1 Petrus 1: 1-16

Teksgedeelte: 1 Petrus 1: 1-16

Fokusvers(e): 1 Petrus 1: 15

Tema: Omdat God heilig is, word daar van ons verwag om heilig te wees.

Inleiding

Het jy ook al gevoel asof dit onregverdig van die Bybel is om van ‘n mens te verwag om heilig te wees? Laat ons maar erken – die meeste van ons het al hieroor gewonder. Geen mens is heilig nie, en tog het ons sopas gelees dat die Here van ons vra: “Wees heilig want Ek is heilig.”Hoe werk hierdie opdrag van die Here? Vir baie van ons klink dit na ‘n onmoontlike kontras.

Om hierdie opdrag van die Here reg te verstaan, gaan ons eers na God se heiligheid kyk. Daarna gaan ons kyk óf mens wel heilig kan wees of nie en dan ook na die manier hóé mens heilig kan wees.

Die heiligheid van God

Die mees opvallende saak wat ons in hierdie gedeelte raak lees, is dat Gód heilig is. Dit is tog hoe ons die Here leer ken in sy Skrif. Jesaja verwys bv. gereeld na God as die “Heilige van Israel” (vgl. o.a. Jes. 12: 6; 17: 7; 30: 11; 47: 4). God se Naam word ook aan heiligheid gekoppel, en daarom kan ons ook bid: “Laat U Naam geheilig word” (Matt. 6: 9). God se dade is heilig (Ps. 99). Die manier waarop God werk, is heilig (Ps. 77: 13). Selfs God se Woorde is heilig (Ps. 105: 42). Heiligheid is dus een van God se unieke eienskappe (vgl. Joh. 17: 11). God die Vader is heilig (vgl. o.a. Op. 15: 4). God die Seun is heilig (vgl. o.a. Hand. 3: 14). En God die Heilige Gees is heilig (vgl. o.a. Ps. 51: 11; Matt. 1: 18). God se heiligheid verwys na sy reinheid en sy volmaaktheid. Omdat God heilig is, verwag Hy van sy kinders om heilig te wees, want Hy het ons tog goed en na sy ewebeeld geskep. Ons bely in Heidelbergse Kategismus dat dit beteken dat ons in ware geregtigheid en heiligheid geskep is.

Dit is nie net hier, in ons fokusverse, waar ons van hierdie opdrag lees nie. Reeds in Levitikus 11: 44 en 45 beveel God: “Wees heilig want Ek is heilig” (vgl. Lev. 19:2; 20: 7). Hier in Levitikus, eis God dat sy volk hulself rein moet hou. Hy verwag van Israel om nié soos die ander volke te maak nie. Die ander volke het onrein afgode aanbid. En in die proses het hierdie mense dinge gedoen wat verkeerd was in die Here se oë. Ons Heilige God, is egter die Enigste Ware God en daarom duld Hy nie enige namaaksels van Homself nie. Hy verwag van sy kinders om alleen Hóm as die Enigste God te erken en te aanvaar. Hy verwag van sy kinders om Hom te aanbid op die regte manier. Hy verwag eenvoudige aanbidding sonder vreemde rituele. Daarom vra Hy van sy kinders om ánders as die ander volke te wees. God verwag van Israel om hulself af te sonder van die ander volke. Hy verwag van hulle om heilig te wees.

Om heilig te wees beteken om jouself af te sonder van ‘n iets wat buite God se wil is. Om iets te heilig beteken letterlik om dit eenkant te plaas of dit te verwyder van soortgelyke items. Dit is wanneer iemand ‘n kosbare item vat en dit veilig, op sy eie, bewaar sonder enige besmetting/invloede van ander. Geliefdes, om heilig te wees, beteken egter nie maar nét om van iets geheilig/gereinig of skoongewas te word nie. Om heilig te wees, beteken óók om as heilige behandel te word. Dit is om, deur God, as heilige persoon beskou te word. Maar hoe is dit moontlik dat God se kinders as heilig beskou word? Ons doen dan soveel sonde!?

