Johannes 16: 5 – 15

Teksgedeelte:Johannes 16: 5 – 15

Fokusvers: Johannes 16: 7

Heidelbergse Kategismus Sondag 20

Tema: Wat glo jy van die Heilige Gees?

Inleiding

Ons leef in ‘n tyd waarin mense baie op die ervaring van dinge gefokus is. Wat jou ervaring van iets is, bepaal hoe jy daaroor voel. Wanneer mens bv. goeie diens in ‘n restourant ervaar, sal mens dit graag weer ondersteun. Wanneer mens egter swak diens ervaar, sal mens nie sommer weer daarheen gaan nie. Dit is ook hoe baie mense oor hulle geloof en die kerk voel. Mense sê maklik dat hulle nie meer na ‘n spesifieke kerk toe gaan nie, want hulle ervaar nie die Here dáár nie. Mense hou selfs op om te glo wanneer hulle voel dat hulle nie God genoeg in hulle lewens ervaar nie.

Ons ervaar God deur die werking van die Heilige Gees. Vandag gaan ons kyk presies Wie die Heilige Gees is en wat Hy vir ons beteken.

Die Heilige Gees is deel van die Drie-Eenheid

Wanneer ons sê dat ons God ervaar deur die werking van die Heilige Gees, dan erken ons dat die Heilige Gees Iets besonders moet wees. Maar Wat of Wie is die Heilige Gees? Is Hy die krag van God? Maar net die manier waarop God werk? Is die Heilige Gees dalk die stem in ons kop wat vir ons sê wat om te doen? Is Hy ons gewete?  

Geliefdes, die Heilige Gees is nie maar net ‘n krag of ons gewete nie. Hy is baie méér as dit. Hy is die Derde Persoon in die Drie-Eenheid. Hy is God sélf. Vanuit die inhoud van God se Woord bely ons dat die Vader, Seun en Heilige Gees drie Persone is maar een Wese is. God is dus Een, Ewige, God en werk deur drie Persone. Hierdie Persone staan nie in ‘n hiërargie/rangorde teenoor mekaar nie, geliefdes. Ons bely dat daar in hierdie Drie-Eenheid nie ‘n Eerste of ‘n Laaste is nie. Tussen Hulle bestaan daar nie iets soos ‘n Meeste of ‘n Minste nie. Hierdie Drie Persone het gelyke mag, krag en gesag. Hulle het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk. Net soos die Seun is die Heilige Gees nie deur die Vader geskep nie, maar bestaan – van ewigheid af – saam met die Vader en die Seun. Hy is ook alomteenwoordig, ewig en heeltemal selfstandig. Al is Hy die Derde Persoon in die Drie-Eenheid, beteken dit nie dat Hy aan die Vader en aan Jesus Christus ondergeskik is nie. Hy is sáám met die Vader en die Seun Een Ewige God.

Dit is bv. waarom die apostel, Petrus, vir Ananias sê dat hy vir die Heilige Gees gelieg het oor die bedrag geld oor sy eiendom. “Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God” (Hand. 5: 3,4). Hierdie woorde impliseer tog dat die Heilige Gees sélf God is – met dieselfde mag oor lewe en dood as die Vader en die Seun. Die Heilige Gees was dáár by die skepping van die wêreld, en Hy is daar met die herskepping. Hy alléén ken die dieptes van God (1 Kor. 2: 10, 11), want Hy is sélf God.

Die Heilige Gees bind my aan Christus vas

Dit is wat ons bely oor Wié die Heilige Gees is, maar wat dóén die Heilige Gees? Wat is die Heilige Gees se funksie – sy doel? Geliefdes, soos dit maar uit hierdie een Skrifgedeelte duidelik is, het die Heilige Gees verskeie funksies. Saam met Jesus Christus se woorde uit Johannes 16, maak die Kategismus dit aan ons duidelik dat die Heilige Gees aan gelowiges gegee word. Christus sê in ons fokusvers dat dit tot die dissipels se voordeel is dat Hy weggaan. Want as Hy nié weggaan nie, dan sal die Heilige Gees nie na hulle toe kom nie. Maar noudat Hy weggaan kry gelowiges die besondere geleentheid om die Heilige Gees te ontvang.

