Handelinge 2: 2 – 4

*Nasionale Biddag asook ‘n dag van Verootmoediging en gebed. Alle gemeentes in ons kerkverband is opgeroep tot hierdie dag van Verootmoediging en gebed.

Skrifgedeelte: Genesis 1: 1 – 2; Joël 2: 28 – 32; Handelinge 2: 1 – 13

Fokusgedeelte: Handelinge 2: 2 – 4

Tema: Die Here stort sy Gees oor die Kerk uit sodat ons ons roeping ten volle kan uitleef.

Inleiding

 • Ons het verlede week die Hemelvaart van ons Here, Jesus Christus herdenk.
 • 40 dae ná Jesus se opstanding uit die dood het Hy na die hemel toe opgevaar: liggaamlik en sigbaar het Hy na die hemel toe opgevaar.
 • En tien dae later word die Heilige Gees oor die Kerk uitgestort.
  • Want die Here bewaar sy kerk.
  • Al het Jesus Christus na die hemel toe opgevaar, is gelowiges nie sonder God op aarde nie.
  • ‘n Ander Trooster word aan die Kerk geskenk, sodat God ewig by hulle kan wees.
  • God-Drie-Enig wil hééltyd by sy kinders teenwoordig wees.
 • Éérs was God die Vader, in die besonder, by sy volk teenwoordig toe Hy met sy volle heerlikheid in die ark en in die tempel teenwoordig was.
 • Later is God by sy kinders teenwoordig deur die Persoon, Jesus Christus.
 • En na dit is God by ons teenwoordig d.m.v. die Persoon van die Heilige Gees.
 • In vandag se preek gaan ons, eerstens, na die belofte van die Heilige Gees kyk.
 • Dáárna gaan ons na die gebeure rondom die uitstorting van die Heilige Gees kyk.
 • En laastens gaan ons na ons reaksie op die uitstorting van die Heilige Gees kyk.

