Markus 16: 1 – 15

Teksgedeelte: Markus 16: 1 – 15

Fokusverse: Markus 16: 6 en 15

Tema: Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan; vertel dit vir die hele mensdom!

Inleiding

 • Ons het die afgelope week die voorreg gehad om te kyk hoe ons Here, Jesus Christus sy laaste week op aarde deurgebring het.
 • Ons het onsself ingeleef in wat Hy hierdie laaste week op aarde gesê en gedoen het.
  • Dit was omtrent ‘n week vol emosies.
  • ‘n Week vol teleurstellings in mense, en dan weer opgewondenheid as mense sy Boodskap ter harte neem.
  • En dan weer hartseer as een van sy dissipels Hom verloën en ‘n ander Hom verraai.
   • Hierdie hartseer raak net al hoe groter tydens die gebeure in die tuin van Getsémane en selfs nóg groter tydens die gebeure aan die kruis.  
 • Ons Here en Verlosser is dood.
 • Ons is hartseer, want soos die dissipels, het óns óók lief geraak vir Hom.
  • O God, waarom hét U Hom verlaat?
  •  Waarom het U toegelaat dat sondaar-mense U Seun doodmaak?

Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan

 • Maar die verhaal van ons Here, Jesus Christus, stop egter nie hier by die graf nie.
 • Vanoggend hoor ons wat die dag ná die Joodse Sabbatdag gebeur het.
 • Markus 16 vertel vir ons iets wat ons emosies weer laat verander.
  • Want in hierdie hoofstuk hoor ons wéér Goeie Nuus!
 • Die gedeelte wat ons saam gelees het, begin deur te sê dat daar drie vroue na Jesus se graf toe gegaan het om sy liggaam met olie in te smeer.
  • In die ou tyd was dit die gebruik gewees dat afgesterwe liggame só behandel is.
 • Die vrouens kon nóú eers na Jesus se graf toe gaan, want die vorige dag was dit nog die Sabbat.
 • Daarom gaan hulle nou – op hierdie eerste dag van die week – na Jesus se graf toe.
 • En sommer baie vroeg ook, want hulle wil graag weer by hulle Here wees.
 • Hulle wil, in alle liefde, hulde aan Hom betoon.
 • Terwyl hulle nog, onder mekaar, wonder wie die klip voor die ingang van die graf vir hulle sal wegrol, sien hulle dat die klip rééds weggerol is.
  • Dit moes vir hulle baie vreemd gewees het, want hierdie vroue was dáár toe Josef van Arimatea twee dae terug die klip voor die graf ingerol het.
  • Boonop lees ons dat dit ‘n groot klip was wat voor die graf geplaas is – wie sou dit dan kon wegrol?
  • Wat egter nóg vreemder vir hulle moes gewees het, was dit wat hulle aan die binnekant van die graf teëgekom het.
   • Toe hulle in Jesus se graf ingaan, sien hulle ‘n jongman in die graf sit.
    • Het hy miskien die klip weggerol?
   • Hierdie jongman het ‘n lang wit kleed aangehad lees ons in vers 5.
    • Dit dui moontlik daarop dat hierdie man iets van ‘n hemelse heerlikheid aan hom gehad het.
   • Afgesien daarvan dat hierdie man ‘n unieke voorkoms gehad het, begin hierdie man óók nog met die drie vrouens te praat.
   • En wat hy vir hulle sê, is boonop nog méér opvallend as sy fisiese voorkoms:
    • Moenie skrik nie/moenie verbaas wees nie. Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk daar is die plek waar hulle Hom neergelê het. Maar gaan sê vir die dissipels en in die besonder vir Petrus: ‘Hy gaan julle vooruit na Galilea toe.’ Daar sal julle Hom sien soos Hy vir julle gesê het.
 • Maar het die drie vroue daardie Sondag-more na hierdie jongman geluister?
  • Nee, glad nie.
  • Ten minste nie dádelik nie.  
 • Al het hy vir hulle gesê dat hulle nie verskrik hoef te wees nie, was hulle só uit die veld geslaan dat hulle gebewe het.
 • Hulle was só bang dat hulle weggehardloop het.
 • Verder het hulle ook nie die jongman se opdrag uitgevoer en vir die dissipels al hierdie dinge gaan vertel nie.
