Psalm 33: 1 – 22

Skrifgedeelte: Psalm 33: 1 – 22

Fokusverse: Psalm 33: 20 – 22

Tema: Die Hére is ons Hulp en ons Beskermer. Stel ál jou vertroue in Hom!

Inleiding

Sommige mense sê maklik: “Ek glo in dokter só of só se diagnose.” Of: “Ek glo dat hierdie medisyne of daardie behandeling my sal genees.” Of: “Ek glo dat my plaaslike sekuriteitsmaatskappy of buurtwag my gesin veilig sal hou.” Besef ons regtig mooi wat ons bedoel as ons só praat? Of het dit dalk al só deel van ons geword dat ons dit nie werklik oplet nie? Sê ons hierdie tipe dinge sonder om régtig mooi te dink wat ons woorde wérklik beteken?

Die Here is ons Hulp en ons Beskermer

Psalm 33 is een van die gedeeltes in die Bybel wat vir ons dit baie duidelik maak dat God-Drie-Enig al Een is waarop ons wérklik kan vertrou. Hierdie Psalm sê nie nét dat ons op God kan staatmaak nie, maar gee ons minstens ses redes waarom ons God kan vertrou. Ons weet nie presies wie die skrywer van hierdie Psalm was nie, maar die digter begin hierdie lied met ‘n oproep om die Here te loof! Die rede waarom gelowiges in die Here kan jubel en waarom God deur hulle geloof en geprys kan word, vind ons in die inhoud van Psalm 33.

In vers 4 lees ons dat ons die Verbondsgod kan loof omdat die Woord van die Here vasstaan – dit wat Hy wat Hy sê Hy sal doen, dit dóén Hy! God is getrou aan sy Woord, geliefdes en dit wat Hy sê, staan vás. In aansluiting by verlede week se preek, kan ons dit verál by sy Verbondsluiting raaksien. Wanneer Hy vir Abraham sê dat Hy vir hom en sy nageslag ‘n getroue God en Vader sal wees, dan dóén Hy dit. Hy blý sy uitverkore kinders se Vader. Hy sorg vir hulle en Hy lei hulle. Hy beskerm hulle en Hy onderrig hulle. Anders as baie so ménse, is daar geen verskil tussen dít wat die Here en dít wat Hy doen nie. Gelowiges kan wérklik op hulle Vader staatmaak. In vers 5 lees ons ‘n vérdere rede waarom ons in die Here kan jubel: Die Here het geregtigheid en reg lief en die hele aarde is oortrek met die Here se liefde. Elke mens op aarde het ‘n gevoel vir dít wat moreel rég is. Selfs ongelowige mense hunker na ‘n samelewing wat in alle harmonie en eerbaarheid funksioneer. Vanuit die Bybel weet ons egter dat God die Bron van alle morele waardes is. Hy gee sy Wet en sy Voorskrifte vir gelowiges sodat ons kan weet waar ons grense is. Elke kind voel veilig as sy/haar ouers vir hulle grense daarstel. Kinders floreer as hulle weet waar hulle perke is, want hulle wéét solank hulle binne hierdie reëls leef en speel, is hulle veilig. Gelowiges het die voorreg om die Gewer van alle volmaakte reëls hul Vader te noem. Oral waar God se Woord deur gelowiges gelees en verkondig word, leer mense God se Wette en Voorskrifte ken. Oral – regoor die aarde – kan gelowiges binne God se grense leef terwyl hulle Hom daarvoor loof.

Die derde rede waarom God alle eer en lof behoort te ontvang, is omdat Hy die Skepper van hemel en aarde is. Psalm 33: 6 – 9 leer vir ons dat die Here alles deur sy Woord geskep het. Genesis 1 en Johannes 1 maak dit aan ons duidelik dat die Here só almagtig is dat Hy maar net kon praat vir dinge om te ontstaan. In die begin het God net gesê: “laat daar lig wees, en toe was daar lig” (Gen. 1: 3). Hy het net gesê: “Laat daar lewende wesens wees”, en dadelik was daar allerhande soorte diere wat op die aarde en in die water kon lewe (Gen. 1: 20-25). Vanuit niks het God alles gemaak. Vanuit totale chaos het Hy orde en struktuur geskep. Alles wat ons kan sien en nié kan sien nie, het God in sy totale almag geskep. Die Nuwe-Testament maak dit vir ons duidelik dat God deur sy enigste Seun, Jesus Christus, geskep het. Kolossense 2: 15 en 16 sê vir ons dat die Seun van God beeld van God is. “Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur Hóm alles geskep wat in die hemel en op aarde is: alles wat gesien kan word en nie gesien kan word nie; konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep.”

Daarom is daar hierdie derde rede in Psalm 33 waarom ons alleen op God kan vertrou: deur sy Seun, Jesus Christus, het God alle dinge geskep. Gelowiges ontvang die troos dat God nie nét aan die begin alles vanuit niks geskep het nie. Deur sy Seun, Jesus Christus, hérskep Hy ook gelowiges se harte sodat hulle opnuut in Hom sal glo. Hy stuur die Heilige Gees in sy plek sodat Hý in ons kan kom woon en ons opwek tot ‘n nuwe gehoorsaamheid in Christus. Want die Persoon, Christus, het ‘n roeping gehad wat Hy moes voltooi. Hy moes deur sy Vader vervloek word, sodat gelowiges vryspraak kon ontvang. Met sy kruisdood bring Hy volkome verlossing vir God se uitverkore kinders. En met sy opstanding uit die dood skenk Hy nuwe lewe aan hulle. En boonop ontvang ons die vérdere troos dat Christus, met sy wederkoms, álles gaan herskep. En hiervoor kan ons alleen op die Here staatmaak, geliefdes. Elkeen van ons mag uitsien na ‘n nuutgemaakte hemel en ‘n nuutgemaakte aarde waarop ons tot in alle ewigheid kan woon – en dit álles is te danke aan Christus bereidwilligheid en aan God se genade. 

