Kolossense 1: 13 – 20

Teksgedeelte: Kolossense 1: 13 – 20

Fokusvers: Kolossense 1: 16

Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 10

DIE GODHEID VAN JESUS CHRISTUS

Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy Goddelike natuur die eniggebore Seun van God is. Hy is van ewigheid af gebore; Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou Hy ‘n skepsel wees; Hy is een wese met die Vader, ewig saam met Hom, die ewebeeld van die Persoon van die Vader, ewig saam met Hom, die heerlikheid (Heb. 1:3) en in alles aan Hom gelyk (Fil. 2:6). Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert Hy ons natuur aangeneem het nie; so leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die Woord, wat hy God noem (Gen. 1:1 en Joh. 1:3). Die apostel sê dat God die wêreld deur sy Seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het (Heb. 1:2 en Kol. 1:16). So moet Hy wat God, die Woord, die Seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het toe alles deur Hom geskep is. En daarom sê die profeet Miga: “Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid” (Miga 5:1) en sê die apostel: “Hy is sonder begin van dae of lewenseinde” (Heb. 7:3). Hy is dus ware, ewige God, die Almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien.

Tema: Wie is Jesus Christus wérklik? Is Hy al hierdie dinge – ook in jou lewe?

Inleiding

 • Omdat ons vandag Nagmaal sou vier, fokus ons in die prediking op ons Here, Jesus Christus.
  • Om, as gemeente, níé vandag Nagmaal te kan gebruik nie, is vir ons baie vreemd en selfs hartseer.
  • Want ons sou gráág saam met ons medegelowiges aan God se heilige tafel wou aansit, maar nou kan ons nie.
   • Die omstandighede waarin die hele wêreld nou is, verhoed ons om hierdie rondte Nagmaal te gebruik.
  • Maar die Woordverkondiging – óók gerig op die Nagmaal – kan steeds voortgaan.
  • Ons kan vandag onsself wéér herinner aan wat ons Here, Jesus Christus, alles aan die kruis moes deurmaak – al kan ons nie vandag fisies saam aan tafel sit nie.