  • In vers 8 lees ons dat hulle vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was báng.
 • Waarom was die vroue so bang?
 • Waarom was hulle uit die veld geslaan toe hulle nie Jesus se liggaam daar in die graf gesien lê het nie?
 • Hy het dan sélf vir hulle gesê dat dit gaan gebeur.
 • Maria het dan sélf gehoor toe Jesus haar broer, Lasarus, uit die dood opgewek het Hy sê: “Ek is die Opstanding en die Lewe. Wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterf.
 • Indien dit vir haar dalk moeilik verstaanbare woorde was, moes sy tog verstaan het toe Hy die ander kere uitdruklik gesê het dat Hy weer uit die dood gaan opstaan, nadat Hy gesterf het (vgl. o.a. Mark. 8: 31; 9: 31; 10: 34).
  • Ons Here, Jesus, het nie net gesê Hy gaan uit die dood opstaan nie.
  • Hy het dit ook gedoen!
  • Hier is die bewyse – ‘n leë graf!
 • Daarom sê die jongman: “Moenie skrik nie! Ek weet julle is opsoek na Jesus, maar Hy is nie hier nie. Hy het uit die dood uit opgestaan.”
 • En tog is die vroue verbaas en verskrik.
 • Waarom?
  • Want die feit dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, is só ‘n groot wonderwerk, dat ‘n mens eintlik daaroor verbaas is.
  • Al het die vroue gehoor Jesus sê Hy gaan eendag uit die dood opstaan, is dit só ‘n groot wonderwerk dat hulle eintlik verstom daaroor is.
  • Die feit dat Christus die dood oorwin, het nog nie by hulle ingesink nie – en tog sien hulle dit met hulle eie oë – die plek waar hulle sy liggaam neergelê het, is nou leeg.
  • Hierdie vroue besef: “Ons Here, Jesus Christus, moes régtig uit die dood opgestaan het.”
 • Met die wederkoms van Jesus Christus gaan baie van ons ook moontlik iets soortgelyks ervaar.
 • Baie van ons wéét dat Hy weer gaan kom, ons lees dit in die Bybel, en ons praat soms daaroor.
  • Maar die oomblik as hierdie dag aanbreek – die oomblik wanneer ons Here weer op die wolke gaan aarde toe kom – gaan baie van ons nogstééds verbaas wees.
  • Baie van ons gaan ook moontlik bang wees, want dit is só ‘n groot wonderwerk dat ons die implikasie daarvan eers gaan besef as ons dit sien.  
 • Daarom het die dissipels ook nie vir Maria Magdalena geglo toe sy vir hulle vertel dat Jesus Christus waarlik uit die dood uit opgestaan het nie.
 • Alhoewel hulle by haar gehoor het dat Hy lewe en dat sy Hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie”, lees ons in vers 11.
 • Selfs toe die twee Emmausgangers vir die dissipels kom vertel het dat Jesus leef, het die dissipels selfs vir húlle nie geglo nie.  
  • Dit is eers toe die opgestane Christus, sélf, aan sy elf dissipels verskyn het, dat hulle dit glo.
  • Dit is eers tóé dat hulle glo dat Hy waarlik uit die dood opgestaan het.
 • Geliefdes, ons elkeen word vanoggend gekonfronteer met die vraag: “Glo ek, persoonlik, dat Jesus Christus régtig uit die dood uit opgestaan het?
  • Dit is nie ‘n maklike vraag om te beantwoord nie – baie mense, en selfs geleerde teoloë, sal die verkeerde antwoord vir hierdie vraag gee.
 • En ons?
 • Is dit eers vir ons nodig om Jesus fisies te sien, voor ons glo dat Hy uit die dood uit opgestaan het?
 • Of is dít wat ons in die Bybel se bladsye sien, vir ons genoeg?
 • Mag elkeen van ons gló dat ons Here, Jesus Christus, wérklik die dood aan die kruis oorwin het.
 • Mag ons werklik gló dat Hy daardie Sondag-more vroeg triomfantlik uit die dood opgestaan het.
 • Mag ons werklik gló dat die krag van sy opstanding, ook óns tot ‘n nuwe lewe opgewek.
 • En mag sy opstanding uit die dood vir ons ‘n waarborg wees dat ons ook eendag uit die dood sal opstaan (Heidelbergse Kategismus Sondag 17).