Die belofte van die Heilige Gees

 • Maar hoe werk dit?
 • Hoe is dit dat die Heilige Gees eers láter oor die kerk uitgestort?
 • Beteken dit dat die Heilige Gees vir al die eeue afwesig was?
 • Het die Persoon van die Heilige Gees eers met Christus se Hemelvaart te voorskyn gekom?
  • Nee glad nie, geliefdes!
   • Want rééds in Genesis 1: 2 hoor ons al dat die Gees van God oor die water en die woeste, onbewoonbare aarde gesweef het.
   • Ja, toe alles letterlik “choas” was, het die Heilige Gees reeds rustig oor dit alles beweeg.
   • Selfs toe die skepping donker en leeg was, was die Heilige Gees rééds daar.
   • Tóé reeds het die Heilige Gees oor die skepping gewaak.
    • Want die Heilige Gees is, van die begin af, God.
    • Hy is die derde Persoon in die Drie-Eenheid en bestaan saam met die Vader en die Seun van Ewigheid af tot in alle Ewigheid.
 • Maar hoekom is die Heilige Gees dan, na Christus se Hemelvaart, uitgestort as Hy van ewigheid af bestaan?
  • Ons moet verstaan dat die Heilige Gees wél van alle ewigheid af reeds bestaan het, maar dat Hy láter ‘n besondere plek in die Drie-Eenheid inneem.
   • Net soos Jesus Christus van ewigheid af bestaan, maar ‘n sekere tyd, in die besónder werksaam was, net só is dit met die Heilige Gees ook.
   • Net soos Jesus Christus ‘n unieke roeping gehad het om, hier op aarde uit te voer, net so is die Heilige Gees verál werksaam ná Christus se Hemelvaart.
    • Maar voordat ons by wonder van die Heilige Gees se uitstorting kom, gaan ons eers na die belofte van die Heilige Gees se uitstorting kyk.
 • Die profeet, Joël, het ‘n boodskap van die Here gekry wat oor die eindtyd/die Dag van die Here handel.
 • Die Here maak dit duidelik deur sy profeet dat sy wederkoms en oordeel “naby” is.
  • Maar, soos ons in verlede week se preek gehoor het, wek God se oordeelsdag nie by ons, as gelowiges, vréés nie.
  • God se kinders is nie vol angs vir die wederkoms van ons Here, Jesus Christus nie.
   • Ons sien, inteendeel, daarna uit!
   • Want wanneer ons Here, Jesus, wéér kom, dan kom maak Hy alles nuut.
   • Dan kom vernietig Hy al sý en óns vyande – verewig.
   • Wanneer die Koning van die heelal wéér kom, dan kom Hy om al ons trane af te vee en om ons volmáák en éwig voor sy Vader te stel.
 • Hier in die boek, Joël, is dit óók duidelik dat gelowiges nie hoef te vrees vir die oordeelsdag nie, want “elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
  • Maar diegene wat níé tot bekering wil kom nie – húlle het rede om te vrees!
  • Want vir die ongelowiges is die dag van die Here ‘n vrééslike dag!
  • Hy is almagtig, en omdat hulle nooit sy almag wou erken nie, gaan Hy dit nou in sy regverdige oordeel aan hulle wýs.
 • Maar vóór die wederkoms van ons Here, Jesus, aanbreek sal iets besónders egter gebeur.
 • Die Heilige Gees gaan oor die kerk uitgestort word!
 • Die Here gee aan ons hierdie perspektief deur die profeet, Joël.
  • Al was Joël ‘n Ou-Testamentiese profeet, het Hy járe voor die uitstorting van die Heilige Gees rééds aangekondig dat dit gaan gebeur.
  • Joël haal God direk aan wanneer Hy sê: “Wanneer dit alles gebeur het, sal Ek my Gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom en hulle jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal Ek My Gees laat kom selfs op dié wat nie in aansien is nie.”
 • Vóór die uitstorting van die Heilige Gees was dit slégs God se uitgesoekte profete, soos Joël, Jesaja en Esegiël, wat die gawe van die Heilige Gees gehad het.
  • Die Heilige Gees het deur hulle gewerk en aan hulle besonderse boodskappe van God gegee sodat hulle dit aan die volk kon gaan vertel.
 • Maar daar sál ‘n dag kom, wanneer álle gelowiges, die Gees in die besonder gaan ervaar.
 • Want wanneer die Heilige Gees volledig uitgestort word, dan word daar nie onderskeid gemaak tussen mans en vrouens, geleerdes en ongeleerdes en rykes en armes nie.
  • Want wanneer die Heilige Gees veroorsaak dat jy God leer ken, dan gee Hy aan jou die vermoë om álle mense te vertel wat Hy vir jou beteken.

