Kolossense 2: 1 – 23

Skrifgedeelte: Kolossense 2: 1 – 23

Fokusvers(e): Kolossense 2: 6 – 8(a)

Tema: Leef in verbondenheid met Christus sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie!

Inleiding

 • Ons moet onthou dat Paulus besig is om hierdie brief vanuit die tronk te skryf.
  • Hy sit daar in haglike omstandighede – eensaam en verlate – en tóg is hy besig om ander mense te bemoedig.
   • Hoe uniek en besonders is dit nie, geliefdes.
  • Wat méér is: – Paulus kén nie eens die lidmate van Kolosse nie.
  • Paulus het nie die gemeente gestig het nie, en tóg is hy besorg oor hierdie mense se geestelike welstand.  

Verbondenheid met Christus

 • Paulus beywer hom stérk vir hierdie mense, al het hulle hom nog nie persoonlik gesien nie.
 • Waarom doen hy dit?
  • Want Paulus besef dat hy tog op ‘n manier aan hierdie mense verbind is.
  • Paulus doen moeite vir hierdie mense, en span homself in om die Evangelie met hulle te deel, want hy het die insig ontvang dat ‘n mens soms met méér as bloed verbind word.
   • Wanneer ‘n mens tot ware geloof kom, dan besef ‘n mens dat jy iets met ander mense in gemeen het – en dit is jou onwankelbare geloof in God-Drie-Enig.
  • Dit is God se liefde wat Paulus dryf om die Kolossense op te roep tot liefde vir mekaar en liefde vir God.
 • In hierdie kort gedeelte roep Paulus verskeie kere gelowiges op om aan God vas te hou.
 • Hy herinner hulle vier keer daaraan dat hulle in verbondenheid met Christus lewe.
 • En elke keer verduidelik hy wat hy met hierdie spesifieke verbondenheid bedoel.
  • Die woord “verbondenheid”, wat Paulus hier in Kolossense 2 gebruik, beteken dat ons tot só ‘n mate aan die Here vasgebind is en met Hom verenig is, dat ons nou deel van Hom is.
  • Paulus sê telkens dat ons nou “in Hom (Christus)” is.
   • Dit is sterk woorde, geliefdes.
   • Want dit betekend dat ons, as nuutgemaakte gelowiges, onlosmaaklik deel van Jesus Christus is.
 • Paulus gebruik twee beelde in ons fokusvers wat ons besondere band met Christus verduidelik:
  • Hy sê dat gelowiges in Christus gewortel is en dat ons op Christus gebou is.
   • Soos ‘n reuse boom sy wortels in die grond instoot en homself rondom die grond en die klippe veranker, net só word dit van ons verwag om geanker te wees in Jesus Christus.
    • Wanneer die winde of die waters van die lewe dan kom, dan sal dit ons nie losruk en omgooi nie, maar dan sal ons vas kan bly staan.
   • Net soos ‘n gebou op ‘n stewige fondasie gebou word, net só word dit van gelowiges verwag om geanker te bly op ons Lewens-Fondament, Jesus Christus.
    • Wanneer ‘n aardbewing kom, dan val daardie gebou nie sommer inmekaar nie.
    • En daarom wil ons, op ‘n sélfs sterker fondasie gebou word, sodat ons nie inmekaar sal stort wanneer iets verskrikliks in ons lewe gebeur nie.
 • Dít is wat dit beteken om in verbondenheid met Christus te lewe.
 • Wanneer ons só in Christus ingemessel is, soos ‘n baksteen in ‘n muur, dán is ons wérklik deel van Hom.
  • Om op só ‘n manier met Christus verbind te wees, vra nie moeite en inspanning van ‘n ware gelowige nie.
   • Want ons neem Jesus Christus, met ‘n dankbare hart, as ons Enigste Verlosser aan.
   • Ons is dankbaar omdat ons Hom as Enigste Middelaar leer ken het.
    • Paulus herinner die gelowiges in Kolosse dat hulle Christus leer ken het deur die diensbaarheid van Epafras.
    • Al was dit Epafras wat hierdie mense aan die Here bekendgestel het, is dit nie hý wat die Kolossense met God-Drie-Enig verbind nie, maar die Heilige Gees.
 • Dit is die Heilige Gees wat aan jou die geloof skenk om te gló dat God die Belangrikste in jou lewe moet wees.
 • Dit is die Heilige Gees wat jou oortuig dat jou redding buite jouself en jou besittings is.
 • Dit is die Heilige Gees wat aan ons die insig gee dat ons alleen maar op Gód kan vertrou en nie op ons eie vermoëns nie.
