Johannes 5: 18 – 29

Skrifgedeelte: Johannes 5: 18 – 29

Fokusvers: Johannes 5: 24, 25 en 28, 29

Tema: Christus se Opstanding en Hemelvaart gee aan ons die sekerheid van die ewige lewe

Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 37 – Die laaste oordeel, die opstanding en die ewige lewe

Ons glo, ten slotte, in ooreenstemming met die Woord van God, dat, wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het – dié tyd is vir alle skepsels onbekend – en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar, soos Hy opgevaar het, om Homself as Regter oor die lewendes en dooies aan te kondig, terwyl Hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer.

Dan sal, gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot Regter verskyn.

Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie maar in ‘n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word.

Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg. Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het, al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf; en dan sal die geheime bedrog en huigelary van die mense in die openbaar voor almal oopgevlek word. Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het.

Hulle onskuld sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het.

Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word; hulle sal onsterflik word dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God, sy Vader; en sy uitverkore engele bely alle trane sal van hulle oë afgevee word.

Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as ‘n beloning uit genade sal die Here self hulle so ‘n heerlikheid gee as wat die hart van ‘n mens nooit sou kon bedink nie. Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet.

Inleiding

 • In die vorige paar verse van Johannes 5 lees ons van Jesus wat ‘n man genees wat al agt en dertig jaar lank siek was.
  • Daar was ‘n waterbad in Jerusalem met die naam Betesda, wat “huis van genade” beteken.
  • Die mense het geglo dat ‘n mens van jou siekte of liggaamsgebrek genees sal word, sodra jy in hierdie bad inklim.
  • Maar, híér by die bad van Betesda, is daar een man wat nie genade vind nie. Elke keer as die water in beweging kom, en hy probeer inklim, dan druk iemand anders voor hom in.
 • Jesus wys egter vir hierdie man dat dit nie ál manier is om genees te word nie.
 • Ons Here, Jesus, genees mense deur net te práát.
 • In sy Almag Jesus bloot dat hierdie man moet opstaan, sy goed moet optel en loop.
  • En só word hierdie man dan genees – nie deur die bygeloof van ‘n borrelende waterbad nie, maar deur die Woord van God.  

