Kolossense 1: 1 – 12

Teksgedeelte: Kolossense 1: 1 – 12

Fokusverse: Kolossense 1: 5 en 11

Tema: Omdat ons God se Evangelie hoor en ken, kan ons geduldig volhard

Inleiding

 • Baie van ons voel dalk asof niemand wérklik ons unieke situasie verstaan nie.
 • Dalk voel dit vir jou asof niemand anders wérklik weet watter uitdagings boerdery in hierdie tyd inhou nie.
 • Dalk voel jy asof niemand régtig verstaan hoe dit voel om níé te kan besigheid doen in hierdie tyd nie.
 • Dalk voel dit vir jou asof géén mens rondom jou weet hoe uitdagend dit is om jou kinders van die huis af te probeer skoolgee nie.
  • Almal gaan net lekker aan met hulle lewe, en ék is die enigste persoon wat, op hierdie of daardie manier, geraak word deur die inperking.
 • Baie van ons voel dalk gefrustreerd en asof ons alléén deur hierdie moeilike tyd gaan.
 • Ons kyk na onsself en sê: “Niemand ken mý unieke situasie nie!” “Niemand het ‘n idee waardeur ek besig is om te gaan nie!”

God se Evangelie

 • Baie van ons voel dalk só.
 • Maar wanneer ons na die Here se Woord toe gaan, dan sien ons – gerééld – dat ons nie die énigste mense is wat in uitdagende tye leef nie.
  • Die brief aan die Kolossense is een van Paulus se sg. “gevangenisskap-briewe”.
  • Hierdie brief het ook baie sterk ooreenkomste met die brief aan die Efesiers – ook ‘n “gevangenisskap-brief” van Paulus.
   • Paulus skryf dus hierdie brief aan die gelowiges in Kolosse, terwyl hy in die tronk is.
   • Hy het nie hierdie gemeente gestig nie – hy het net van hulle geloof in God gehoor (vers 4).
   • Paulus het eintlik geen verhouding met hierdie mense nie – maar tog voel hy náby aan hulle, omdat hierdie mense hulle medegelowiges liefhet (vers 4).
    • Al is Paulus in uiters moeilike omstandighede, dink hy aan hierdie gemeente.
    • Al is Paulus in die tronk, bid hy steeds vir hierdie gemeente en Hy dank sy Vader vir wie hulle is.
 • Paulus kyk dus nie na homself nie, hy kyk na sy medegelowiges – al ken hy hulle nie.
 • Paulus kyk nie vas in sý uiters moeilike omstandighede nie – hy kyk na die wonderlike geloof wat sy medegelowiges het.
  • Al kan hy nie fisies by hulle uitkom nie, kan hy steeds vir hulle bid en God loof en prys oor hulle geloof en liefde.
  • Dit is vir hom is wonderlik dat die gelowiges in Kolosse in die Here geglo het en hulle liefde uitgeleef het – want hulle omstandighede was ook nie net maanskyn en rose nie.
   • Die gelowiges in Kolosse het baie aanslae van valse leraars gekry wat hulle probeer mislei het (Verál hoofstuk 2).
    • Ons sal meer hieroor in ‘n volgende preek hoor.
   • Wat ons nóú moet besef, is dat die gemeente in Kolosse ‘n baie uitdagende en moeilike omstandighede ervaar het.
    • En tóg hoor ons hoe bly Paulus is oor hulle reaksie op hierdie unieke omstandighede van hulle.
    • Paulus is dankbaar dat hulle in God bly gló.
    • Hy is dankbaar dat hulle hulle líéfde teenoor mekaar bly uitleef.
    • Paulus is dankbaar dat hulle steeds hóóp in die Here het.
 • Hoe kry Paulus, en die gemeente van Kolosse dit reg om so positief te bly te midde van moeilike omstandighede?
 • Hoe kry hulle dit reg om nie in die uitdagings rondom hulle vas te kyk nie?
  • Kom ons kyk weer na ons eerste fokusvers: “Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is.
 • Geliefdes, sien u raak waarom Paulus-hulle kan moed hou?
 • Kom u agter waarom hulle in die Here kan blý hoop en blý glo?
  • Dit is omdat die waarheid van die Evangelie aan hulle verkondig is.
   • Omdat die Woord suiwer aan hierdie gelowiges verkondig is, het hulle álle rede om in God-Drie-Enig te glo.
   • Omdat die Woord suiwer aan hulle verkondig is, het hulle álle rede om onderlinge liefde aan mekaar te bewys.
   • En omdat die Woord suiwer aan hulle verkondig is, het hulle álle rede om op die Here te hoop vir uitkoms.  