Die uitstorting van die Heilige Gees

 • Soos ons weet, het hierdie profesie van die profeet, Joël, wél in vervulling gegaan.
 • Ons lees daarvan in Handelinge 2: 1 – 36.
 • Alles het presiés gebeur soos Joël geprofeteer het.
  • En vir ons, as gelowiges, is dit nie vreemd nie.
  • Want dit wat Joël gesê het, was nie maar bloot ‘n voorspelling nie.
  • Dit was ‘n profesie!
  • Joël het die Here se Woord verkondig!
   • En daarom is dit nie vir ons vréémd dat dit in die Nuwe-Testament in vervulling gegaan het nie, maar juis wónderlik.
   • Want God is getrou aan sy Woord.
   • Hy doen áltyd wat Hy beloof het, en stel nóóit sy kinders teleur nie.
   • En daarom is die Heilige Gees op Pinksterdag oor die kerk uitgestort.
    • Die term “Pinkster” verwys na ‘n jaarlikse oesfees wat die Jode gevier het.
    • Tydens só ‘n fees was daar baie mense op dieselfde tyd bymekaar.
    • En dit is juis by hierdie groot samekoms dat God die Heilige Gees aan die kerk geskenk is.
     • Juis sodat God se almag en getrouheid aan soveel moontlik mense bekendgemaak word.
 • Want ook Jesus Christus het, voor sy Hemelvaart, belowe dat Hy en sy Vader ‘n ander Trooster of Voorspraak sal stuur wat éwig by ons sal bly (Joh. 14: 16 en 17).
  • Wanneer ons sê dat die Heilige Gees vanuit die Vader en die Seun kom, dan moet ons nie aan die Gees dink as maar net ‘n Krag wat uit God uitbeweeg nie.
  • Die Heilige Gees is God sélf, geliefdes.
  • Dit is duidelik in ons fokusverse waar ons hoor: “Skeilik was daar ‘n geluid uit die hemel soos ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om, onder sy leiding, te doen.
 • Geliefdes, dit wat híér gebeur het, is nie maar net ‘n interessante natuurverskynsel nie.
 • Dit is God sélf wat oor sy kerk uitgestort word.
  • Die Heilige Gees is die Derde Persoon in die Drie-Eenheid met dieselfde gesag as die Vader en die Seun, maar Hy het ‘n ander taak.
   • Hy woon, in die besonder, in gelowiges se harte.
   • Hy bewaar ook in die besonder sy kerk.
  • Dieselfde Heilige Gees, wat voor die skepping oor die woeste chaos gesweef het, kom nou wéér om oor sy kerk te sweef.
  • En al is die Heilige Gees, self, onsigbaar, is dit wat Hy dóén, nie onsigbaar vir ons nie.
   • Ons lees dat die apostels iets soos tonge van vuur gesien het wat op hulle elkeen gekom het, en elkeen het in ander tale begin praat.
   • Vuur is ‘n simbool van die Heilige Gees (vgl. Matt. 3: 11; Luk. 3: 16).
    • En daarom is dit die Heilige Gees wat ‘n gelowige aanvuur om die Evangelie te glo en daaroor te praat.
    • Die Heilige Gees is die “Vonk” wat ons simbolies “aansteek” om ‘n lus en ‘n ywer te kry om ons geloof uit te leef.
 • En daarom word die Kerk deur die Heilige Gees aangesteek om in verskillende tale te praat.
  • Die lidmate is daardie dag vervul met die Heilige Gees sodat almal begin praat het soos die Gees hulle gelei het.
  • Maar, geliefdes, dit wat hier – by die uitstorting van die Heilige Gees gesê is – is anders as die gawe om “ongewone tale of klanke te gebruik” (1 Kor. 12).
   • Want hier, op Pinksterdag, het die res van die skare verstáán wat deur die Geesvervulde mense gesê is.
   • Ons het gelees dat daar “gelowiges uit al die nasies onder die son” in Jerusalem gewoon het.
    • Maar die gebruik was dat hierdie mense óf Grieks óf Hebreeus/Aramees gepraat het, want dit was die wêreld-tale van daardie tyd.
    • Uit respek vir ander het jy maar aangepas by die taal wat deur die groot meerderheid gepraat is.
 • Maar wanneer die Heilige Gees beheer oor ‘n mens se lewe neem – wanneer jou geloof jou tot ekstase dryf – dan praat jy eerder in jou moedertaal.
  • Nou kies die gelowiges nie versigtig en formeel hulle Griekse of Hebreeuse woorde nie.
  • Nou praat hulle, verstaanbaar, in hulle éie moedertaal.
   • En hulle praat nie oor hulleself of oor wêreldse dinge nie.
   • Nee, hierdie mense praat slégs oor die “groot dinge wat God gedoen het”.  

