Kolossense 3:1-11

14 Junie 2020

Skrifgedeelte: Kolossense 3: 1 – 11

Fokusgedeelte: Kolossense 3: 1 en 2

Tema: Christus het ons uit ons geestelike dood opgewek. Daarom bedink ons die dinge daar bó

Inleiding

 • Ons het in verlede week se preek gehoor hoe ons in verbondenheid met Christus lewe. 
 • Ons het gehoor dat ons verbondenheid met Christus veroorsaak dat ons in sy volheid deel. 
 • Ons het ook gehoor dat ons vereniging met Christus ons toelaat om die besnydenis van Christus te ondergaan – dit beteken om tot ware geloof te kom, wanneer die Heilige Gees ‘n mens se hart verander. 
 • En laastens het ons gehoor dat ons tot ‘n nuwe lewe opgewek word omdat ons in verbondenheid met Christus lewe. 
  • En dit is by hiérdie punt waarby vandag se preek aansluit: by ons opwekking uit die dood. 

Christus het ons uit ons geestelike dood opgewek

 • Omdat ons, deur die geloof, met Christus verenig is, word ons – nét soos Hy – uit die dood opgewek. 
  • Ons fokusvers kan nie verstaan word sónder hierdie kennis nie, geliefdes. 
  • As ons nie Kolossense 2 in gedagte hou wanneer ons hoofstuk 3 lees nie, dan sal ons nie die inhoud van hierdie gedeelte kan verstaan nie. 
   • Paulus se argument bou dus op dit wat hy reeds voorheen gesê het. 
   • Ons moet éérs hoofstuk 2 lees voor ons hoofstuk 3 se inhou sal waardeer. 
    • Want noudat ons wéét dat ons in Christus geanker is, noudat ons weet dat ons onlosmaaklik deel van Christus geword het, nóú besef ons wat vandág se fokusvers vir ons wil sê: 
 • Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daar bó waar Christus is.” 
 • Aangesien die Kolossense uit hulle sonde-dood opgewek is, moet hulle strewe na die dinge daar bo. 
 • En aangesien hulle in die volheid van Christus deel, kán hulle dit ook doen. 
  • Want die gelowige wat “een met Christus” is, is gaan waar Hý gaan en doen wat Hý doen. 
   • En dit is die wonder, geliefdes! 
  • Nie slégs die Kolossense nie, maar ook óns deel in sy volheid! 
  • Ook óns is volledig een met Hom. 
 • Dit beteken dat Jesus Christus nie nét ‘n volmaakte lewe in ons plek gelei nie. 
 • Omdat ons een is met Christus het Hy het nie nét vir ons sondes aan die kruis betaal nie. 
 • Hy is nie nét in ons plek deur God vervloek nie. 
 • Hy het óók uit die dood uit opgestaan – en in effek het ons óók uit die dood opgestaan. 
  • Ons het wél nog nie uit die fisiese dood opgestaan nie – daaraan gaan ons verséker óók eendag deelhê – maar ons het rééds uit die geestelike dood opgestaan (vgl. Heidelbergse Kategismus Sondag 17). 
  • Christus het ons uit ons geestelike dood opgewek, geliefdes. 
   • Deur die werking van die Heilige Gees het Hy van ons nuwe mense gemaak. 
   • Hy het ons van ons sondige lewe bekeer en aan ons ‘n lus en ‘n ywer gegee om ons lewens nou totaal en al aan God toe te wy. 
