Johannes 20: 19-31

Skrifgedeelte: Johannes 20: 19 – 31

Fokusvers: Johannes 20: 27 – 29

Heidelbergse Kategismus Sondag 7 (Vraag en antwoord 22 en 23)

Vraag: Wat moet ‘n Christen glo?

Antwoord: Alles wat in die Evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer.

Vraag: Hoe lui die artikels?

Antwoord: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan.

Hy het op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;

opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die liggaam

en ‘n ewige lewe.

Tema: God verwag van ons om álles in die Evangelie te glo; op grond waarvan glo jý?

Inleiding

 • In vandag se tyd, hoor ‘n mens gereeld dat mense sê dat ons nie álles in die Skrif hoef te glo nie.
 • Mense sal sékere dinge as “Woord van God” aanvaar, en ander dinge nie.
  • Baie mense dink sekere gedeeltes in die Bybel is belangriker as ander gedeeltes.
  • Hulle dink sékere gedeeltes is God se woorde en ánder is maar net mense se opinies.
   • Hierdie mense maak dan eintlik hulle eie Bybel op.
   • Hulle knip hier ‘n stuk weg, en voeg daar iets buite konteks aan ‘n ander gedeelte by.
 • In vanoggend se preek gaan ons kyk na hoe God van ons verwag om na die Bybel te kyk.
 • Ons gaan introspeksie doen en kyk met hoeveel gesag ons die Skrif hanteer.
 • Ons gaan ook kyk op grond waarvan glo ons die woorde wat God aan ons gee.

God verwag van ons om álles in die Evangelie te glo

 • Ons het verlede keer gehoor dat álle mense nie deur die Here gered is nie.
 • Dit is alleen op grond van ‘n mens se geloof in God-Drie-Enig, dat ‘n mens gered word.
 • Sónder die gawe van geloof, ontvang ons die ewige dood.
  • Dit is dus alleen mense wat begenadig is met die gawe van ‘n onwankelbare geloof, wat ewig kan lewe.
   • Dit is, in verskeie plekke in die Bybel, baie duidelik.
 • Vandag, gaan ons ‘n stappie verder, deur te vra: “Wat moet ‘n Christen dan glo?”
 • Wat moet die inhou van ons geloof wees?”
 • Waarin moet ons glo, om hierdie wonderlike ewige lewe te ontvang?
  • Die kort antwoord, is: “Ons moet alles glo soos God dit vir ons in sy Woord bekend maak.”
  • Dit word van ons verwag om God te vertrou wanneer Hy sy wonderlike eienskappe aan ons openbaar.
   • Geloof is baie méér as om maar net van God te weet.
   • Om bloot te erken dat God bestaan, is nie genoeg nie, geliefdes.
    • Die bose geeste glo óók dat daar net een God is, en hulle sidder van angs (Jak. 2: 19).
  • Dit word van God se kinders verwag om God in sy Woord te leer kén, en om aktief hierdie Woord te gló.
  • Ons is veronderstel om ten volle op God staat te maak, soos ons Hom in die Bybel leer ken.
  • Sonder die inhoud van die Bybel, sou ons nooit God rég kon ken nie.
 • Dit is dus belangrik dat ons die héle Bybel se inhou as waar aanvaar, geliefdes.
 • Want álles wat in die Bybel staan, is God se Woord.
 • Ons bely dat die 66 boeke wat in ons Bybels gevind word, die ware en volkome Woord van God is.
 • Die Heilige Gees oortuig ons dat hierdie boeke heilig is, en dat ons niks anders as dit nodig het, om God te leer ken nie (NGB Artkel 3 – 7).
  • Ons erken dit openlik teenoor mekaar op grond van dít wat ons in 2 Timoteus 3: 16 en 17 lees: “Die héle Skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.
 • Die héle Skrif is dus deur die Heilige Gees geïnspireer.
 • Die hele Bybel is God se Woord, geliefdes.
 • Dit is nie vir óns, mense, om te besluit watter gedeeltes ons kan glo en watter ons sommer kan verwerp nie.
 • God verwag van ons om álles in die Evangelie – álles in die Bybel – wérklik te gló.

Op grond waarvan glo jý?