Soos ons weet, praat Jesus Christus hier van die donker uur wat op Hom wag. Hy gaan binnekort gevange geneem word, onregverdig veroordeel word en aan ‘n kruis opgehang word. Hy gaan binnekort wreed gegésel word – mishandel word – en stérf. Maar dan troos die Here, Jesus, sy navolgers met die Waarheid (vers 7): Hy wil nie hê dat die dissipels se harte ooit vol droefheid moet wees nie (vers 6) want al gaan Hy weg laat Hy nie hulle as weeskinders agter nie. Die Nuwe-Testamentiese kerk hoef nie ontsteld te wees as Hy, na veertig dae, hemel toe opvaar nie, want Hy gaan om vir gelowiges plek voor te berei. In sy Vader se huis – in die hemel – is daar baie woonplek – ook vir elkeen van ons wat vandag hier is en in Hom glo (Joh. 14: 1 – 3). En al gaan die geliefde Messias weg, los Hy nie die gelowiges vir een oomblik alleen nie. Hy stuur ‘n ander Voorspraak/Trooster in sy plek om vir Ewig by God se kinders te wees.

Die Heilige Gees word dus, as Gawe, aan die kerk gegee. Hy word egter ook aan my persoonlik gegee. Dit is nie nét die dissipels of ánder mense in die gemeente wat die gawe van die Heilige Gees ontvang nie – wanneer ek ‘n kind van God is, het ek die gawe van die Heilige Gees. Hy word ook met réde aan my gegee: – dit is Hý wat geloof in Jesus Christus aan my skenk. Te danke aan Hóm ontvang ek die vermoë om op die Hére te vertrou in plaas daarvan om op aardse dinge te vertrou. Dit is Hý wat wedergeboorte en bekering in my bewerk. Dit is Hý wat van my God se kind maak en my toerus met alles wat ek nodig het om ‘n waardige Christen te wees.

Wanneer ek dan vas oortuig is dat Jesus Christus se kruisdood genoeg is om my sonde voor God te bedek, dan is dit nie omdat ek uit my eie so besonders is nie, maar omdat ek ‘n vaste geloof in die Here ontvang het. Geloof is nie ‘n aardse geskenk nie, maar ‘n hemelse gawe (Ef. 2). Geloof is ook nie iets wat elke persoon op aarde ontvang nie, maar alleen God se uitverkore kinders.

Nadat die Heilige Gees nuwe lewe in dooie harte geblaas het (Es. 36: 26) – nadat Hy ons harte en ons ingesteldheid handomkeer verander het – dan oortuig Hy ons van die Waarheid. Hy werk kragtig in ons sodat ons sal besef dat dít wat in die Bybel staan, die Hére se Woord is en dat ons hierdie woorde moet respekteer. Hy skenk aan ons die verstand en insig dat ons die woorde van die Bybels sal verstaan. Die Heilige Gees werk nooit los van God se Woord nie. Christus kan nie aan ons verkondig word sonder die Bybel se inhoud nie, geliefdes. En dit is waarom ons, van ons kant af, moeite moet doen om die Bybel reg te verstaan. Ons moet onsself inoefen in die kosbare skatte van elke Bybelgedeelte. Is bywoning van eredienste, Bybelstudie en Katkisasie vir ons belangrik? Gryp ons elke geleentheid, waar die Here se Evangelie suiwer verkondig word, aan? Want daar waar God se Woord suiwer verklaar word, daar is God aan die Woord en die Heilige Gees aan die werk. Dáár bind die Heilige Gees my aan Jesus Christus vas deur die geloof wat Hy aan my gee. 

Is dit ons begeerte om deur die Heilige Gees se herskeppende werk geestelik nuutgemaak te word, of verkies ons dit om deur die wêreld beïnvloed te word? Voel dit vir ons asof die Bybel aan ons te hoë standaarde stel? Glo ons die leuen dat ons “nie goed genoeg/mooi genoeg” is nie? Wanneer ons so voel, laat ons dán toe om deur die Heilige Gees sélf getroos word? Jesus gee die belofte van die Trooster wat na gelowiges toe sal kom en hulle aan alles sal herinner wat Hy (Jesus) vir julle gesê het. Dit is die Heilige Gees wat ons aan die Here se Woord herinner as ons moedeloos en eensaam voel. Dit is die Gees van God wat in my werk sodat ek ‘n Bybelvers sal onthou as ek ‘n benoude oomblik beleef. Ja, geliefdes, dit is die Persoon van die Heilige Gees wat my laat deel kry aan al Chirustus se weldade, én my daaraan herinner dat Christus rééds alles volbring het. Dit is die Heilige Gees wat my met ‘n getrooste hart laat besef dat ek rééds Sondevergifnis ontvang het. Dat my verhouding met my Vader rééds  herstel is. Dat ek, te danke aan my eenheid met Christus, rééds God se kind kan wees en dat daar ‘n ryke erfenis vir my wag. Nou besef ek: “Ek leef in weelde – geestelike en hemelse weelde – met die vaste sekerheid dat die Ewige Lewe ook vir my, persoonlik, voorlê”. 

