Deuteronomium 6: 1 – 25

Teksgedeelte: Deuteronomium 6: 1 – 25

Fokusverse: Deuteronomium 6: 4 – 9

Tema: Slégs God is die Here. Herinner jouself konstant aan jou liefde vir Hom.

Inleiding

 • Die volk, Israel, is nou in die middel van die Woestyn.
  • Hulle is dankbaar dat die Here hulle uit die mag van die wrede Egiptenaars gered het, maar hulle is nie gelukkig nie.
  • Want hier, in die woestyn, is dit moeilik.
  • Dit is bloedig warm in die dae en yskoud in die aande.
  • Dit is droog en gevaarlik hier in die woestyn.
  • En boonop voel dit vir die volk asof hulle net in sirkels rondswerf.
  • Dit voel asof hulle sonder rigting en sonder ‘n doel rondbeweeg – en dit hou nou al jare aan.
 • En tog besef die volk dat hulle met ‘n réde hier is.
 • Al is dit hóé ongemaklik, het God hulle met ‘n dóél hierheen gelei.    

Slegs God is die Here

 • Wat kan tog die doel van al hierdie swaarkry wees?
  • Die Here het dan vir hulle ‘n wonderlike nuwe land, belowe.
  • Waarom gee God dit nie vir hulle nie?
 • Waarom moet hulle vir só lank in ‘n droë woestyn doelloos rondswerf?
  • Het God miskien van hulle vergeet?
 • Geliefdes, God het allermins van sy kinders daar in die woestyn vergeet.
 • Inteendeel, God onthou hulle – want hulle is sy volk.
 • God onthou hulle nie maar net nie, God fokus spesifiek op húlle.
  • Omdat die Verbondsgod in ‘n verhouding met hierdie mense staan, gee Hy vir hulle riglyne om Hom, as hulle God, te eer.
  • Die volk het sopas die Tien Gebooie ontvang – wat ‘n voorreg is dit nie?
  • Hulle weet nou presies hoe om húlle kant van die verbond na te kom.
   • In die vorige hoofstuk herinner Moses die volk: (dat) “die Here ons God by Horeb ‘n verbond met ons gesluit het. Dit is nie met ons voorvaders wat die Here ‘n verbond gesluit het nie, maar met ons, ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur gepraat” (Deut. 5: 3 en 4).
 • Hierdie woorde is belangrik, want al het God die verbond aanvanklik met Abraham gesluit, geld hierdie verbond ook vir húlle, daar in die woestyn.
  • Hierdie verbond geld eintlik vir alle gelowiges, want God belowe dieselfde wonderlike dinge, soos sy getrouheid, beskerming en ewige rus en vrede.
  • Maar Hy eis ook dieselfde dinge, soos gehoorsaamheid, liefde en bekering.
   • En dít is wat die Here vir sy kinders hier in die woestyn wil leer.
  • In sy liefde blý Hy met hulle besig tótdat hulle sy wil sal verstaan.
  • Hierdie voorskrifte is vir die Here só belangrik dat Hy, hier in hoofstuk 6, vérder daarop uitbrei.
 • Want, deur hierdie dinge te doen, sal die volk ‘n lang lewe geniet en sal hulle die voorspoed van die Here beleef (Deut. 6: 1 – 3).
 • Maar om dit reg te kry, verwag die God van die Verbond dat sy kinders moet onthou presies Wie Hy is.
  • Ons fokusgedeelte brei, veral, in detail hieroor uit.
  • Deuteronomium 6: 4 – 9 word gesien as die sentrale punt of tema van die hele boek.
   • Hierdie gedeelte staan bekend as die “Shema Jisraeel.”
   • Dit beteken bloot: “Luister Israel.” “Luister na die woorde wat volg.”
  • Hierdie ses verse word beskou as ‘n belangrike geloofsbelydenis van die Jode.
  • Hierdie kort gedeelte is ook telkens as gebed deur die Joodse gesinne gebruik.
   • Want hierdie gedeelte spreek tot elke lid van die gesin.
   • Hierdie paar verse gee aan élke gelowige praktiese riglyne wat hy/sy kan uitleef.
    • So kom ons kyk, in diepte, na hierdie gebed/belydenis:
 • Ons fokusgedeelte begin deur, almal teenwoordig, op te roep dat hulle met aandagtigheid sal luister.
