Titus 3: 1-11

Skriflesing: Titus 3: 1 – 11

Fokusvers: Titus 3: 5 en 6

Heidelbergse Kategismus Sondag 8

Tema: God-Drie-Enig is Een Wese maar drie Persone; slegs weergebore Christene bely dít

Inleiding

 • Ons het die afgelope paar weke die voorreg gehad om ‘n bietjie stil te staan by die Wese van God.
 • Die afgelope paar weke het ons in diepte gekyk presies Wie God is, en wat Hy vir ons beteken.
  • Ons het veral op Jesus Christus gefokus, en vanuit die Woord presies gesien waarom Hy óók God is.
  • Ons het gesien dat dit slégs ware gelowiges is wat deur Hom verlos word.
  • Dit is slégs mense wat, deur die genade, God wérlik ken en vertrou, wat die ewige lewe sal ontvang.
 • Vanoggend gaan ons aan met hierdie tema.
 • Vandag gaan ons vérder na God se wonderlike eienskappe kyk.
 • Ons gaan ook kyk hoe ons Hom kan vertrou wanneer Hy Homself só aan ons bekendmaak.

God is Een Wese maar Drie Persone

 • Ons het, elke Sondag, die voorreg om ons geloof in God te bely.
 • Week na week herinner ons onsself – én mekaar – aan wat ons glo.
  • As gemeente staan ons almal op om ons geloof in God-Drie-Enig te bely.
   • Ja, ons geloof in God-Drie-Enig.
   • Hy is één God maar drie Persone.
    • Ons belydenis is ook só ingedeel.
     • Wanneer ons ons geloof bely, dan erken ons éérs Wie God die Vader vir ons is.
     • Daarna erken ons dat ons verlos is deur God die Seun.
     • En laastens bely ons dat God die Heilige Gees ons elke dag heilig maak, deur die proses van heiligmaking.
 • Ons glo hierdie belydenis van God, want dit is hoe God Homself in sy Woord aan ons bekend maak.
 • God openbaar Homself aan ons as die Drie-Enige-God.
  • Drie en tóg Een.
  • Hy is Één, Enige, Goddelike Wese maar tog praat ons van Drie Persone.
  • Hierdie Persone in die Drie-Eenheid is onderskeie maar nie van mekaar geskei nie.
  • Ons kan tussen die Vader, Seun en Heilige Gees onderskei – elkeen is uniek – maar hulle is nie van mekaar geskei nie.
  • Hulle is Een Wese.
  • Hulle al drie is Een en dieselfde God.
   • Ons bely dit hier in Heidelbergse Kategismus Sondag 8, maar óók in ander Belydenisskrifte.
 • Ons het netnou bely dat die Persoon van die Vader, ‘n ánder Persoon is as dié Persoon van die Seun of dié Persoon van die Heilige Gees.
  • Ons kan nie die Persone vermeng of God se Bestaan in drie opdeel nie.
 • Die Vader, Seun en Heilige Gees is ook éwe belangrik – hulle ontvang gelyke eer en besit gelyke heerlikheid.
 • Al noem ons die Vader die “Eerste Persoon in die Drie-Eenheid”; die Seun die “Tweede Persoon” en die Heilige Gees die “Derde Persoon in die Drie-Eenheid” bestaan daar nie ‘n hiërargie tussen hulle nie.
 • Hulle is al drie gelyktydig God en het gelyke gesag.
  • Daarom óórbeklemtoon ons nie die Vader, Seun of Heilige Gees nie.
  • Ons is nie soos ander groepe of kerke wat slégs op die Vader se goedheid fokus nie.
  • Ons soek nie nét na die Geestelike ervaring van die Heilige Gees en skuif God se Woord eenkant toe nie.
 • Nee, vir óns is al drie Persone in die Drie-Eenheid, éwe belangrik.
  • Ons ónderbeklemtoon ook nie Een van die Persone nie.