Geloof

 • In die Bybel, word die drie begrippe, “geloof”, “liefde” en “hoop”, gerééld só saam gebruik (vgl. o.a. 1 Kor. 13: 13; Rom. 5: 1-12; Gal. 5: 5,6; 1 Tess. 1: 3; 5:8).
  • Die bekendste hiervan is sekerlik die gedeelte in 1 Korintiërs 13 waar Paulus van die liefde tussen medegelowiges praat: “En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde” (1 Kor. 13: 13).
   • Maar híér in ons fokusvers is die volgorde van hierdie drie woorde ánders as in 1 Korintiërs 13. Hier is die volgorde: “geloof”, “liefde”, “hoop”.
    • Maak dit saak?
    • Interessant genoeg, maak dit saak, geliefdes.
     • Waar Paulus in 1 Korintiërs 13 die klem op die belangrikheid van onderlinge liefde geplaas het, plaas hy híér die klem op die gelowiges se hoop.
      • Dit is vir ons duidelik omdat hy die woord “hoop”, hier in Kolossense 1:5, heel laaste lys.
 • Maar dit beteken nie dat die begrippe “geloof” en “liefde” minder belangrik is nie.
 • Kom ons kyk na die belangrikheid van hierdie drie begrippe:
  • Geloof is ‘n gawe van God.
  • Die Heilige Gees skenk aan ‘n mens die geloof om in God te glo.
  • Maar die Heilige Gees werk ook nooit sónder die Woord nie.
   • Kinders van die Here ontvang geloof wanneer die Heilige Gees die wonderlike waarhede van God se Woord vir hulle oopmaak.
    • “Want hoe kan ‘n mens in God glo, as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek?” (Rom. 10: 14).
   • Wanneer ‘n mens dus die Here in sy Woord leer ken, en die inhoud daarvan glo, dán is jy ‘n gelowige.
   • Ons kan God alléén op die régte manier ken, as ons die Bybel lees en ook verstaan wat ons lees.
  • Weereens is dit die Heilige Gees wat aan ons die vermoë gee om God te ken en sy Woord reg te verstaan.

Liefde

 • Wanneer ons dan tot geloof kom en ons rol, as Christene, verstaan, dan wíl ons ook ons geloof uitleef.
 • Ons wil graag dit dóén wat God van ons, in sy Woord, verwag.
  • Weereens is dit alleen die geval omdat die Heilige Gees nou ons lewe beheer.
  • Wanneer ons wérklik tot geloof gekom het, dán bepaal die Heilige Gees ons optrede (Gal. 5: 25).
  • Dán is dit ‘n gelowige se liefde vir God en jou medemens wat ‘n mens motiveer om reg op te tree.
   • En dit was die geval van die gelowiges in Kolosse.
   • Omdat hulle die Here se opdragte in sy Woord verstaan het, nadat die Evangelie aan hulle verkondig is, het hulle in liefde opgetree.
    • Liefde vir God en jou naaste is ook die heel belangrikste gebod van God se Wet.
    • Want wanneer ‘n mens God oprég liefhet, dan sal jy nie teen God se wil ingaan nie.
    • Wanneer jy jou naaste opreg liefhet, dan sal jy nooit iets wil doen wat hom/haar seermaak nie.
 • Jesus Christus is vir ons die Volmaakte Voorbeeld van Iemand wat ware liefde verstaan en uitleef.
  • Omdat Hy God is, kon Hy vir ons wys wat presies volmaakte liefde behels toe Hy aarde toe gekom het.
   • Ons sien Christus se volmaakte liefde in die manier hoe Hy die mense rondom Hom hanteer het.
   • Maar ons sien sy volmaakte liefde verál aan die kruis raak.
    • Omdat Hy sy Vader innig liefhet, was Hy bereid om aan God gehoorsaam te wees.
    • Hy was bereid om Homself te verneder deur gehoorsaam te word tot in die dood toe, ja die dood aan die kruis (Fil. 2: 8).
    • Selfs al hét dit sy aardse lewe gekos, het Christus nie vir één oomblik sy liefde vir sy Vader prysgegee nie.
 • Ons Here, Jesus Christus, was bereid om deur die lyding van die kruis te gaan, óók omdat Hy óns liefhet.
  • Nie één van ons kon die prys betaal om onsself van ons sondes los te koop nie, en daarom het Hý dit gedoen.
  • Ons Here, Jesus Christus, was bereid om deur die heel moeilikste omstandighede denkbaar te gaan – ter wille van óns verlossing.
 • As ons dink ons omstandighede is moeilik of uniek of uitdagend, dan kan ons gerus weer dink.
 • Wanneer dit vir jou voel asof niemand jou situasie verstaan nie, dink weer vir ‘n slag aan jou Verlosser se omstandighede daar aan die kruis.
  • Konstante marteling.
  • Aanhoudende bespotting.
  • Volkome Godverlatenheid.
   • Nie een van ons het ‘n idee wat dit alles wérklik behels nie.