Om te glo in Christus, sy opstanding en Hemelvaart

 • Dit alles het op die Sabbatdag plaasgevind.
  • Vir die Jode was, en is, die Sabbat ‘n heilige dag – ‘n dag waarop God se kinders moes rus van die week se werk.
  • Maar nou is daar Iemand wat níé op die Sabbat rus nie, en wat ‘n siek man op die Sabbat genees.
   • Volgens die Jode respekteer hierdie Man nie die Sabbat nie, en daarom konfronteer hulle Hom.
   • Jesus antwoord hulle egter dat sy Vader tot nou toe werk, en daarom werk Hy ook.
  • Die Jode het nie besef wie Hy is nie.
  • Hulle het nie geweet dat Jesus Christus die Here oor die Sabbat is nie (vgl. Mark. 2: 28).
  • Hulle het nie besef dat Hy groter as die instelling van die Sabbat is en dat Hy God sélf is nie.
   • En daarom wou hulle, in hulle kortsigtigheid, Hom doodmaak.
   • Want, volgens húlle, het Hy die Sabbat ontheilig toe Hy aan hierdie siek man genade bewys het.
   • Boonop stel Hy Homself óók gelyk aan sy Vader deur God as sy éie Vader aan te spreek.  
 • Die Jode wou nie gló dat Christus en die Vader Een is nie.
 • Hulle wou nie erkén dat Hy deur sy Vader na hierdie wêreld toe gestuur is om alles te doen wat sy Vader Hom beveel het nie.
  • En daarom oordeel hulle Hom in hulle woede en haat.
  • Maar juis omdat die Jode nié Christus se gesag wou erken nie, sal húlle geoordeel word.
  • Omdat hulle nie wou glo dat Hý die Beloofde Messias is nie, sal Hý sélf oor húlle oordeel.
   • Want God laat die oordeel geheel en al aan die Seun oor (vers 22).
  • Aangesien die Jode nie Jesus Christus, as Seun van God, wil eer nie, staan hulle skuldig.
   • Al dink die Jode hulle doen goed en dat hulle volgens God se wil optree, deur Jesus aan te spreek omdat Hy op die Sabbat ‘n man genees het, eer hulle nie die Vader nie, want hulle eer nie die Seun nie (vers 23).
  • Hulle erken nie dat Hy die Gesalfde is wat deur God gestuur is om tussen die mense te kom woon nie.
  • En omdat hulle Jesus Christus se gesag ontken, beteken dit dat hulle óók die Vader ontken.
   • Want wat vir die Een geld, geld óó vir die Ander.
   • Juis weens die feit God één Wese is, word ons herinner dat ál drie Persone in die Drie-Eenheid éwe belangrik en gesagvol is.  
 • Om te gló dat Jesus Christus sélf God is, en dat Hy en sy Vader éwe belangrik is, is besondere genade, geliefdes.
 • Om te beséf dat ons nie een Persoon in die Drie-Eenheid moet oorbeklemtoon nie, is ‘n geskenk wat nie álle mense ontvang nie.
 • Wanneer ons dan glo dat Jesus Christus deur die Vader gestuur is en dat Hy wérklik vir ‘n tyd lank hier kom woon het, dan kan ons net dankbaar wees.
  • Want tydens sy lewe hier op aarde het Hy ons verseker: “Wie luister na die woorde wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe” (Joh. 5: 24).
  • Wanneer ons dan, sonder twyfel, in God-Drie-Enig gló, soos Hy Homself is sy Woord aan ons bekendmaak, dan ontvang ons ‘n lewe sonder einde, geliefdes!
 • Johannes sê in ons fokusvers dat die mense wat wérklik hierdie wonderlike woorde gló, nie deur Christus veroordeel sal word nie, maar dat hulle uit die dood na die lewe sal oorgaan.
  • Die ewige lewe is dus nie iets wat ons eers ééndag sal ontvang wanneer ons sterf nie.
  • Wanneer iemand tot geloof kom, dan ontvang daardie persoon rééds die ewige lewe (vgl. 1 Joh. 3: 14).
   • Want daar kom ‘n tyd, en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en dié wat daaraan gehoor gee, sal lewe.”
   • Ons fokusvers maak dit duidelik dat mense, wat geestelik dood is, opgewek word tot die lewe sodrá hulle die stem van Jesus Christus hoor.
  • Sodra ons die Here se Woord hoor, en dit werklik gló, dan word ons nie net genees soos die man by die bad van Betesda nie.
   • Ons word dán rééds opgewek tot ‘n nuwe lewe!
   • Deur die geloof word ons opgewek tot die éwige lewe!
    • Want ons, soos alle ander mense, was nie maar net geestelik siek weens ons sonde nie, maar geestelik dóód weens ons sonde (Rom. 5: 12 – 21).
 • Maar deur die genade van ons liefdevolle Vader, het Hy sekere mense uitgekies aan wie Hy die ewige lewe wíl gee.
 • Almal wat Jesus Christus as hulle Enigste Verlosser bely, ontvang die ewige lewe.
 • En dit is alleen die Heilige Gees wat geloof aan hierdie mense skenk sodat hulle God wérklik mag ken, en sódoende die ewige lewe kan ontvang.
  • Hier sien ons maar wéér hoe ál drie Persone in die Drie-Eenheid ‘n unieke en éwe belangrike rol speel.
 • Anders as die Jode van Johannes 5, gló ons wérklik dat Jesus Christus deur God na hierdie aarde toe gestuur is om sondaars te verlos van hulle sonde.
 • Ons glo vás dat sy betaling aan die kruis genoeg was om ons totaal en al vry te koop uit die mag van die Bose.
 • Verder is ons oortuig dat Hy drie dae later uit die dood opgestaan het, en veertig dat later na die hemel toe opgevaar het – soos wat ons in die afgelope week weer herdenk het.
  • Daar, in die hemel, is Christus vir ons ‘n Voorspraak by die Vader.
  • Ons Here, Jesus, tree vir ons in by ons Vader en toon sy volmaakte gehoorsaamheid vir die Vader aan.
   • In plaas daarvan dat God ons sondige en nietige pogings van gehoorsaamheid raaksien, kyk Hy eerder na die volmaakte gehoorsaamheid van sy Seun.
   • Weens ons besondere eenheid met Christus, geld volmaakte gehoorsaamheid – óók vir óns!  
 • Jesus Christus het na die hemel toe opgevaar om vir ons plek te gaan voorberei in sy Vader se Huis, want voor sy Hemelvaart het Hy aan ons belowe dat Hy wéér na ons toe sal kom.
  • Christus se Hemelvaart is dus die waarborg van sy wederkoms, geliefdes!
  • En dit is waarom die wonder van die Hemelvaart ons, keer op keer, tróós.
   • Jesus Christus kom wéér na ons toe.
   • Elkeen van ons, wie in Hom glo, sal Hy kom haal sodat ons dáár kan wees waar Hy en sy Vader is.
 • En daarom kan ons móéd hou, geliefdes – sélfs in die onsekere tye van ons lewe.
 • Daarom het ons álle rede vir hóóp – sélfs al ondergaan ek lewensgevaarlike behandeling.
 • Want ons het ‘n tróós in die Here – sélfs al dreig die dood ook.
  • Ons Here, Jesus Christus gaan binnekort weer kom.
  • En wanneer Hy weer kom, dan kom Hy om te oordeel.
   • Dan kom Hy om al sy, en ons vyande, vir eens en vir altyd te vernietig.
  • Maar wanneer Christus weer kom, dan kom Hy óók om sy kinders te kom haal sodat ons vir éwig veilig in ons Vader se arms kan wees.