Dit is waar:- wanneer ons na onsself kyk, dan besef ons dat dit onmoontlik is om, vanuit onnself, heilig te wees. Geen persoon is totaal en al rein nie. Geen mens kry dit reg om homself/haarself van die wêreld af te sonder nie. Maar, geliefdes, God kyk met ánder oë na sy uitverkore kinders! Wanneer Gód na ons kyk, dan sien Hy dat sy kinders getrou aan Hom is. Dan sien Hy dat sy kinders onbesmet is. Want wanneer God na sy kinders kyk, dan sien Hy dat daar rééds vir hulle sondes betaal is. Ja, wanneer God na sy kinders se lewens kyk, dan fokus Hy spesifiek net op Één van sy kinders. God fokus slégs op die lewe van sy Eniggebore Seun, Jesus Christus. Wanneer God na hierdie Seun van Hom kyk, dan sien Hy volkome gehoorsaamheid raak. Hy merk op dat hierdie Seun van Hom nog nooit sonde gedoen het nie. Wanneer God na Hom kyk, dan sien Hy dat Jesus Christus totaal en al heilig en rein en volmaak is. Dit is dus alleen te danke aan Jesus Christus, dat ons ook as God se heilige kinders beskou word. 

Hoe werk dit? Hoekom sien God óns as sy heilige kinders as dit eintlik net Chrístus is wat heilig is? Dit is híér waar die genade van God vir ons sigbaar word, geliefdes! Reeds aan die begin van 1 Petrus 1 word hierdie genade van God aan ons beskryf (vers 2). God die Vader het dit vooraf bestem om sekere mense uit te kies. Dit beteken dat Hy voor die Skepping reeds geweet het watter van die mense Hy gaan uikies om sy ewige kinders te wees. God het hulle deur sy Gees afgesonder om aan God gehoorsaam te wees en ook hulle van die wêreld afgesonder om hulle met die bloed van Jesus Christus te besprinkel. Hoor u hoe God-Drie-Enig hier aan die werk is? Deur die Vader se genade het Hy sy kinders uitgekies. Deur die Heilige Gees se genade het Hy sy kinders afgesonder/geheilig. Deur Christus se genade reinig/heilig Hy hulle deur die bloed van sy Seun. Dit beteken dat almal wie opreg in Jesus Christus glo, deur Christus se kruisdood geheilig word.

Die Ou-Testamentiese profete het dit vooruit verkondig sê vers 10 en 11. Hulle het nog nie, ten volle, Christus se verlossing verstaan nie. Hulle het maar net in God se beloftes vir die toekoms geglo. Maar ons, wat na Christus leef, kan dit verstaan (1 Pet. 1: 10-12), geliefdes. Die hele Nuwe-Testament is die bewys daarvan dat God se beloftes wél waar is. Dat Christus wél Mens geword het en ons met sy kosbare bloed gereinig het. Ja, ons wie ná Christus leef, verstaan dit! Selfs die engele verstaan dit nie, want God openbaar hierdie genade nét aan sy heilige kinders (1 Pet. 1: 12). Wanneer jy dan glo dat Christus se sterwe die enigste betaling van jou sonde is, dan sál jy ook glo dat sy sterwe jou heilig maak. En dit is nie al nie – 1 Petrus 1: 4 sê dat Christus aan ons, wie in Hom glo, die nuwe lewe geskenk het deurdat Hy uit die dood uit opgestaan het. Dit beteken dat gelowiges nie net geheilig word nie, maar óók die ewige lewe ontvang! Want, soos met ons heiligmaking, ontvang ons iets weens dit wat Chrístus doen, en nie weens ons eie toedoen nie. Christus het die dood oorwin en daarom kry ons deel aan hierdie oorwinning! Logies maak dit dalk nie sin nie, maar deur die geloof maak dit álle sin en gló ons dit – ten volle! 

Wanneer ‘n mens hieraan vashou, dan is jy nie onseker oor jou toekoms nie. Dan het jy ‘n hoop wat in jou leef! Jy kan die sekerheid hê dat jy, persoonlik, aan die nuwe lewe van Jesus Christus deel het. Hierdie nuwe lewe verklaar jou nie net as “heilig” nie, maar stel jou ook in staat om op God se heiligheid te fokus. En, geliefdes, hierdie nuwe lewe is ook ‘n lewe wat nooit gaan ophou nie. Wanneer ons besef watter groot genade dit is om hierdie ewige lewe te kan ontvang, dan sal ons blydskap in die Here onbegrens wees! Deur die Here se genade het Hy dit so bewerk dat ons die sekerheid van die ewige lewe het. Fokus daarom eerder op hierdie nuwe lewe in Christus, as om op jou moeilike omstandighede te fokus (vgl. 1 Pet. 1: 6).

Ons heiligheid

Hierdie nuwe lewe behels dat jou geloof in Christus, alleen, geanker is. Dit is wanneer die Heilige Gees kragtig in jou werk om te besef dat die Christus se heiligmaking en verlossing vir jou die belángrikste in die lewe is. Dit is wanneer jy al meer na die Here luister en al minder na jouself. Wanneer ons dit doen, dan kan ons God se opdrag in ons fokusvers begin gehoorsaam. Wanneer die Heilige Gees volledig in ons werk, kán ons heilig wees want God sien ons reeds as heilig. Dit is óns wat baie keer in ons eie sonde vaskyk. Die duiwel herinner ons ook gedurig hoe sleg en onwaardig ons is, maar wanneer ons na die Heilige Gees luister, sal ons aan iets ánders herinner word. Wanneer ons na die Heilige Gees se Stem luister, sal ons herinner word dat ons in en deur Chrístus heilig is.