Ons reaksie op die uitstorting van die Heilige Gees

 • Geliefdes, wat is ons, as moderne gelowiges, se reaksie op die uitstorting van die Heilige Gees?
 • Hoe reageer ons wanneer ons deur Hom herskep word tot nuwe mense?
 • Wat doen ons met die ware geloof wat Hy aan ons skenk?
 • Wat is ons optrede as ons deur die Heilige Gees getroos word in ons lewens?
  • As Hy ons hartseer wegvat en ons verseker van sy Vader se liefde?
 • Hoe reageer jy wanneer die Heilige Gees jou – élke dag – op die regte pad wil lei – wég van die gevaar af.
 • Wég van die begeerlikhede van die wêreld af, na God toe?
  • Ruk jy ook soms jou hand los uit sy greep, soos ‘n eiewyse kleuter?
  • Of hou jy geduldig aan die Heilige Gees vas, omdat jy Hom met jou léwe vertróú?
 • Hoe reageer ons wanneer ons hoor hoe die Heilige Gees ons, as lede van een liggaam, aan mekaar vasbind?
  • Sien ons ons medegelowiges so?
  • As lede van dieselfde liggaam as ons?
 • Wat voel jy in jou binneste as jy besef dat jy die vorreg het om deel te wees van sý kerk, wat Hý aanhou bewaar.
 • Wat doen jy met die unieke gawes wat Hy aan jou geskenk het?
  • Hou jy hierdie geskenke vir jouself?
  • Of deel jy dit met jou medegelowiges sodat ons almal, as een liggaam, by mekaar kan baat?
 • Hoe reageer jy op die feit dat die Heilige Gees vir jou intree by die Vader?
  • Wat máák jy as jy hoor dat Hý vir jou bid as jou woorde opraak?
  • Wat doen jy met die belofte dat Hý jou gebed voltooi wanneer jou woorde in trane verander?

Slot

 • Geliefdes in ons Here: Die Heilige Gees is, van die begin af, God.
 • Hy was daar vóór alles begin het, en Hy sal in ons harte blý woon tot in alle ewigheid.
  • Vanoggend sien ons maar wéér hoe God getrou bly aan sy Woord en altyd sy beloftes laat vervul.
 • Die Heilige Gees is oor die kerk van die Here uitgestort – al is Hý sélf onsigbaar is sy werke helder en duidelik vir álle gelowiges.
  • Vandag is ons dankbaar om te bely dat ons nie sonder die Heilige Gees se leiding kan leef nie.
  • Ons sal nie deur enige hartseer, of bekommernis of ingryping kan kom, as ons níé die Heilige Gees in ons harte het nie.
 • Daardie dag, toe die Heilige Gees oor die Kerk uitgestort is, het die gelowiges wat daar teenwoordig was, verskillend gereageer.
  • Sommige was bang vir die Stormwind.
  • Sommige het geskrik vir die tonge van vuur wat uit die hemel gekom het.
  • Maar ánder het begin praat oor die groot dinge wat God gedoen het.
 • Hoe reageer jy op die belofte en die vervulling van die Heilige Gees se uitstorting?
  • Voel jy hoe Hy die vuur van geloof in jou aanblaas?
  • Brand jy ook om die wonderlike Genade-Boodskap aan die mense rondom jou te verkondig?
   • Mag elkeen van ons, wêrklik, die Heilige Gees se nabyheid in ons lewens beleef.
   • Amen.

Gebed:

Ons Vader in die Hemel: Ons buig onsself nederig voor U neer in hierdie oggend. Ons beleef nou hoe ons, as gemeente, voor U troon in die Hemel verskyn. Vanoggend besef ons maar wéér hoe afhanklik ons van U is. Ons besef U grootheid en U almag – ons besef U wysheid. Ons besef dat U totaal anders as ons, mense, is. Ons besef hoe heilig U is – en ons besef hoe vêr ons tekort skiet. En daarom vra ons dat U ons sal genadig wees in hierdie tyd.

