Handelinge 2: 1 – 13

Skrifgedeelte: Handelinge 2: 1 – 13

Fokusvers: Handelinge 2: 4

Tema: Die Heilige Gees vervul gelowiges om van God te getuig. In watter taal praat jy?

Inleiding

Dink vir ‘n oomblik: Hoe sou jy op die uitstorting van die Heilige Gees gereageer het? Wat sou jy gedoen het as jy skielik ‘n geluid uit die hemel hoor wat soos ‘n geweldige stormwind klink? Hoe sou jy reageer as jy hierdie geweldige stormwind fisies kon aanvoel? Hoe sou jou gesigsuitdrukking gelyk het as jy iets uit die hemel sien uitkom wat soos tonge van vuur lyk? Dink hieroor na. Wat sou jou reaksie hierop wees?

Die Heilige Gees vervul gelowiges om van God te getuig

Verlede week het ons Jesus Christus se laaste opdragte aan sy dissipels behandel. Ons het die voorreg gehad om te hoor watter bevele die Here deur die Heilige Gees aan sy navolgers gegee het. Dit is vir ons, as kerk, ‘n voorreg om hierdie sake te behandel, want dit is ook ons opdragte. Die Here gee aan elkeen van óns ook hierdie unieke opdragte. Deur die suiwer prediking is die Here vandág nog besig om met ons te praat oor die dinge van die koninkryk van God. Hy belowe sy bruid dat sy binnekort met die gawe van die Heilige Gees bekragtig sal word. Die Heilige Gees sal die kerk se lidmate toerus om die wêreld tegemoet te stap met ‘n Boodskap van Hoop. Alle gelowiges ontvang die belofte van ‘n Geesvervulde ervaring sodat hulle die krag sal ontvang om van God te getuig. Hulle ontvang die belofte van besondere waagmoed om vir álle mense te vertel presies Wie die Here is, en wat sy verlossing inhou.

Dit was verlede week se Boodskap – die Belofte van die Heilige Gees wat binnekort oor die Kerk uitgestort sou word. Vandag kyk ons of hierdie belofte toe in vervulling gegaan het. Omdat ons in ‘n tydperk van skeptisisme leef, wil ons dadelik weet: “Wás God toe getrou aan sy Woord?” “Hét dit gebeur wat Hy belowe het?” Ja, geliefdes. Natúúrlik was die Here getrou aan sy belofte. Sommer kort nadat Christus na die hemel toe opgevaar het, gaan sy woorde in vervulling. Die vroeë  Nuwe-Testamentiese gelowiges ontvang die genade dat hulle nie lank hoef te wag vir die Here se optrede nie. Sommer net in die volgende hoofstuk skryf Lukas dat die Heilige Gees wél oor die Here se kerk uitgestort is. Skielik was daar ‘n geweldige rukwind. Skielik sien hierdie groep gelowiges tonge soos van vuur wat verdeel en op hulle neerkom. Ons fokusvers maak dit duidelik met die woorde: “Almal is met die Heilige Gees vervul.

Die profesieë van die Ou-Testamentiese profete, gaan daardie dag in vervulling, geliefdes. Profete soos o.a. Joël en Esegiël se woorde was toe al die tyd die waarheid, want dit was nooit hulle éie woorde nie maar Gód se wonderlike woorde. En God is áltyd getrou aan sy woord. Elke liewe keer, geliefdes. Dit was God se wil dat die Heilige Gees tydens die Pinksterfees uitgestort word. Dit is ‘n strategiese skuif van die Here, want Hy weet dat daar, op hiérdie dag – tydens hierdie fees –, baie verskillende mense bymekaar sou wees. Die Here wéét dat hierdie skare mense verskillend sal reageer op sy Gawe: sommige sal Hom verwerp, maar ander sal deur Hom vervul word. En daarom kies die Here hierdie unieke dag om sy kerk met die Beste toe te rus.