Die Heilige Gees Troos my

Ja, geliefdes, die Heilige Gees is die Ander Trooster wat ons in die plek van Jesus Christus kom troos, en Hy blik daarin uit. Hy is die Gees van die Waarheid en daarom lei Hy ons na die Waarheid toe as die wêreld ‘n leuen vir ons wil vertel. Hy lei ons terug na Jesus Christus toe en herinner ons aan sy volmaakte verlossingsdaad daar aan die kruis. Hy herinner my dat ek reeds aan Jesus Christus behoort. En dat die prys om van my God se kind te maak, reeds betaal is. Wanneer ons hier lees dat die Heilige Gees ons Trooster is, dan kan ons dit ook met “advokaat” vertaal. Die Heilige Gees troos ons dus nie net nie – Hy tree ook vir ons in by die Vader. Hy pleit vir ons en wys die Vader weer daarop dat al ons straf reeds deur Jesus Christus gedra is. Ons het dus ‘n hemelse Advokaat wat vir ons intree op die hemelse regbank. Waarom laat ons dan ons so maklik ontstel wanneer die duiwel of ons eie gewete ons wil aankla? Waarom raak ons mismoedig wanneer mense ons links en regs oordeel? Kom ons word getroos deur die Heilige Gees volgende keer as iemand ons beskuldig dat ons nie goed genoeg is nie. Kom ons vind ons troos in die Heilige Gees en in die Woorde van God. Wanneer ek raadop oor my persoonlike omstandighede is, dan herinner die Heilige Gees my dat God vir my uitkoms sal gee. Wanneer ek met dood in my familie gekonfronteer word – en wanneer géén mens se woorde my laat beter voel nie – dan is dit die Heilige Gees wat my troos met die sekerheid van die ewige lewe. 

Die Heilige Gees bly ewig by my

Laastens bely ons dat die Heilige Gees aan ons gegee word om vir éwig by ons te bly. ‘n Wonderlike troos wat ons ook hier in die Evangelie volgens Johannes kry: “Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir éwig by julle te wees, naamlik die Gees van die Waarheid (Joh. 14: 15). Dit is waarom ons bevoorreg is, al het ons nooit Jesus Christus se Menswording ervaar nie. Ons het die Heilige Gees by ons – Hý is nou ons Trooster wat éwig by ons bly. En Hy is geen Tweede prys nie, geliefdes, want Hy is self God.

Hy is nou ons Emmanuel – die Géés is nou God mét ons. En ons word gewaarborg dat Hy ons nooit sal verlaat nie. Die Heilige Gees is ook nie net oor die kerk, as geheel, uitgestort nie, maar woon vir ewig in ons harte. As kerk is ons almal sáám God se tempel, maar ons is ook elkeen afsónderlik tempel van God. Die Heilige Gees woon dus in gelowiges se harte. God vul sy tempel met sy heerlike teenwoordigheid en Hy woon daarin vir ewig.

Geliefdes, ons ontvang vanoggend die troos dat die Heilige Gees nooit van ons sal weggaan nie. Ons sal nie een oggend wakker word en dan het Hy deur die nag verdwyn nie. Hy is vir éwig by ons. Hy woon áltyd in ons harte.

Slot

Dit is dus belangrik dat ons verstaan Wie die Heilige Gees is en Wat Hy vir gelowiges doen. Hy is nie maar net die gevoel wat ons in die kerk kry nie. Hy is nie maar net die manier waarop ons die Here ervaar nie, maar God sélf. En wanneer jy nié die Here in ‘n kerk of in jou persoonlike lewe ervaar nie, smeek die Here dat Hy Homself aan jou sal openbaar deur sy Gees. Maar onthou, die Heilige Gees is nie maar net ‘n sterk krag wat God gebruik om sy kerk te vergader nie. Hy is die Derde Persoon in die Drie-Eenheid met sy eie reg met net soveel gesag soos die Vader en die Seun. Hy is nie maar net die stem in ons kop wat ons sleg laat voel wanneer ons sonde gedoen het nie – Hy is self God. Hy herinner ons aan God se Woord en Hy werk kragtig in ons harte en in ons gemoed. Hy laat ons ons sonde besef, ja, maar Hy is óók aan ons gegee om namens ons by die Vader te pleit. Die Heilige Gees is aan ons gegee om ons aan Jesus Christus vas te bind