Wie Jesus Christus wérklik is

 • Die gedeelte wat ons saam gelees het, staan as die “Christus-lied” bekend.
 • Kolossense 1: 13 – 20 besing die wonder van wie Jesus Christus is.
 • Elke vers in hierdie gedeelte sê vir ons presies wie Jesus Christus is.
  • Die gedeelte begin deur te sê dat God die Vader ons uit die mag van die duisternis weggeruk het, en ons onder die heerskappy van sy Seun, Jesus Christus, geplaas het.
   • Kolossense 1: 13 en 14 kan gesien word as ‘n opsomming van die gedeelte wat direk daarna volg.
   • As iemand nie mooi weet wie Jesus Christus is, en waarom dit belangrik is dat ons reeds onder sý heerskappy geplaas word nie, gaan hy/sy binnekort uitvind.
  • Paulus maak die stelling, en sê dat God sekere mense uitgekies het om deur Jesus Christus verlos te word en dat Christus hulle nou regeer, en dan brei hy in detail daaroor uit in die verse wat volg.
   • Hierdie paar verse wat volg, is dan ‘n loflied tot die Here se eer, maar dit is – ter selfde tyd – óók belangrike inligting wat ‘n gelowige moet aanleer.
   • Hierdie “Christus-lied” is nie maar net ‘n lied soos elke ander lied nie.
   • Dit is óók ‘n leerstelling en verduidelik vir ons presies wie Jesus Christus is, en wat Hy gedoen het.
 • Kolossense 1: 15 begin deur te sê dat Jesus Christus nie maar net ‘n interessante profeet of iemand met goeie morele waardes is nie.
 • Hy is ook nie maar net ‘n gawe man en iemand met die mag van ‘n towenaar nie.
  • Nee, Hy is die Seun van God.
  • Jesus Christus is die Beeld van die onsigbare God.
  • Hy is die Eersgeborene van God sélf.
   • Ons hoor dat Jesus Christus die Eersgebore Seun van God is, maar wat beteken dit vir ons?
    • Die feit dat Hy die Seun van God is, sê vir ons dat Christus méér as ‘n mens is.
    • Omdat Hy Gód se Seun is, is Hy God sélf.
    • In Heidelbergse Kategismus Sondag 13 bely ons dat dit slégs Jesus Christus is, wat God se ewige en natuurlike Seun is.
     • Ons bely dit op grond van Johannes 1: 14, waar ons hoor dat Jesus Christus Mens geword het, en onder ons kom woon het.
     • Asook op grond van wat ons in 1 Johannes 4: 9 hoor: “Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy énigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê.
 • Wanneer Paulus sê dat Jesus Christus die Eerste of die Eersgeborene van die hele skepping is, dan bedoel Paulus níé dat God die Vader vir Jesus Christus eerste geskep het – voor Adam en Eva – nie.
 • Nee, wanneer Paulus in vers 15 sê dat Jesus Christus die Eersgebore Seun van God is, dan bedoel Hy dat Jesus Christus die heel belángrikste van die hele skepping is.
  • Ons kry dieselfde gedagte in Psalm 98, een van die Psalms wat Christus se ewige koningskap profeteer: “Ek sal Hom ‘n Eersgeborene maak, die Hoogste onder die konings van die aarde” (Ps. 89: 27).
  • Weereens verwys “eersgeborene” híér nie na “die oudste” nie, maar eerder “die belangrikste”.
   • Omdat Jesus Christus, God is, is Hy bó die héle skepping verhef.
   • Boonop bely ons dat Jesus Christus nie deur God gemaak is nie – Hy is self God!
    • Jesus Christus word wel, later, as Mens hier op aarde gebore.
    • Die tyd toe Christus Mens geword het, en hier op aarde kom woon het, het sy Goddelike natuur Hom egter nie één oomblik verlaat nie.
   • Hy is, en bly, van ewigheid tot in alle ewigheid, God.
 • Verder hoor ons in Kolossense 1: 15 óók dat Jesus Christus die Beeld van die onsienlike God is.
  • Hoe wonderlik is dít nie, geliefdes?
  • Juis omdat Jesus Christus aarde toe gekom het, raak God die Vader nou vir ons sigbaar.
  • God openbaar Homself aan ons, in en deur sy Seun Jesus Christus.
  • Dit wat ons dan in die Evangelies oor Jesus Christus lees – hoe Hy opgetree het en wat Hy gesê het – maak God die Vader vir ons sigbaar.
   • Jesus Christus het nooit iets gedoen of gesê wat níé sy Vader afgebeeld het nie.
    • En dit is juis waarom Hy aarde toe gekom het – nie waar nie?
    • Hy kom júís aarde toe om die gebroke beeld van God te herstel.
     • Want u sien, geliefdes, ons, mense, is oorspronklik na die beeld van God gemaak.
     • Vóór die sondeval het Adam en Eva God gereflekteer deur hulle optrede en woorde.
     • Maar toe hulle nie die duiwel se versoeking kon weerstaan nie, toe breek daardie volmaakte afbeelding van God.
     • Nadat Adam en Eva sonde gedoen het, kon géén mens ná hulle dit regkry om God rég en volmaak uit te beeld nie.
      • In die Here se groot genade stuur Hy wel sy Seun om hierdie verdraaide beeld van God, te kom vervang.
      • Jesus Christus word, as Tweede Adam, gebore om sodoende vir die mense rondom Hom te wýs hoe die volmaakte beeld van God lyk.
       • Daarom sê Christus in Johannes 14: 9: “Wie My sien, sien die Vader.”
 • Daarom word Jesus Christus ook “die Woord van God” genoem.
  • Want wanneer ons dan die Bybel, en veral die Evangelies lees, dan word God op ‘n manier vir ons sigbaar.
  • Wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons die onsienlike God.
  • Dit is slégs deur Jesus Christus – dit is slégs in God se Woord – waar ons sal sien hoe God wérklik lyk.
   • Geen mens kan dit vir ons wys nie.
   • Want ons poging om God uit te beeld is te swak en sondig.
   • Al is ons “beeld van God”, is ons dit nie volkóme nie.
    • En daarom sien ons met gróót verlange daarna uit dat Jesus Christus wéér aarde toe kom.
    • Want wanneer Hy weer kom, dan sal ons volkóme vernuwe wees na die beeld van God.
     • Dan sal dit weer wees soos vóór die sondeval.
     • Eers dán sal ons “beeld van God” wees soos Hy dit van ons verwag.
 • Maar dit beteken níé dat ons nou maar net moet sit en wag vir die wederkoms om aan te breek nie, nee!
  • Ons moet nóú reeds teen die sonde stry en, élke dag, aan ons beeld werk.
  • Ons kan nóú reeds die Heilige Gees smeek dat Hy ons gedagtes en harte sal nuutmaak sodat ons al náder aan die Beeld van Christus kan kom.
  • Ons kan, élke dag, die Here beter leer ken in sy Woord, sodat ons ál meer oortuig kan word van wat sy heilige wil is.

Getuig jou lewe van wie Christus wérklik is?