Die dag waarop die Here sy Gees uitstort, is die vyftiende dag ná die eerste Sondag na die Paasfees. Dit is die dag ná die Joodse Sabbat – dus die Sondag. Dit is opmerklik, geliefdes, dat die Heilige Gees op die Sondag uitgestort word, en nié op die Joodse Sabbat nie. Jesus Christus het ook op ‘n Sondag uit die graf uit opgestaan en die apostels spreek ook die volk in Jerusalem toe op ‘n Sondag. Is dit nou vir u duidelik waarom ons, as Nuwe-Testamentiese Christene, ons Sabbat op juis op ‘n Sondag vier?

Dit is vir ons moeilik om te weet presies hoe dit was tydens die uitstorting van die Heilige Gees. Lukas probeer dít wat hy hoor en sien met iets vergelyk wat aan sy lesers bekend is: Daar was ‘n geluid “soos” van ‘n geweldige stormwind. Hy, en die ander apostels, sien iets “soos” tonge van vuur. Die uitstorting van die Heilige Gees is so groot en kompleks dat geen mens dit kan verwoord nie. Wat ons wél weet is dat die Gees hoorbaar, sigbaar en tasbaar aan die vroeë kerk gegee is. Ons moet verstaan dat die Heilige Gees eenmalig op die kerk uitgestort is – dit is iets wat net één keer in die geskiedenis gebeur het. Wat wél waar is, is dat gelowiges gedurig met die Heilige Gees vervul word.

Die Here se doel met die vervulling van die Heilige Gees is – soos wat ons in verlede week se preek gehoor het – om die gelowiges toe te rus. Waarvoor? Om van God-Drie-Enig te getuig! “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…” belowe Jesus aan sy dissipels. En nou word hierdie belofte vervul. Die Heilige Gees kom op die gelowiges af, en hulle word deur Hom vervul en bekragtig. Hulle ontvang die vermoë om teenoor alle mense van die Here se wonderlike genade te getuig.

In watter taal praat jy?

Iets wat uniek van hierdie gedeelte is, is dít wat ons in die tweede gedeelte van ons fokusvers lees. Die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort word, het elkeen in ander tale begin praat. ‘n Unieke verskynsel! En tog is hierdie “spreek in ander tale” nie te ongewoon nie, geliefdes. Ons lees ook in ander plekke in die Nuwe Testament daarvan: In Handelinge 10: 46 hoor ons hoe die mense in tale gespreek het nadat húlle óók met die Heilige Gees vervul is. Ook in Handelinge 19: 6 het die dissipels in Efese in tale gespreek en begin profeteer het nadat hulle met die Heilige Gees vervul is. En in 1 Korintiërs 12 kry ons die bekende gedeelte waar Paulus die verskillende geestelike gawes verduidelik. Hy noem dat die vermoë om in tale te spreek óók o.a. ‘n geestelike gawe is. Maar geliefdes, net soos die spreek in tale ‘n gawe van die Heilige Gees is, net só is die uitleg van die tale wat gespreek word (vgl. o.a. 1 Kor. 12: 10). Indien daar nie iemand is wat die ongewone tale en klanke kan uitlê nie, dan is daar verwarring en wanorde in die gemeente van die Here. Iets wat baie gevaarlik kan wees – ons lees daarvan in 1 Korintiërs 14. Omdat alle geestelike gawes van dieselfde Heilige Gees kom, sal Hy altyd die gawe van ‘n suiwere uitleg gee – indien daar dan iemand sou wees wat ongewone tale of klanke gebruik.

Maar hoe verskil die spreek in tale wat tydens Pinksterdag gespreek is van dié in 1 Korintiërs 12? Ons lees in die tweede gedeelte van ons fokusvers iets wat baie belangrik is: “hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.” Twee dinge is belangrik hier, geliefdes. Die Heilige Géés gee aan die mense hierdie tale én Hy laat hulle onder sý leiding praat. Sodoende kan niemand vals optree nie. Omdat hierdie tale van die Gees af kom en omdat Hý die mense hierin lei, sal niemand die geleentheid misbruik en dit tot hulle eie voordeel doen nie.

