeelte getuig van die heerlikheid van God. Ons moet gaan verkondig dat die Here regeer aan ʼn wêreld wat hom nie erken nie. Ons moet verkondig dat die Here naby is aan ʼn groep mense wat dink Hy is ver. Die Here regeer in Jerusalem, in die land van die Chaldeërs en ook in Suid-Afrika.

Ons doen hierdie onder leiding van die Heilige Gees. Ons sien in hoofstuk 2:1-2 dat Esegiël net deur die krag van die Heilige Gees die vermoë het om op te staan en die roeping van die Here te ontvang. Dit is dieselfde in ons geval. Die Heilige Gees kom in ons in en gee vir ons die vermoë om te lewe volgens God se wil. Dit is ook Hy wat vir ons rigting gee. Die mens is afhanklik van die Heilige Gees om geroep te word en gehoorsaam volgens hierdie roeping te lewe. Hy laat ons opstaan en na God se stem luister.

Slot

Broers en susters, die visioen waarna ons vandag gekyk het, is verstommend. Die beelde wat dit bevat is selfs vreesaanjaend en ons kan dit nie werklik met ons menslike verstande verstaan nie. Die boodskap daarvan is egter duidelik: dit is ʼn verskyning van die heerlikheid van die Here, en die Here is heerliker as wat ons met ons vermoëns sal kan begryp.

Hy regeer oor sy skepping. Hy is koning. Hy is alomteenwoordig en Hy sien alles. Hy is nie gebonde of beperk soos ons wat beperk is aan tyd en ruimte nie. Besef vandag wie God is, hoe heerlik Hy is en val in eerbetoon voor Hom neer!

Amen