 • Die meeste van ons het die Bybel tot ons beskikking.
 • Ons het die Woord van God byderhand.
 • En daarom kan ons die Here leer kén, want Hy openbaar Homself aan ons in sy Heilige Woord.
  • Vandag het ons die voorreg om God dan, spesifiek deur die Persoon van Jesus Christus, te leer ken.
   • Ons het nou gehoor dat Hy God se ewige Seun is.
   • Dat Hy die belangrikste in die skepping is, en dat Hy God se volmaakte en volkome beeld is.
   • Ons het ook nou gehoor dat Jesus Christus die Woord van God genoem word.
    • Toe God die aarde en alles vanuit niks gemaak het nie, het Hy nét gepraat.
    • God het nét ‘n Woord gesê en dit was daar.
    • Wanneer God die Vader praat om te skep, dan skep Hy deur sy Seun, Jesus Christus.
     • Johannes 1: 1 – 4 maak dit duidelik dat Jesus Christus van die begin af by God was. “Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.
     • Daarom bely ons ook in NGB Artikel 10 o.a. dat Jesus Christus van ewigheid af bestaan en dat die wêreld deur Hom geskep is.
 • Verder maak Kolossense 1: 15-20 dit duidelik dat Jesus Christus ook die hoogste gesag bo álle sigbare en onsigbare dinge geniet.
  • Géén aardse koning of leier of sélfs wêreldmag, is bó Hom verhef nie.
  • Élke amptenaar en gesagvoerder moet onder Christus se koningskap buig.
  • Selfs die belángrikste persone moet erken dat hulle níks in vergelyking met Hom is nie.
   • Vanuit die hemel regeer Christus oor alles en almal – en in die besónder regeer Hy oor sy kerk.
    • Hý is die Hoof van die kerk en nie die predikant of die kerkraad of die kerkverband nie.
    • Nee, want voor God is ons álmal gelyk.
    • Ons is almal lede van Sý liggaam.
     • En daarom kan ons Hom ook vertrou in hierdie onseker tyd.
     • Want Christus hou stééds sy kerk hier op aarde in stand.
      • Hy het nie tevergeefs aan die kruis gesterf nie – Hy het sy kerk in gedagte gehad toe Hy dit gedoen het.
      • Hy het die duurste prys denkbaar betaal om gelowiges met God te versoen (Kol. 1: 20).
 • En dit is presies oor híérdie dinge waaraan ons herinner word as ons Nagmaal gebruik.
  • Want by die nagmaal besef ons weer wat dit van ons Here geverg het om ons met God te versoen.
  • Daarom is ons opreg spyt oor ons sonde en begeer ons nou om ‘n meer heilige lewe voor God te leef.
  • Ons besef die wonder, nl. dat ons, sondaar-mense, die voorreg het om geestelik deel te hê aan ál die rykdomme van God-drie-enig.
   • Want Jesus Christus – die éwige Koning en éwige God – was bereid om al mý sonde op Hóm te neem.
   • Hy was bereid om sý lewe vir mý af te lê sodat ek nou voor God mag verskyn en kan deel kry aan sy ewige heerlikheid.
    • Want Jesus Christus het die dood oorwin.
    • Hy het uit die dood opgestaan en na die hemel toe opgevaar om daar vir ons plek gereed te maak aan God se éwige Tafel.
     • Die Nagmaal gee aan ons, as gelowiges, die váste sekerheid dat óns ook die éwige lewe ontvang.
     • Ons, wat wérklik al hierdie dinge van Jesus Christus gló, sal eendag vólle geestelike gemeenskap met God-drie-enig ervaar.  

Slot

 • Geliefde in die Here, is jy séker wie Jesus Christus wérklik vir jou is?
 • Getuig jou lewe daarvan dat jy Hom persóónlik ken soos Hy Homself in sy Woord aan ons bekendmaak?
  • God die Vader het ons uit die mag van die duisternis weggeruk – Hy het ons lewe létterlik van die dood geréd – en ons onder die Heerskappy van Jesus Christus gestel.
 • Die vraag wat ons vandag moet antwoord is: “besef ons wérklik watter groot genade dit is?”
  • Omdat God ons liefhet, het Hy sy Seun gestuur om namens ons, ons straf te dra.
 • Wat ons vir onsself moet afvra is: “leef ons, hieroor, ‘n lewe van dankbaarheid teenoor die Here?”
 • “Buig ons onder die gesag van Christus?”
 • “Erken ons dat Hy Gód is, en dat Hy van éwigheid tot in alle ewigheid bestaan?”
 • Mag hierdie “Christus-lied”, van Kolossense 1: 15 – 20, in elkeen van ons se harte wees.
 • En mag ons die wonder, van Wie Hy wérklik vir ons is, élke dag besing.
 • Amen.