 • Dit is die Heilige Gees wat ons telkens waarborg dat ons, as gelowiges, reeds deel het aan die heel Béste wat die lewe ‘n mens kan bied – en dit is ons eenheid met Jesus Christus.
  • Daarom is dit nie Paulus nie, maar die Heilige Gees, wat ons in vers 10 herinner dat ons in die volheid van Jesus Christus deel omdat ons aan Hom verbind is.
 • Geliefdes, hoor ons mooi wat hier gesê word?
  • Ons het deel aan die volheid van die Almagtige!
  • Wat dit presies behels, kan niemand van ons nóú werklik verstaan nie.
  • Maar eendag sal ons wel weet wat dit wérklik behels om in die volheid van Christus te deel.
   • Iets wat vir ons nóú wel duidelik is, is dít wat ons in Johannes 1: 16 lees: “Uit sy volheid/oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.
   • Juis omdat Jesus Christus ons so innig liefhet, skenk Hy genade op genade aan ons.
    • Soos branders wat, aanhoudend, op die strand uitspoel, só ontvang ons keer op keer op keer, genade.
   • Ja, geliefdes, die Here se genade word, elke dag, ryklik, aan ons geskenk, omdat Hy daarvan oorloop in sy volheid.
 • Ons het nou gehoor dat ons, oor die algemeen, in verbondenheid met Christus lewe.
 • En toe het ons gehoor dat ons in Christus se volheid deel omdat ons aan Hom vasgebind is.
 • En nou gaan Paulus verder:
  • In verse 11 tot 14 beskryf hy in meer detail wat hierdie eenheid met Christus vir ons beteken:
  • In vers 11 lees ons dat ons, deur ons onlosmaaklike band met Christus, ook besny is.
   • Maar “nie met die besnydenis wat deur mense verrig is nie, maar met die besnydenis deur Christus.
   • En dan lees ons dat hierdie besnydenis uit die vergewing van sondes bestaan.
    • Want die besnydenis wat deur mense verrig is, is ‘n klein operasie wat aan die buitekant van ‘n mens se liggaam plaasvind.
    • Maar die besnydenis deur Christus is die werk van die Heilige Gees.
     • Dit is wanneer die Heilige Gees binne-in ‘n mens se hart werk, om nie net ‘n gedeelte van ‘n mens oop te sny nie – maar jou hele hart.
     • Wanneer die Heilige Gees jou hart besny dan verwyder Hy nie net ‘n klein gedeeltetjie van jou liggaam nie – Hy gee vir mens ‘n nuwe hart nadat Hy die ou, klipharde, sondige hart verwyder het.
     • Selfs na hierdie “geestelike hartoorplanting” is Hy konstant besig om aan ons harte te werk – te sny en toe te werk – sodat ons sal aanhou groei in ons heiligmaking.
 • Daarom is die teken, om deel van God se volk te wees, nie meer die besnydenis nie maar die doop.
  • Want die doop gee vir ons die versekering dat God ons as sy eie kinders aangeneem het.
  • Die water simboliseer dat ons rein gewas is van al ons sondes – maar nie deur water nie – want ons is nie nét aan die buitekant vuil nie.
  • Ons is aan die binnekant skoongewas – ons harte en ons ingesteldheid is gesuiwer deur die kosbare bloed van Jesus Christus.
   • Dit het die léwe van Jesus Christus gekos om ons van ons sondes te reinig.
    • Hierdie betaling van Christus geld ook vir jóú, liewe broer en suster.
    • Want ook jý is met Christus verenig en daarom heeltemal skoongewas.
 • Maar, soos ons weet, is dit nie die einde van die verhaal nie.
 • Ons Here, Jesus , het nie nét aan die kruis gesterf nie.
 • Hy het ook uit drie dae later uit die dood uit opgestaan!
 • Hy is uit die dood opgewek – Hy léwe vandag steeds!
  • Aangesien ons dan in verbondenheid met Hom lewe, ontvang ons die troos dat ons óók opgewek word tot ‘n nuwe lewe (vers 12).
  • Omdat ons, met alles in ons, in Jesus Christus gló, daarom gaan ons ook – soos Hy – tot in alle ewigheid lewe.
   • Want ons geloof bind ons aan Hom vas, geliefdes.
    • Dit is die vierde – en laaste keer in hierdie hoofstuk wat Paulus sê dat ons in verbondenheid met ons Here, Jesus Christus, lewe.