Maar hoe kan ons – prakties – as heiliges optree? Hoe kan ons onsself voorberei om volgende Sondag die Heilige Nagmaal te gebruik? Ons tree as God se heilige kinders op, wanneer ons aan God gehoorsaam is. Wanneer ons poog om elke dag ‘n beter mens te wees as wie ons gister was. Dit behels dat ons o.a. die opdrag van 1 Petrus 1: 13 sal gehoorsaam. Ons word in hierdie vers deur die Heilige Gees herinner dat ons verstandelik wakker en nugter moet wees. By monde van Petrus sê God vir ons: “wees paraat en tree nugter op.

Die oorspronklike Taal sê letterlik: “Omgord die lende van julle verstand deur nugter op te tree.” Geliefdes, ons word dus die opdrag gegee om ons verstand op ‘n figuurlike manier vas te bind. Soos ons ons los klere met ‘n belt vasbind sodat dit mooi netjies kan bó bly, so vra die Here van ons dat ons ons los en negatiewe gedagtes moet vasbind sodat dit nie slordig uitrafel nie. Ons moet veral paraat en nugter wees – ons moet ons gedagtes verál vasbind – wanneer ons agterkom hoedat die bose ons aanval. In hierdie dae hoef ons nie magteloos te voel nie, geliefdes. Ons hoef nie te swik onder die druk van sonde nie. As heilige kinders van God word ons opgeroep om ons hoop op die genade van God te vestig. Ons kan ook hiervoor bid. Soos ‘n reisiger sy/haar klere vasmaak en fokus om die dag se reis aktief aan te pak, só behoort ons ons gedagtes vas te bind deur te fokus op die dinge wat voorlé. Ons behoort ons gedagtes te rig, geliefdes, nie op negatiewe, afbrekende, dinge nie, maar juis deur op God se beloftes. Wanneer ons dít doen, dan lei die Heilige Gees ons om ons hoop op God se genade te vestig. Hierdie hoop is die absolute sekerheid dat ons die ewige lewe sál verkry.  

Die oomblik wanneer ons besef hoe groot hierdie genade is, sal ons ook al meer heilig wíl lewe. Wanneer ons probeer indink wat Christus alles in ons plek moes deurmaak aan die kruis, dan sal ons al meer heilig en rein wíl leef. Ons sal al meer onsself vir God wíl afsonder. Dit vra dat ons onsself aktief moet inspan om met ons natuurlike neigings te breek en eerder God te kies (vgl. 1 Pet. 1: 14). Vra dat die Heilige Gees jou hiermee help. Vra dat die Heilige Gees aan jou die nugterheid van verstand sal gee om jou waarde in die Christus te besef. Omdat Christus vir al jou sonde betaal het, beskou God jou as sy heilige kind. Ek besef nou – in God se oë is ek ook heilig. Wie is ek dan om so gereeld minder as dít van myself te dink?

En onthou:- om heilig te word is ‘n proses. ‘n Gelowige is, tydens sy/haar héle aardse lewe, met die proses van heiligmaking besig. Sommige tye voel dit asof jy met jou heiligmaking vorder. Ander kere val ‘n mens terug. Weet maar dat die Here altyd met jou besig is. Soos die goud gelouter word, so werk God met jou totdat daar niks meer onsuiwerhede in jou is nie. En op hierdie manier maak God jou al meer heilig. Wees daarom dankbaar wanneer jy voel hoedat jy beproef word. Dit is ‘n proses waardeur elke gelowige moet gaan om al meer heilig te word.

Slot

Om heilig te wees beteken nie om onsself in ons huise toe te sluit en in ‘n vakuum te probeer lewe nie. Dit is om aan God gehoorsaam te wees terwyl jy in die wêreld is. Dit is om God se wil te doen, te midde van versoekings en wêreldse onreinheid.

Mag ons elkeen onsself op hierdie manier vir Sondag se Heilige Nagmaal voorberei. Om dit reg te doen moet ons erken dat geen mens vanuit homself/haarself heilig is nie. Maar terselfde tyd moet ons besef dat God met ander oë na sy uitverkore kinders kyk. Deur Christus se volkome verlossing verklaar God ons as sy heilige kinders. Amen.