Ons sekerheid oor die ewige lewe

 • Christus se wederkoms gaan vir almal van ons sigbaar wees, soos ons in NGB Artikel 37 bely:
  • Met groot heerlikheid en majesteit sal Hy weer uit die hemel neerdaal.
  • Liggaamlik en sigbaar sal Hy weer kom, nét soos Hy daarheen opgevaar het.
   • Op daardie dag sal alle mense wat reeds gesterf het, uit die dood opstaan.
   • Wanneer Jesus Christus wéér kom, dan sal hulle siele weer met hulle liggame verenig word.
    • Daardie geliefde van jou se siel sal vanuit die hemel neerdaal en weer in sy/haar liggaam ingaan sodat hy/sy weer volkome mens kan wees soos jy hom/haar onthou.
   • Jesus belowe dit in ons laaste fokusers: “Moenie hieroor verbaas wees nie”, sê Hy in vers 28. “Daar kom ‘n tyd wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Dié wat goed gedoen het, sal opstaan en léwe, en dié wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word.”
 • En dié van ons, wat op hierdie dag nog nie gesterf het nie, sal in ‘n oogwink verander en dadelik verheerlik en volmaak word.
  • Christus se Hemelvaart, gee dus aan ons die sekerheid van sy Wederkoms, geliefdes!
  • Christus se Wederkoms gee aan ons, as gelowiges, besónderse troos.
   • Want uitverkore kinders van God, word daardie dag volkome en volmaakte mense.
    • Sonder sonde.
    • Sonder gebreke.
    • Sonder pyn.
    • Sonder angs.
 • Want, al word óns daardie dag óók regverdig veroordeel, word ons volgens die volmaakte gehoorsaamheid van Jesus Christus geoordeel.
 • Ons, as uitverkore kinders van God, sal op daardie dag met heerlikheid en eer gekroon word!
 • Weens ons geloof in God-Drie-Enig sal ons ‘n heerlikheid ontvang, want geen mens ooit kon bedink nie!
 • Christus se Opstanding uit die dood, sy Hemelvaart en Wederkoms, is alles dinge wat aan ons ‘n vaste sekerheid oor ons toekoms gee.
 • Ons, as gelowiges, wéét wat daar vir ons wag.
 • Ons kan, sonder twyfel, váshou aan die feit dat ons – én ons geliefdes – as volmaakte kinders van God, éwig gaan lewe!   

Slot

 • Mag elkeen van ons vashou aan hierdie wonderlike troos waarmee die Skrif en Belydenis ons vanoggend troos.
 • Mag ons in die eenheid van God-Drie-Enig blý glo.
 • Mag ons beséf hoe élke Persoon in die Drie-Eenheid sy eie rol vervul en hoe al drie Persone éwe gesagvol is.
 • Want wanneer ons werklik gló dat Jesus Christus deur sy Vader gestuur is, dan word ons nie nét uit ons geestelike dood opgewek nie.
 • Dan word ons nie nét tot ‘n nuwe gehoorsaamheid opgewek nie.
 • Wanneer ons, sonder twyfel, in Jesus Christus glo, dan ontvang ons óók die belofte van ons fisiese opstanding.
  • Dit is ons kosbare geloof wat aan ons die vooruitsig gee van ‘n dag waarop ons, en ons geliefdes, létterlik uit die dood opgewek gaan word.
 • Mag elkeen van ons uitsien na hierdie dag!
 • Vir ons, as gelowiges, is dit ‘n dag waarna ons verlang!
  • Want op daardie dag sal ons die Here sien soos Hy wérklik is (1 Joh. 3: 2).
  • Nét soos Christus na die hemel toe opgevaar het, nét só sal Hy ook terugkom.
   • En daarom wag ons geduldig, maar met álle gereedheid, op sy Terugkoms!
   • Amen.