    • Ons het hierdie verandering na “nuwe mense”  in verlede week se preek bespreek. 
 • Soos Christus in ‘n ander gedaante aan sy dissipels verskyn het nadat Hy uit die dood uit opgewek is, net só behoort ons ook ‘n “gedaante-verandering” te ondergaan wanneer ons tot geloof kom. 
 • Die mense rondom ons behoort te sien dat ons nóú ánders as vroeër leef. 
 • Nadat ons uit ons sonde-dood opgewek is, ontvang ons nuwe lewe wat totaal en al anders as vroeër lyk. 
  • Ons bedink nou nie meer hoofsaaklik wêreldse dinge nie – nou bedink ons dinge daar bó. 
  • Ons dink m.a.w. aan hemelse dinge: dinge soos God se wil en sy koninkryk. 
   • Dinge soos reinheid, goeie begeertes, vergenoegdheid/tevredenheid, gehoorsaamheid, liefde, verdraagsaamheid, rein, opbouende woorde, opregtheid, eerlikheid en eerbaarheid. 
   • Dit is alles eienskappe wat net mooi die teenoorgestelde van die ou, sondige mens is. 
   • Op hierdie, edele dinge, moet ons ons gedagtes nou rig. 
 • Paulus gebruik eintlik ‘n sterker woord en sê dat ons nie net aan hierdie hemelse dinge moet “dink” en daarna “strewe” nie, ons moet dit “soek”. 
  • Ons moet dit aanhou soek, totdat ons dit kry. 
  • Ons moet moeite doen om hierdie “Goddelike eienskappe” te vind. 
   • Die oorspronklike taal het die bedoeling híér dat ons na hierdie dinge opsoek moet wees met die doel om dit te ontdek. 
    • Die beeld waaraan ons kan dink is ‘n speurder wat ondersoek instel op ‘n saak. 
     • Daardie speurder sal alles in sy/haar vermoë doen om die probleem op te los. 
    • Ons kan ook dink aan ‘n mediese spesialis wat ‘n pasiënt se liggaam ondersoek. 
     • Daardie dokter ondersoek die liggaam totdat die siekte of die kwaal geïdentifiseer kan word. 
     • Met moeite en inspanning soek hierdie persoon na leidrade, na inligting, na enige iets wat kan lei tot die oplossing van die probleem. 
      • Dit is al waaraan die speurder of die spesialis dink – dag en nag bly sy/haar gedagtes daarmee besig. 
      • Eers nádat die probleem opgelos is, kom só ‘n persoon tot ruste. 
       • Geliefdes, dít is hoe ons, as nuutgemaakte mense, na die Here se wil moet soek. 
       • Ons behoort, soos ‘n speurder, opsoek te wees na hierdie “hemelse dinge” tótdat ons dit kry. 
 • Dieselfde Griekse woord word ook in Mattheus 6 gebruik waar ons van die sorge van die lewe lees: “Beywer julle allereers vir die Koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy ook al hierdie dinge vir julle gee”, sê Jesus vir sy dissipels daar in vers 33. 
  • Hier het ons wéér met dieselfde gedagte te doen, geliefdes. 
 • Soek, sonder ophou, die Koninkryk van God in plaas daarvan om julle te kwel oor aardse geluk en rykdom.” 
  • Dit is Jesus Christus, sélf, se opdrag aan sy dissipels. 