Hoop

 • En tog het ons, as gelowiges, hoop.
 • Ja, juis oor Jesus Christus se ewige bestaan, het ons hoop, geliefdes.
  • As dit nie vir ons geloof in Jesus Christus, en ons liefde vir Hom was nie, sou ons egter geen hoop gehad het nie.
 • Maar ons kén die Evangelie.
 • Ons het gehoor hoe die Woord suiwer aan ons verkondig is.
 • En vandág hoor ons dit wéér!
  • Ons het wonderlike nuus gehoor, nl. dat God die Vader ons lankal reeds uitgekies het om sy kinders te wees – om in Hom te gló.
  • Te danke aan Jesus Christus se wonderlike liefde, het Hy aarde toe gekom om ons uit die mag van die Bose los te koop.
   • Dit het sy lewe gekos.
   • Maar die wonder is, dat Hy drie dae later uit die dood opgestaan het.
   • Hy het die dood oorwin en na die hemel toe opgevaar!
    • Hy laat ons egter nie as hopelose weeskinders, hier op aarde agter nie (Joh. 14: 18).
    • Jesus Christus het belowe dat Hy weer na ons toe gaan kom.
    • En dít gee aan élke gelowige hoop!
 • Vers 5 sê dat ons ‘n hoop het wat in die hemel vir ons bewaar word.
  • Hierdie hoop is die vaste sekerheid dat óns ook eendag uit die dood sal opstaan om en die ewige lewe sal ontvang.
  • Ons, as gelowiges, het die vaste sekerheid dat die ewige heerlikheid vir ons, daar in die hemel, wag.
   • En dít is waarop Paulus die klem plaas – op hierdie vaste sekerheid.
   • Op hierdie hemelse hoop.

Ons geduldige volharding in alle omstandighede

 • Dit is hierdie hemelse hoop wat aan Paulus die behoefte gee om vir die gelowiges in Kolosse te skryf.
  • Al is hy ‘n gevangene – al is hy ingeperk – het hy hoop!
  • Want hy gló die beloftes wat God-Drie-Enig in sy Woord belowe.
 • Die gelowiges van Kolosse het ook ‘n vaste hoop in die Here gehad.
  • Omdat hulle die Woordverkondiging aanvaar het, het hulle ook hierdie vaste sekerheid.
  • En omdat hulle weet waarheen hulle op pad is, kon hulle in hulle geloof volhard.
 • Paulus, en die gelowiges van Kolosse, kon geduldig gebly het – al was hulle omstandighede ook hóé moeilik.
  • Want hulle het geweet dat dit maar ‘n tydperk in hulle aardse lewe is.
  • ‘n Tydperk wat weer verby sal gaan.   
 • Dit bring ons by ons tweede fokusvers, wat sê: “Mag God, deur sy wonderbare krag, julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard.
  • Wat ‘n wonderlike seënwens?
  • Maar wat nog méér wonderlik is, is dat dit hierdie wens ook vir u en my moontlik is.
   • Wanneer ons die Here se beloftes, sonder twyfel gló, dan sal ons álle rede hê om op Hom te hoop.
   • Wanneer ons die Woordverkondiging, wat so gereeld na ons toe kom, wérklik ter harte neem, dan sal ons alle rede hê om op die Here te blý vertrou – ongeag van ons omstandighede.
 • Mag elkeen van ons die krag kry om geduldig te volhard in ons unieke omstandighede.
 • Mag die Heilige Gees aan ons elkeen die krag gee om op God te blý vertrou.
 • Mag ons met ‘n diep sekerheid in ons harte leef en wéét dat die uitkoms sál kom.
  • Hierdie vaste hoop, hierdie toekomsvisie, het aan Paulus en Silas rede gegee om – selfs in die tronk – lofliedere tot eer van God te sing.
 • Mag elkeen van ons ook met hierdie hoop leef.

Slot

 • Geliefde in die Here, dalk voel dit vir jou asof niemand jou omstandighede ken nie.
 • Dalk voel dit vir jou asof niemand jou uitdagings verstaan nie.
 • Maar word vandag verseker dat jy nie alleen is nie.
  • Baie gelowiges het al dit deurgemaak wat jy nou moet deurmaak – of selfs érger dinge.
  • Wanneer jy moedeloos en gefrustreerd oor jou omstandighede voel, dink net weer vir ‘n oomblik aan wat ons Here, Jesus Christus, alles vir ons moes deurmaak.
 • Te danke aan Hóm het ons vandag alle hoop!
 • Te danke aan sy verlossing, besit ons rééds die ewige lewe.
 • Omdat ons God-Drie-Enig in die Bybel leer ken, weet ons wat ons moet doen.
  • So kom ons smeek die Heilige Gees dat Hy kragtig in elkeen van ons kom werk.
  • En kom ons vertrou aktief op God.
  •  Kom ons bedien mekaar met die Here se liefde, in plaas daarvan om heeltyd oor ons omstandighede te kla.
  • Kom ons kyk weg van die uitdagings rondom ons, en kom ons kyk eerder op na die uitkoms Bo ons.
  • Na die hemelse hoop, wat vir élkeen van ons wag.
  • Amen.