  • Vir ons, is Jesus Christus nie maar net ‘n Goeie Voorbeeld wat ons kan navolg nie.
  • Hy is nie maar nét ‘n profeet wat, soos al die ander, gesterf het nie.
   • Hy lewe steeds!
   • Hy is die Seun van God.
   • Geliefdes, Hy is God sélf!
 • Verder bely ons dat die Vader, Seun en Heilige Gees onmeetlik, ewig, almagtig en ongeskape is.
  • Niemand het God-Drie-Enig gemaak nie – Hy bestaan van ewigheid tot in alle ewigheid.
 • In Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 8 bely ons dat die drie Persone in die Drie-Eenheid nie dieselfde eienskappe met mekaar deel nie, maar dat hulle Een Almagtige Wese is wat van éwigheid af bestaan.
 • Ons God is dus nie in drie verdeel nie, maar tóg het elke Persoon sy eie unieke eienskappe, wat Hom onderskei van die ander Persoon in die Drie-Eenheid.
  • Soos ons weet, het God die Vader alles geskep.
  • Hy is die oorsaak dat alles in die skepping tot stand gekom het.
  • Maar Hy het deur die Seun geskep.
   • God het alles gemaak deur sy Seun, Jesus Christus.
   • Jesus Christus is die Beeld van God en hou alle dinge in die skepping in stand – ons het dit verlede week in Hebreërs 1 ook gehoor!
  • Die Heilige Gees is óók God – Hy is nie maar nét ‘n Krag of maar nét ‘n mens se gewete nie.
  • Nee, geliefdes, Hy is sélf God en Hy word saam met die Vader en die Seun geëer.
 • Hoe weet ons dit?
 • Hoe weet ons dat God Een, Ewige, Wese is, maar tóg deur drie Persone onderskei kan word?
 • Op grond waarvan bely ons dat God Drie-Enig is?
  • Ons kan dit alléén bely omdat ons hierdie inligting in die Býbel vind, geliefdes.
  • Ons lees in verskeie plekke in die Bybel dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees, Gód is.
   • Reeds in Genesis 1: 26 en 27 het God gesê: “Laat Ons mense maak na Ons Beeld, na Ons gelykenis. God het die mens geskape na sy Beeld; man en vrou het Hy hulle geskape.”
    • God die Vader skep deur sy Seun en ons weet dat die Heilige Gees reeds in die Begin daar was – Hy het oor die waters gesweef (Gen. 1: 1).
    • Wanneer God dan praat van “Ons” dan praat Hy tog van méér as Een Persoon in die Drie-Eenheid.
     • Die Vader, Seun en Heilige Gees is, van die begin af, Gód.
 • Toe Jesus Christus, aan die begin van sy formele bediening op aarde, gedoop is, is dit God die Váder wat uitroep: “Dit is My geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”
 • Meteens het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het soos ‘n duif op Christus neergedaal.
  • Die Heilige Gees het Hom ten volle toegerus vir sy formele dienswerk, hier op aarde.
  • Dit alles lees ons in Mattheus 3:  16 en 17.
 • Weer sien ons hoe God-Drie-Enig hier teenwoordig is:
 • God die Vader praat, die Seun word gedoop, en die Heilige Gees daal, in alle heerlikheid, vanuit die hemel neer.
 • Wanneer ons, week na week, die Here se seën ontvang, dan word ons geseën deur die Vader, die Seun en deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
 • Wanneer ons gedoop word, dan word ons gedoop in die Naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
 • God-Drie-Enig!