U weet hoe moeilik dit vir alle mense is in hierdie tyd. U weet hoeveel bekommernis ons ervaar. U weet hoe baie van ons in angs leef. U weet hoe mense, regoor die wêreld, geraak word deur COVID-19. En daarom kyk ons vanoggend op na U toe en smeek U vir uitkoms, Here! Ons wéét dat U totaal en al in beheer is oor alle dinge – dat U ook beheer het oor hierdie onsigbare virus wat soveel lewens verwoes. Vir U is die virus nie onsigbaar nie. En aangesien U al Hoop is wat ons het, smeek ons U dat U – in U wysheid en op U tyd – ‘n einde sal maak aan hierdie wêreld-pandemie.

Ons dink vanoggend aan elke pasiënt wat positief getoets is. Ons dink aan almal wat fisies swaarkry in hierdie tyd. Almal wie se liggame hard moet veg teen die virus en teen ander siektes. Ons bid dat U hulle sal sterk maak – sodat hulle kan volhard in hulle stryd. Ons dink ook aan almal met chroniese siektes, almal wat – ook dáárvan – moet genees. Ons gedagtes is by die mense wat in angs leef en wonder: “het ek ook dalk die virus? Is hierdie simptome iets waaroor ek bekommerd moet wees?” Hier in ons land, is die seisoen besig om te draai en ons smeek U dat U ons almal sal bewaar in hierdie tyd.

Ons dink vanoggend ook aan die families van mense wat geaffekteer is. Genees hulle harte, vanoggend, Here. Maak hulle gemoed rustig sodat hulle kan besef waar hulle krag en sterkte wérklik lê.

Verder dink ons aan al die mediese personeel – aan almal wat hulleself ooreis vir die lewe en genesing van ander mense. Ons vra dat U hulle besónder naby sal wees, sodat hulle met lus en ywer hulle roeping kan uitleef. Ons vra dat U aan hulle besondere wysheid sal gee sodat hulle, in elke situasie, rég sal optree. Ons bid vir die regte infrastruktuur in ons hospitale dat daar genoeg moontlikhede van genesing beskikbaar is. Hou hulle sterk in hierdie tyd, Here.

Ons bid ook vir die regering in hierdie tyd. Ons dra hulle ook aan U op en vra dat U ook deur hulle sal aanhou werk. Mag hulle hulle groot verantwoordelikheid besef en onthou dat hulle ook aan U sal rekenskap gee. Dankie dat U hulle oor ons aangestel het, en gee aan ons geduld wanneer ons dalk met hulle besluite verskil. Dankie dat ons weet dat dit U is wat regeer – al maak U gebruik van nietige mense. Laat ons dit altyd in gedagte hou, en laat ons altyd ons Hoop op U alleen stel en nie op mense nie.

Laastens bid ons ook vir die kerk in hierdie tyd. Spesifiek vir ons gemeente, maar ook vir die Kerk regoor die wêreld. Ons vra dat U aan ons die wysheid sal gee oor hoe om op te tree in hierdie ingewikkelde tyd. Gee aan ons U wysheid sodat ons kan optree na die beste belange van die gemeente. Ons bid ook vir die predikant – mag hy só naby aan U leef dat hy die gemeente kan lei met die volle oortuiging dat die leiding wat hy gee, alleen van U af kom.

Hou ons almal sterk in die tyd, Here! Bewaar U kerk en laat dit aanhou groei. Gee tog dat die Woordverkondiging suiwer gehou word, sodat ons kan vashou aan die Hoop wat ons bely. Mag ons ook daar wees vir mekaar en na mekaar uitreik in alle opregtheid en in alle liefde.

Bo dit alles loof ons U, ons Hemelse Vader! Want U het ons uit die vuur geruk. U het ons van ons, van al ons sondes vergewe, deur die Verlossing van U Seun, Jesus Christus. U het U Gees oor die Kerk uitgestort sodat Hy ons ewig kan lei en troos. En daarvoor loof en prys ons vanoggend U wonderlike, ewige Naam! Ons vertrou volkome op U o Here, ons Rots en ons Verlosser. Amen.