  • Indien hierdie verse deur ‘n huisgesin gebruik sou word, dan word die hele huisgesin opgeroep om te luister.
  • Maar so kon die hele gemeente/vergadering ook opgeroep word.
  • Of die hele volk kon selfs opgeroep word om met aandag na die Here se Woord te luister.
   • En dit is belangrik dat die bedoeling hier was, dat die mense met begrip en gehoorsaamheid na die Here se Woorde moet luister.
   • Hulle word nie opgeroep om maar net bloot die Here se stem hoor of daarvan kennis te neem nie.
   • Nee, almal wat daar is, moet uit respek vir die Almagtige, luister wanneer Hy praat.
 • En dan volg die frase: “Die Here is ons God, Hy is die Enigste Here.”
  • Hierdie frase word as die kern van die belydenis gesien.
 • Wat gelowiges hiermee bedoel, is dat die Een wat ‘n Verbond met hulle gesluit het, hulle God is.
 • Vir hulle is Hy nie maar net Iemand waarmee hulle ‘n ooreenkoms aangegaan het nie – nee, Hy is hulle Gód.
 • Hulle aanbid Hóm as Skepper en Onderhouer van hulle ganse lewe.
  • In daardie tyd het al die ander volke ‘n verskeidenheid gode aanbid.
  • Hierdie volke het ‘n god vir elke okkasie gehad.
 • Maar die volk waarmee die Here ‘n verbond gesluit het, moet onthou dat húlle maar Ééen God het.
  • God-drie-enig herinner sy kinders dat daar maar Één God is wat saak maak en dit is Hý.
  • Israel moet onthou dat hulle God die Énigste Here is.
   • Al aanbid die mense rondom hulle ander gode, moet hierdie volk nie fokus verloor nie.
  • Buiten hulle Skepper, buiten die Here van die Verbond, is daar nie ander gode nie.
   • Die dinge wat die ander volke aanbind, is dooie objekte.
   • Daardie afgode beteken niks vir ‘n mens nie – dit is wat die Enigste Here by sy kinders wil tuisbring.
 • En omdat gelowiges dan die Lewende God as hulle Enigste Here erken en bely, daarom behoort hulle elkeen Hom ook lief te met hulle hele hart, hele siel en met al hulle krag.
  • Gelowiges se gehoorsaamheid aan God mag nooit koue pligpleging wees nie.
  • God se kinders kan eerder onthou dat hulle in ‘n verhouding met God staan.
   • ‘n Verhouding wat gebaseer is op wedersydse liefde.
   • God is onverstaanbaar lief vir sy kinders, en Hy verwag opregte liefde van ons af.
    • Dit is ook die samevatting van die Wet.
    • Want wanneer gelowiges die Here opreg liefhet, dan sal ons nie teen sy Gebooie wíl ingaan nie.
    • Dan sal ons volgens God se voorskrifte wíl lewe, omdat ons sy liefde vir ons verstaan en dit graag aan Hom wil terugwys.
 • Vir ons, as Nuwe-Testamentiese gelowiges, is hierdie liefdes-verhouding, in ‘n sekere sin, nog méér werklik as vir die Israeliete.
  • Want ons wéét wat dit gekos het om hierdie verhouding tussen ons en God moontlik te maak.
  • Ons Here, Jesus Christus, het aarde toe gekom ter wille van hierdie verhouding.
   • Geen mens kan, uit hulself, God met hulle hele menswees liefhê nie.
   • Ons het iemand nodig om dit namens ons te doen.
   • Iemand wat sterker en meer volmaak as ons is.
  • Te danke aan die feit dat Jesus Christus dié Almagtige en dié Volmaakte is, kon Hy alléén hierdie verhouding tussen ons en God herstel.
  • Aangesien Hy ons met sy kosbare bloed, van al ons sonde losgekoop het, kan ons nou weer voor God verskyn en tot God bid.
 • Geliefdes, dít wat Jesus Christus aan ons bewys het, is wáre liefde.
 • Die Heilige Gees skenk aan óns ook hierdie liefde, sodat ons nou vir God op die regte manier kan liefhê: met ons héle hart, met ons héle siel en met ál ons kragte.