Vals redenasies van misleiers

 • Waarom herinner Paulus ons víér keer hieraan?
 • Waarom lê hy soveel klem daarop dat ons met Jesus Christus verenig is?
  • Die rede hiervoor is, dat ons nie mislei word nie, geliefdes.
  • Paulus herhaal die feit dat ons aan Christus vasgebind is, sodat niemand ons met vals redenasies mislei nie (vers 4).
   • Die laaste paar verse van Kolossense 2 handel verál hieroor.
   • In die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het was daar, nét soos vandag, baie mense wat die lidmate probeer verwar het.
   • Sommige mense wil aktief onsekerheid onder lidmate bring, en ander mislei mense sonder dat hulle dit bedoel.
    • Maar dit is presies hoe die Bose werk: hy bring verwarring en saai leuens in so ‘n mate dat niemand wérklik weet wat om te glo nie.
    • Daarom moet ons, as kerk, oppas en heeltyd onsself afvra: “Is ek nie dalk besig om die mense om my te mislei met allerhande slim teorieë en sterk argumente nie?”
 • Ons hoor, telkens, in hierdie hoofstuk dat hierdie valsheid berus/gegrond is op die oorlewering van mense en op godsdienstige reëls en nie op Christus nie.
 • Met ander woorde: ons moet altyd daarteen waak dat ons nie menslike tradisie belangriker ag as dit wat in die Woord staan nie.
  • Hierdie mense se argumente klink oortuigend, en die manier waarop hulle dinge vir jou vertel, is aanloklik – emosie en charisma word gebruik – maar die inhoud van hulle woorde is váls.
  • As jy dit kan regkry om verby die emosie en die opvoering te kyk, sal jy gou agterkom dat daardie persoon niks anders as ‘n goeie akteur is nie.
  • Wanneer jy dit regkry om fýn na die inhoud van so ‘n persoon se boodskap te luister, sal jy agterkom dat daardie persoon nie God se wil bekendmaak nie, maar sy/haar eie wil.
 • Daarom moet ons mooi oplet na die manier waarop mense ons lei.
 • Wanneer iemand ons wil voorskryf oor hoe ons ons geloof moet uitleef, dan moet ons versigtig wees (vers 16).
 • Wanneer iemand voorgee dat hy/sy godsdienstig is, dan moet ons verby sy/haar toneelspel kan kyk tot in daardie persoon se hart in.
  • En onsself afvra: “Het daardie persoon die ware besnydenis van die Heilige Gees ondergaan?”
  • “Is daardie persoon se hart totaal en al verander?”
  • “Kan ek hom/haar glo omdat dit die Heilige Gees is wat deur daardie persoon werk?”
  • “Of is hy/sy besig om my te mislei?”
 • In vers 18 lees ons: “Moenie dat iemand, wat behae skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eiewaan van homself dink, en hou nie aan sy Hoof, aan Christus, vas nie.
  • Wanneer iemand dan daarop roem dat hy/sy vroom en opreg is, en dat die Here met hom/haar op een of ander manier “gepraat” het, dan moet ons versigtig wees, geliefdes.
  • Want ‘n ware gelowige sal kan leiding gee sonder dat dit nodig is om hom/haarself by ander aan te prys.
  • ‘n Opregte gelowige sal hóú by die waarheid van die Here se Woord, ongeag van wat mense van hom/haar dink.
   • Want só ‘n persoon hou vas aan wat hy/sy bely.
   • Hy/sy hou vas aan die Een wat aan hom/haar verbind is.     

Slot

 • Geliefdes, as ons nie aan die Here blý vashou nie, dan sál ons mislei word.
 • As ons nie moeite doen om in verbondenheid met Christus te blý lewe nie, dan sal niks in hierdie lewe vir ons sin maak nie.
 • Daarom fokus ons, as ware gelowiges, maar net op ‘n eenvoudige manier op dit wat ons in die Bybel lees.
 • Geliefdes, leef in ‘n noue verbondenheid met Jesus Christus!
 • Bly in Hom gewortel en op Hom gebou as julle Enigste Fondament!
  • Want dié wat met Hom verenig is, deel in sy volheid.
  • Dié wat aan Hom vasgebind is, se sondaar-harte word oopgesny sodat dit vervang kan word met nuwe, gelowige harte.
  • Ons wie aanhou om ín die Here te bly, word ook, soos Hy, opgewek tot ‘n nuwe geestelike lewe!
 • Kom ons doen daarom moeite om aktief vas te gryp aan die band wat ons aan ons Verlosser vasbind.
 • Kom ons staan stewig vas in die Hoop wat ons bely!
 • Want wanneer ons dít doen, dan sal niemand ons met vals redenasies en sondige toneelspel kan mislei nie.
 • Amen.