 • Maar, soos ons weet, om in God te glo, is nie altyd maklik nie.
 • Omdat geloof ‘n abstrakte konsep is, is dit vir baie mense moeilik om in God-Drie-Enig te glo.
 • Omdat ‘n mens nie God fisies kan sien of aan Hom vat nie, maak dit dit moeilik om op Hom staat te maak.
  • Dit is menslik om soms te sukkel om God te vertrou wanneer Hy sekere dinge aan ons beloof.
  • Dit is menslik om soms te twyfel wanneer ‘n mens iets wonderlik van God hoor.
   • In die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, sien ons dat Tomas ook, op ‘n keer, in sy geloof getwyfel het.
 • Daardie Sondag-aand, na Jesus se opstanding uit die dood, verskyn Hy fisies aan sy dissipels.
 • Hy toon sy almag aan hulle deur vir hulle te wýs dat Hy die dood oorwin het.
  • Geslote deure hou Hom nie buite nie.
 • Met sy opstandings-liggaam verskyn Hy aan hulle met die bewyse dat dit wérklik Hý is.
  • Hy wýs die wonde in sy hande en in sy sy vir hulle.
  • Hy is wérklik die gekruisigde Christus wat hulle sien sterf het – maar Hy nie meer dood nie.
   • Hy lewe weer!
 • In hulle groot benoudheid, bemoedig Hy die dissipels twee keer met die woorde: “Vrede vir julle!
 • En om alles te kroon, rus Hy hulle toe met die Heilige Gees sodat hulle kan koers hou in die lewe, maar óók sodat hulle ander mense met die waarheid van die Woord kan bereik.
  • Die vroeë Kerk kry die opdrag om die mense rondom hulle te verlig met die wonderlike Evangelie.
  • En dadelik doen die dissipels wat van hulle verwag word.
   • Toe Tomas weer by hulle aansluit, sê hulle opgewonde vir hom: “Ons het die Here gesien!”
   • Die Heilige Gees werk deur hulle om vir Tomas te oortuig, maar dit is nie genoeg vir Tomas nie.
    • Hy soek konkrete bewyse.
    • As hy nie sélf die merke aan Jesus se hande en sy kan sien en daaraan voel nie, sal hy nóóit glo nie.
 • Dit was eers nadat Jesus ‘n tweede keer aan die dissipels verskyn het, dit was eers nadat Jesus direk vir Thomas gesê het: “moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig”, dat Tomas nederig sy geloof teenoor Jesus bely het: “My Here en my God!
 • Dit is eers nadat Jesus letterlik aan Hom verskyn het, Hom tot geloof opgeroep het, en nadat Tomas fisies aan Jesus se littekens kon raak, dat hy eers wérklik in Christus se almag kon gló.
 • Ons fokusgedeelte sluit af met Jesus konfronterende woorde: “Glo jy nóú omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie, en tóg gló.”
 • Dit is ‘n vraag waarmee elkeen van óns ook vanoggend gekonfronteer word, geliefdes.
  • Op grond waarvan glo jý in Jesus Christus?
  • Is dit vir jou voldoende om net in die Woord te lees van die belofte van sy koms, sy Menswording, sy Verlossing en Opstanding?
  • Of sal jy dit éérs werklik glo as jy Hom fisies kan sien?
  • Is jy oortuig dat Jesus Christus ook vir jóú sonde aan die kruis betaal het, en dat Hy weer eendag sal terugkom om finaal oor alles en almal te oordeel?
  • Is jy oortuig dat Hy en die Vader en die Heilige Gees, Een God is?
  • Het jy die waarborg dat jý ook, te danke aan God se genade, die ewige lewe het?
   • Of sal jy dit eers glo as jy fisies God kan sien?
 • Vanoggend word ons tot geloof in God opgeroep, geliefdes.
  • Geloof is om juis seker te wees van die dinge waarop ons hoop.
  • Dit is om oortuig te wees van die dinge wat ons nié sien nie (Hebr. 11: 1).
   • Al kan ons nie die Here fisies sien nie, beteken dit nié dat Hy nié bestaan nie, geliefdes.
   • Ons glo op grond van dit wat ons in die Bybel lees, en nie op grond van dit wat ons fisies kan sien nie (2 Kor. 5: 6).
    • Buitendien raak die onsienlike vir die wáre gelowige helder en sigbaar.
   • Ons is oortuig dat dít wat ons dáár lees, die waarheid is, want die Heilige Gees oortuig ons daarvan.
    • Ons word verder opgeroep om alles in die Bybel, as die waarheid te aanvaar, want die héle Skrif is deur die Heilige Gees geïnspireer.
    • Elke gedeelte in die Bybel is daar vir ‘n réde, geliefdes.
    • Dit is in die Bybel opgeteken, omdat dit God se wil bevat.
 • In Johannes 20: 21 gee Jesus Christus aan die Nuwe-Testamentiese kerk die opdrag om aan álle mense die Evangelie te verkondig – die vólle Evangelie.
 • Hy wens hulle vrede toe, en rus hulle toe met die Heilige Gees sodat hulle vir alle mense kan vertel wie God-Drie-Enig is.
  • En hierdie opdrag is nog steeds op óns van toepassing, geliefdes.
  • Dit is ook ons verantwoordelikheid om om aan die mense rondom ons Hoop te gee.
   • Hoop wat alleen in God se Woord te vind is.
  • Maar dit is dan belangrik dat ons sélf eers oortuig is dat die inhou van die Bybel die waarheid is, geliefdes.
  • Dit is belangrik dat ons sélf die vrede sal ervaar wat God deur sy Gees aan ons gee.
   • Sodra ons hierdie vrede van die Here met ‘n gelowige hart aangryp, sal ons in hierdie vrede kan leef.
   • Dán sal ons hierdie wonderlike Nuus met die mense rondom ons kan deel, omdat ons sélf oortuig is dat dit die vólle waarheid is.

Slot

 • So kom ons vertel – met groot opgewondenheid – vir die mense rondom ons wat die Blye Boodskap vir ons beteken!
 • Kom ons bely die Hoop wat die Evangelie aan ons gee!
  • Die Hoop dat Jesus Christus weer sal kom en álles volkome sal herstel.
  • Die Hoop dat Hy ‘n einde sal maak aan al die vrees en onsekerheid wat ons beleef.
  • Die vaste vertroue dat Hy sal afreken met die wrede aanvallers wat ons lewe so gereeld bedreig.
  • Die vaste sekerheid dat ons die ewige lewe het, wat so totáál en al ánders as hierdie lewe sal wees.
 • Hoe reageer jý op hierdie Goeie Nuus?
  • Glo jy alles van dit soos God dit van ons verwag?
  • Of sal jy dit eers glo wanneer jy meer bewyse het?
   • Mag ons álles in die Bybel gló omdat ons oortuig is dat dit die vólle waarheid is.
   • Mag ons hierdie Waarheid aangryp, voordat dit te laat is.
   • Amen.