Wat verder uniek van hiérdie keer se spreek in tale is, is dat elke persoon gehoor het hoe daar in sy/haar eie taal gepraat word (vers 6). Ons lees dat daar gelowiges uit alle nasies onder die son in Jerusalem gewoon het – elkeen het dus hul eie kultuur en moedertaal gehad. Tog het die mense van daardie tyd óf Aramees óf Grieks gepraat – maar noudat die Gees in hulle werk, spreek hulle ander tale. Tale wat egter nie onbekend, ongewoon en onverstaanbaar vir die ander mense was nie. Nee, vers 8 sê dat hulle elkeen hulle eie moedertaal daardie dag gehoor het. Die Heilige Gees het dus die Evangelie verstaanbaar laat verkondig, geliefdes. Elkeen wat daardie dag teenwoordig was, het die geleentheid gekry om sonder enige struikelblokke die Gawe van God te ontvang en met ander te deel. Natuurlik was daar ook dié wat die Gawe van die Gees verwerp het of afgemaak het as iets lagwekkends (vers 13). En hulle sal altyd daar wees. Ook in ons samelewing vandag. Nie álmal aanvaar God se wonderlike genade nie, geliefdes. Nie álmal word met die gawe van geloof en gehoorsaamheid vervul nie.

En daarom vra ons vandag die vraag: Hoe reageer jy op die Uitstorting van die Heilige Gees? Is jy iemand wat in die Here se almagtige werking twyfel? Dink jy dat dít wat op Pinksterdag gebeur het, buite orde was? Of is jy, soos die apostels, verstom oor die Heilige Gees se almag? Wanneer ‘n gelowige met die Heilige Gees vervul word, kan hy/sy nie anders as om in gehoorsaamheid op te tree nie. Ons elkeen word met die Heilige Gees vervul sodat ons vol kan word met geestelike eienskappe. Die Heilige Gees maak van ons mense wat iets vir ons medemens kan beteken. Hy maak van ons mense wat die geestelike vrug dra. Wanneer ons deur Hom vervul word, dan sál ons in gehoorsaamheid optree, geliefdes. Dan sal ons ‘n  gees van liefde, vreugde, vriendelikheid en goedhartigheid hê. Wanneer Hý in ons werk sal ons nederig wees, en met selfbeheersing optree. Wanneer ons met die Gees vervul word, dan sal ons met ander se foute geduld hê en twee keer dink voor ons iemand oordeel. Wanneer die Heilige Gees in ons werk, geliefdes, dan sal ons aan God se Woord en wil gehoorsaam wees. En dit beteken om o.a. óók aan sy Groot Opdrag gehoorsaam te wees. Dit beteken dat elkeen van ons van God-Drie-Enig sal gaan getuig.

N.a.v. die gedeelte wat ons vanoggend saamgelees het, kan ons onsself afvra: “In watter taal praat ek?” “Praat ek ooit nadat die Gees my vervul het?” “Of bly ek dalk stil?” Onthou dat die Here nie van ons verwag om in ongewone tale te praat nie. Maar Hy verwag wél van ons om te praat. Die Heilige Gees rus ons toe om van Christus se verlossing en opstanding te getuig. Om met die Heilige Gees vervul te wees, beteken nie dat ons eers moet wag dat ons vir iets moet kwalifiseer nie. Dit beteken om net eenvoudig van die Here se genade te getuig.

Slot

Dink vir ‘n oomblik na oor hoe jy op die uitstorting van die Heilige Gees sou gereageer het? Wat sou jy gedoen het as jy skielik ‘n geluid uit die hemel hoor wat soos ‘n geweldige stormwind klink? Hoe sou jy reageer as jy hierdie geweldige stormwind fisies kon aanvoel? Hoe sou jou gesigsuitdrukking gelyk het as jy iets uit die hemel sien uitkom wat soos tonge van vuur lyk? Dink hieroor na. Wat is jou reaksie hierop? Amen.