Slegs weergebore Christene bely dít

 • Ons sien dus, in verskeie plekke in God se Woord, dat ons God Drie Persone, maar een Wese is, met gelyke gesag.
 • Ons hoor dit ook hier, in die Skrifgedeelte, wat ons vanoggend saamgelees het.
  • In Titus hoofstuk 3 hoor ons verskeie dinge:
   • Ons hoor hoe Paulus vir Titus leer hoe hy die gemeente op die regte manier kan lei.
    • Titus moet die gelowiges herinner dat hulle moet optree soos kinders van God en nie soos kinders van die Bose nie.
   • Maar iets wat sentraal in hierdie gedeelte staan, is die werking van God-Drie-Enig.
 • In vers 5 hoor ons dat God die Vader ons verlos het deur Jesus Christus.
 • Hy het aan ons die wedergeboorte geskenk deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
  • Hoor u hoe wonderlik God-Drie-Enig aan ons verkondig word deur hierdie énkele vers?
 • Elke Persoon in die Drie-Eenheid verrig ‘n ander funksie.
  • Die Vader roep ons – Hy kies ons uit om sy kinders te wees.
  • Die Seun verlos ons – nie opgrond van iets goeds wat óns gedoen het nie.
   • Geen mens kan ooit sy/haar verlossing verdien deur goeie werke nie.
   • Ons Here, Jesus Christus, verlos ons alleen op grond van sý genade!
   • Omdat God-Drie-Enig ons liefhet, word ons uitgekies om gered te word.
  • Deur die Heilige Gees word ons weer gebore sodat ons kan lewe soos daar van ons verwag word.
 • Wanneer die Heilige Gees ons weer gebore laat word, is dit nie weer ‘n fisiese geboorte soos wanneer ‘n baba gebore word nie.
 • Wanneer die Gees ons weer gebore laat word, is dit ‘n geestelike geboorte.
  • Dit is wanneer die Heilige Gees van ons nuwe mense maak en ons sondige bestaan verander, sodat ons al meer streef na God se wil.
  • Wanneer ek geestelik weer gebore is, wil ek wegbreek van my ou, sondige, lewe.
  • Wanneer die Heilige Gees my totaal en al nuut maak, my tot geloof in God bring, dan wil ek gráág my hele lewe aan die Here toewy.
  • Ek wil graag dié dinge doen wat Hy van my vra. Ek wil gráág Hom vertróú en dit gló wat in die Bybel opgeteken is.
 • Ons lewe in ‘n tyd waarin mense ál meer die Bybel – en die inhoud van die Bybel – begin bevraagteken.
 • Die wêreld beïnvloed ons om nie meer álles net te glo soos ‘n kind nie.
 • Die gebrokenheid van die wêreld het ons geleer om ál meer agterdogtig te wees.
 • Om dinge, ál meer, met ‘n knippie sout te vat.
  • Ongelukkig lees baie mense, met hierdie houding, ook hul Bybels.
  • Daarom kry ons mense wat bv. nie kan gló dat God één Wese is, maar Drie Persone is nie.
  • Wanneer ons nie iets met ons verstand kan uitredeneer nie, dan gló ons dit, baie keer, net eenvoudig nié.
   • Dit is die maklikste oplossing.
 • Iets só kompleks soos die eenheid tussen die Vader, Seun en Heilige Gees, sal ons nie tydens die aardse lewe, kan verstaan nie.
 • Maar, deur die Here se wonderlike genade, kan ons dit tog gló.
  • Omdat die Heilige Gees ons geestelik nuut gemaak het, gló gelowiges wat in die Woord staan – sónder om siniese vrae te vra.
  • Ons, as uitverkore kinders van God, ontvang die genade van opregte geloof – sonder om in God se Openbaring te twyfel.
  •  Wanneer God Homself, in die Bybel, aan ons bekendmaak, dan gló ons dit, want dít is wat weergebore gelowiges doen.

Slot

 • Vir die wêreld is die inhoud van die Bybel iets om te bevraagteken.
 • Baie mense gló nie dat God Een Wese is, maar Drie Persone nie.
  • Hulle erken nie dat die Vader álles geskep het nie.
  • Hulle erken nie dat Jesus Christus óók God is nie.
  • Baie mense dink dat die Heilige Gees die “Een en die al” is – ander dink weer dat Hy net ‘n krag is, net ‘n stem in ons kop is, en niks méér nie.
 • Geliefdes, wanneer ons die genade ontvang het om van hierdie mense te verskil, dan kan ons net dankbaar wees!
  • Want ons het niks gedoen om hierdie insig te kry nie!
  • Ons het niks gedoen om “kinders van God” genoem te word nie!
  • Dit is nét omdat die Heilige Gees aan ons die geestelike geboorte gegee het, dat ons kan bely en erken dat ons in God-Drie-Enig glo!
 • Mag elkeen van ons die inhoud van die Evangelie gló.
 • Mag óns ook sê dat ons in God-Drie-Enig gló, omdat Hy Homself só in die Bybel aan ons bekendmaak.
  • So eenvóúdig soos dit.
  • Amen.