Vertel dit vir die hele mensdom

 • Dit wat ons, hier in Markus 16, hoor, bevat eintlik die kérn van ons geloof.
 • Want dit is soos Paulus sê: “As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. As Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes” (1 Kor. 15: 14 en 17).
 • Die Goeie Nuus van Markus 16 bevat egter nóg iets.
 • Die gedeelte, wat ons saam gelees het, bevat ook ‘n opdrag.
  • Ons tweede fokusvers sê: “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die Evangelie aan die hele mensdom.
   • Dit sê Jesus vir die dissipels nadat Hy uit die dood opgestaan het.
   • Jesus gee hierdie opdrag nadat Hy die duiwel en die dood oorwin het.
 • Met hierdie besonderse opdrag verwag Jesus twee dinge van sy dissipels.
  • Eerstens verwag Hy van hulle om die volle Evangelie te gaan verkondig.
   • Dit behels die feit dat Hy, as langverwagte Messias gebore is.
   • Die feit dat Hy namens gelowiges die Wet gehoorsaam het.
   • Die feit dat ons, deur die werking van die Heilige Gees, aan Hom vasgebind is, en sodoende in al sy weldade kan deel.
   • Hulle moet, die feit dat Hy al óns lyding op Hóm geneem het, gaan vertel.
   • En ook die feit dat Hy aan die kruis moes sterf as geldige betaling vir al ons sondes.
   • En die feit dat Hy met alle krag en glorie uit die dood opgestaan het, en binnekort na die hemel toe sal opvaar en wéér eendag sal terugkeer.
   • Dit álles, moet die dissipels aan die mense gaan vertel.
 • Maar Christus verwag óók van sy dissipels om, van nóú af, nie meer slégs op die Jode te fokus nie.
 • Hulle moet die vólle Evangelie, aan álle mense gaan verkondig.
 • En hierdie is ‘n gewéldig belangrike opdrag, geliefdes.
  • Want ons Here, Jesus, het sélf gesê dat die einde éérs sal kom as élke volk en taal en nasie die volle Evangelie gehoor het (Matt. 24: 14).
 • Wat beteken dit vir ons, wat vandag leef?
  • Hierdie opdrag is nét so relevant vir hedendaagse gelowiges.
  • Hierdie opdrag is ook óns opdrag, geliefdes.
   • Die Here rus ons toe met die nodige gawes en kennis om hierdie Goeie Nuus te gaan vertel. Aan álmal wie ons teékom.  
  • Deur die Heilige Gees se werking, sal ons die insig kry om hierdie mense op die regte manier te benader.
  • Mag elkeen van ons dan hiervoor bereid wees, want dit is wat die Here van sy kinders verwag.

Slot

 • Toe die drie vroue vroeg daardie Sondag-more by Jesus se graf aankom, het iets alledaags en eenvoudigs hulle gepla.
  • Hulle het gewonder wie die klip voor Jesus se graf vir hulle gaan wegrol.
 • Maar intussen het hulle iets buitengewoon en kompleks daardie oggend plaasgevind.
  • Jesus Christus het uit die dood opgestaan.
  • Met die krag van die Heilige Gees, het sy Vader Hom uit die dood opgewek.
 • Wat is jou reaksie hierop?
  • Glo jy dat Christus se opstanding uit die dood, ‘n feit is?
  • Glo dit tot só ‘n mate dat jy hierdie Wonderlike Nuus aan alle mense wil gaan vertel?
 • Of maak hierdie Nuus jou dalk bang?
  • Só bang dat jy wil weghardloop, en dit op die ou end aan niemand oorvertel nie?
  • Amen.