Herinner jouself konstant aan jou liefde vir Hom

 • As hierdie liefde vir die Here, regtig in ons harte brand, dan sal ons graag só wil optree soos wat Hy van ons verwag.
 • Om dit reg te kry, moet ons onsself gereeld aan God se wil herinner, sodat dit altyd in ons gedagtes sal bly.
  •  En daarom hoor ons in Deuteronomium 6: 6 – 9 hoe ons, op ‘n praktiese manier, onsself aan God se wil kan herinner.
   • En onthou – hierdie woorde geld vir die hele gemeenskap, die hele gemeente, maar ook elke gesin afsonderlik.
  • En daarom begin die praktiese raad by die gesin se verhouding met mekaar.
 • Om dan te sorg dat die héle gesin vir God sal onthou, het elke gesinslid ‘n rol om te vervul.
  • Albei die ouers moet die Here se Woord by hulle kinders inskerp.
   • Dit is een van die belangrikste aspekte van ouerskap: om jou kind aan die Here se genade bloot te stel.
   • Om jou kind te leer presies Wíé God is.
    • En om dít reg te kry, kan ‘n mens nie maar net, nou en dan. oor die Here praat nie.
    • Om te sorg dat jou kind al die eienskappe van God leer ken, kan ‘n mens nie maar net elke nou en dan kerk toe gaan nie.
     • Die Here moet, elke dag, in jou huis teenwoordig wees.
     • En daarom word dit van gelowige ouers verwag om met hulle kinders oor die Here te praat in die alledaagse lewe.
      • Vers 7 sê: “Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, en as jy gaan slaap en as jy opstaan.”
 • Praat dus met jou kinders, daar waar julle in die huis speel of huiswerk doen.
 • Daar waar julle pad is – verál op die lang pad, maar ook op pad skool toe of selfs op pad kafee toe.
 • Sluit jou dag af, deur vir jou kind iets van die Here te vertel, en begin elke oggend met ‘n oop Bybel.
 • Maar dit word ook van die kínders verwag om al hierdie wyshede te glo.
  • Dit word van julle verwag om raak te sien dat dit eintlik God sélf is wat met julle praat.
  • Maar Hy gebruik julle ouers.
  • Hy praat, deur julle ouers, met julle praat.
 • Twee laaste riglyne, wat sal sorg dat ons nooit die Here se wil sal vergeet nie, vind ons in verse 8 en 9.
  • Die Jode het, letterlik, klein herinneringstekens aan hulle hande en voorkoppe vasgebind, om te sorg dat die Here se wil en Woorde áltyd naby aan hulle sal wees.
  • Hierdie herinneringstekens was klein leer-houertjies wat Skrifgedeeltes bevat het (o.a. Deut. 6: 4 – 9).
   • Die Jode het hierdie houertjies dan aan hulle voorkoppe en hande vasgebind, sodat hulle die Here se wil altyd in gedagte kon hou, en sodat hulle altyd die Here se wil kon uitoefen.
    • Natuurlik bedoel die Here nie dat ons letterlik die Bybel aan ons liggame moet vasmaak nie, maar Hy verwag tóg van ons dat sy wil en woorde altyd deel van ons héle menswees sal uitmaak.
 • Daarmee saam, beveel die Here dat die volk hierdie woorde altyd in hulle huise sal lees, en dat die hele stad se inwoners gekenmerk sal word aan hulle geloof.
  • Weereens het die Jode dit letterlik verstaan en hierdie woorde by hulle huise se deure en by hulle stadsmure gaan neerskryf.
 • Maar tog kan ons iets by hierdie mense se toegewydheid leer.
  • Hoe groot rol speel die Here se Woord in ons huise?
  • Hanteer ons gesin die Bybel ánders as die ander boeke in ons huis?
  • Of beteken die Bybel vir ons maar net soveel soos ons ander boeke?
  • En wat doen ons om vir die wêreld te wýs dat ons huisgesin gelowig is?
  • En wat gebeur as die mense na ons omgewing kyk?
   • Word die distrik of buurt waarin ons bly, aan geloof gekenmerk word?

Slot

 • Geliefdes, die Here se volk kry hierdie unieke boodskap van God, terwyl hulle besig is om daar in die droë woestyn rond te swerf.
 • Dit voel vir die Israeliete asof die Here vêr van hulle af weg is, en tog is Hy nou nader as ooit.
  • Want die Here het sy volk met ‘n réde hierheen gelei.
  • Hier, in die woestyn, is hulle só weerloos dat hulle net op die Hére kan staatmaak.
  • Noudat hulle van alle gerief en gemak gestroop is, kan die Here met inpak iets vir hulle leer.
 • Net só gebruik God nou hierdie woestyn-tydperk in ons lewens om vir ons iets van Homself te leer.
  • Die Here is vandag nie vêr van ons af weg nie.
  • Hy is totaal en al in beheer van alles.
  • Hy is aktief aan die werk – ook daar in jou lewe.
  • Noudat ons van al ons gerief en gemak gestroop is, wil die Here ons opnuut leer wie Hy is.
   • Die vraag is, luister ons na Hom?
   • Is ons gehoorsaam aan die Here?
 • Luister, geliefde:
  • die Hére is jou God.
  • Hy is die Énigste Here.
   • Daar is niks anders waarop jy kan staatmaak nie.
   • Daar is niks anders wat jou kan red nie.
   • Daar is niks anders wat aan jou vrede sal gee nie.
    • Nét die Here.
  • Daarom moet jy Hóm liefhê met jou hele menswees.
  • En hierdie riglyne wat Hy vandag vir jou gee, moet konstant in jou, en jou gesin, se gedagtes bly.
  • Amen.

Enigste Here,

Enkele Wese,

Ons glo in U met ons hele hart.

Heerlik bely ons, vry-uit getuig ons:

U is vir ewig God en Heer.

U is onbegryplik.

U is onsienlik.

U is altyd dieselfde.

U is oneindig groot.

U is almagtig.

U is wys en regverdig.

U is die Bron van alle goed.

Dank dat U ons leer wie U is – ons wie onsself is. Dankie dat U ons in moeilike omstandighede sit, maar ons weet dit is goed vir ons. Dit is nou wat ons leer – want nou kan ons net op U fokus.

Mediese personeel, regering, almal wat siek is, eensaam, weerloos, Positiewe ingesteldheid, uithouvermoë. Want ons erken en bely dat U alleen ons Here is en ons vra dat U Heilige Gees ons aanhou herinner wie U vir ons is en hoe ons aan U gehoorsaam kan bly.  

Groetseën:      Laastens bid ons dat U ons sal seën en sal beskerm;

                        Dat U tot ons redding sal verskyn en aan ons genade sal bewys.

                        Dat U ook ons gebede sal verhoor en aan ons vrede sal gee.

                        Amen.