Daarom bedink ons die dinge daar bó

 • Aangesien ons saam met Christus uit die dood opgewek is, omdat ons in sy volheid deel, stréwe ons nie net na hemelse dinge nie – ons bedínk ook hemelse dinge. 
  • Ons tweede fokusvers sê: “Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bó is.” 
  • Daar waar Christus aan die regterhand van God sit, dáár moet ons gedagtes wees. 
   • Waarom? 
    • Eerstens, omdat dit van ons, as kinders van God, verwag word, maar óók omdat dit tot ons eie voordeel is. 
    • Want wanneer ek myself gereeld herinner dat Christus Koning oor alles en almal is, dan sal ek perspektief behou. 
    • As ek gereeld daaraan dink dat my Here die dood oorwin het en na die hemel toe opgevaar het, dan sal ek altyd met Hoop in my hart leef. 
     • Want sy Hemelvaart en koningskap herinner my dat ek nie ‘n dooie god aanbid nie, maar dié Lewende God! 
 • Die feit dat Hy aan die regterhand van sy Vader sit gee aan my die waarborg dat Hy altyd getrou bly aan sy Woord (vgl. o.a. Ps. 89 en 110). 
  • Hy is die Ewige Koning wat léwe en wat in beheer is van álles in die lewe. 
 • Wanneer ek dan gereeld aan Hom dink waar Hy nou vanuit die hemel regeer, dan raak ek rustig. 
  • Want ek weet dat Hy in beheer blý – óók van die dinge in mý lewe. 
 • Wanneer ek aan Hom dink, dan voel ek veilig, want ek dink weer aan sy almag. 
 • Ek dink weer daaraan dat Hy my lewe in sy hand het. 
  • Selfs al is my omstandighede hoé sleg, het ek die troos dat Hy daarvan weet. 
  • Dat Hy, op sy tyd, ‘n einde daaraan sal maak. 
 • Die oorspronklike bedoeling, hier, is dat ons nie bloot, nou en dan, aan die hemelse dinge moet dink nie, nee. 
  • Ons moet in gedagte hou. 
  • Ons moet dit bepeins (diep daaroor nadink). 
  • Ons moet konsentreer op hémelse dinge in plaas daarvan om die hele tyd aan áárdse dinge te dink. 
   • Waarom? 
    • Want ons is nuutgemaakte kinders van God! 
    • Ons is anders as die sondige wêreld! 
    • Ons is saam met Christus uit die dood opgewek en lewe nou ‘n ander lewe as vroeër. 
     • Al is ons nog ín hierdie wêreld is ons nie ván hierdie wêreld nie. 
     • Ons burgerskap is in die hemel. 
     • Dit is daar, in die hemel, waar ons die meeste van ons tyd gaan spandeer – want ons gaan tot in alle ewigheid leef
      • En dáárom fokus ons op hemelse dinge.
 • Geliefdes, wanneer ‘n mens wáre bekering ondergaan het, dan dink ‘n mens al meer aan die Hére en wat vir Hóm belangrik is. 
 • Wanneer die Heilige Gees aan ‘n mens ‘n nuwe hart gegee het, dan verskuif ‘n mens se fokus. 
 • Ja, dán raak God-Drie-Enig vir ‘n mens belángriker as dit wat die wêreld vir ‘n mens kan bied. 
  • Sý belange raak óns belange, geliefdes. 
  • En daarom fokus ‘n mens op dinge soos die vervulling van die Koninkryk van God. 
  • Op dinge soos ‘n opregte geloof en gehoorsaamheid aan God. 
 • Jesus Christus het met sy kosbare bloed betaal om ons los te koop uit die mag van die Bose. 
  • Kom ons maak dan die aardse dinge dóód wat nog deel van ons sondige lewens is, geliefdes. 
  • Kom ons bréék met dinge soos onsedelike gedagtes, wellus en slegte begeertes. 
  • Kom ons hou óp dink aan maniere hoe ons nóg meer rykdom kan verwerf – want as ons méér aan hierdie tipe dinge dink as wat ons aan Gód dink, dan raak dit vir ons ‘n afgod. 
   • Mag ons die gedrag van ‘n tipiese wêreldling laat staan. 
    • Wanneer ons in woede optree, wanneer ons gereeld vloek, wanneer ons venynig is – dan is ons niks anders as iemand wat géén respek vir God het nie. 
    • Wanneer ons aanhou om vir mekaar te lieg en mekaar in te doen, dan lewe ons nie die lewe van ‘n nuutgemaakte gelowige nie. 
    • Wanneer ons in onverdraagsaamheid teenoor Christene van ander kulture leef, dan het ons nog nie met die ou, sondige mens en met sy gewoontes gebreek nie.  
 • Deur die genade van ons Here, Jesus Christus, kan ons egter word wat ons reeds is, geliefdes. 
  • En dit is nuwe mense wat uit ons geestelike dood opgewek is. 
 • Deur die Here se genade kan ons mense wees wat ‘n núwe lewenslus ontvang het om te volhard in die geloof. 
 • Alleen deur die genade van die Heilige Gees kan ons al meer vernuwe word na die beeld van God en tot die volle kennis van God (vers 10).   

Slot

 • Vanoggend word ons geloof weer bevestig met die feit dat ons as’t ware saam met Jesus Christus uit die dood opgewek is. 
 • Omdat ons uitverkies is tot die éwige lewe, wíl ons al meer aan die hemelse lewe dink en al minder aan die aardse lewe, want dit is dáár waar ons ons hele toekoms gaan spandeer. 
 • So kom ons strewe na die dinge daar bó waar Christus aan die regterhand van God sit – of nog béter verwoord: kom ons sóék na hierdie dinge. 
 • Kom ons ondersoek, soos ‘n speurder, dié dinge wat vir Gód belangrik is. 
 • Kom ons hou aan soek na hierdie “hemelse dinge” totdat ons dit kry, geliefdes! 
 • Amen.