‘n Vérdere rede waarom die Psalmdigter alle eer en verheerliking aan God wil bring, is omdat die planne van die Here vir ewig vasstaan en omdat sy besluite van geslag tot geslag geldig is (vers 11). Die Here, alleen, ontvang alle eer omdat Hy aan sy Woord getrou bly. Planne van mense kan nog verander – selfs ‘n land se regering kan van plan verander. En dit veroorsaak dat die landsburgers hierdie regering se ministers en strategieë begin bevraagteken. Maar burgers van God se koninkryk hoef nooit in sy raadsbesluite te twyfel nie, geliefdes. Want dit wat die Here besluit het staan vás. “Teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd”, sing ons in hierdie Psalm se beryming. Kinders, dit beteken dat niemand teen die Here se besluite in opstand kán of mág kom nie (verweer). God is só almagtig dat sy besluite sal aanhou voortduur tot in ewigheid (bestendig). Dit is vir géén mens moontlik nie, maar alleen vir God-Drie-Enig.

Die laaste twee redes waarom God deur ons geloof kan word, vind ons in Psalm 33: 13 – 19. Daar lees ons dat die Here vanuit die hemel afkyk op alle mense en dat Hy raaksien wat almal op aarde doen. Ons ontvang dus die sekerheid dat God weet van alles wat met sy kinders hier op aarde gebeur. Hy sien al die onreg, onderdrukking, afguns en vervolging raak wat sy kinders soms ervaar. Vanuit die hoogste hemel sien Hy raak waardeur ons, as sy kinders, soms moet gaan. Hy weet wat die diepste bedoeling van élke mens se hart is, geliefdes, want Hy het elkeen van ons gemaak – ook die ongelowiges. Ons kan die Here vertrou, omdat Hy nie nét van alles weet en op ‘n afstand bly staan nie. Die Here kyk nie maar net toe hoe alles hier, op aarde, ontvou nie. Hy bly intiem betrokke by sy Skepping en skepsels, want dit is Gód wat oor die heelal regeer, en Hy doen dit deur ons Enigste Koning, Jesus Christus.

En dan vind ons die hoogtepunt van hierdie Psalm in verse 16 en 17. Die hoof-rede waarom God betroubaar is, is omdat dit Hý is wat sorg vir dié mense wat Hom eer. Die Here sorg op ‘n liefdevolle manier vir dié mense wat op sy al(mag) staatmaak. Ons kan nie ons vertroue op enige iets of in enige iemand anders, behalwe die Here, stel nie, geliefdes. In Psalm 33: 16 en 17 praat die digter van drie dinge wat níé waar is nie: Dit is níé deur ‘n groot weermag dat ‘n koning die oorlog wen nie. Dit is níé deur ‘n mens se eie mag dat iemand behoue bly nie en dit is níé waar dat die krag van ‘n perd oorwinning gee nie.

Baie mense dink dat daar krag in mense of in hul kosbare besittings lê, maar dit is nie waar nie. As gelowiges mag ons nooit ons vertroue in ‘n mens se vaardighede of vermoëns stel nie, maar alléén in God. Die oomblik as ek my vertroue in myself of in ander mense, of selfs in iets wat ek uitgedink het, stel, dan is ek besig met afgodery. Hanna se loflied in 1 Samuel 2: 9 maak dit ook aan ons duidelik. Daar sê sy: “(Die Here) beskerm sy troue dienaars op hul pad, maar die goddeloses word stilgemaak in die duisternis van die graf. ‘n Mens oorwin nie deur eie krag nie!” En in Psalm 146:3 ontvang ons die opdrag: “Moet nie op magtiges vertrou nie, moet nie op ‘n mens vertrou nie; hy kan jou nie red nie.

Stel ál jou vertroue in Hom!

Psalm 33 maak dit aan ons duidelik dat God-Drie-Enig om verskeie redes geloof en geprys kan word omdat dit alleen Hý is wat vertrou kan word en wat volkome betroubaar is. Ons kan eenvoudig net nie ons hoop op énige mens stel nie, want alle mense is gebroke. Indien ons ál ons vertroue op ons ouers, of ons familie of ons vriende stel, sal ons teleurgestel word. Indien ons, op ‘n ongesonde manier, op ons bankbalans of ons beleggings of pensioen sou staatmaak, sal ons teleurgestel word. Dieselfde geld vir ons gemeentelike lewe: ons mag nie só afhanklik van mekaar raak dat ons nie sonder mekaar kan aangaan nie, geliefdes. Selfs die predikant is maar net ‘n bedienaar van die Woord en ons moet nie op sy ménslike vermoëns vertrou nie, maar op die Een Wie Hy verkondig. Ons mag nie glo dat hy, as mens, ons en ons gemeente sal staande hou nie, geliefdes. Dit is alleen die Hére wat dit kan doen, geliefdes.

Dit is alleen Gód wat hierdie gemeente van Hom regeer en onderhou want dit is sý gemeente. Die kerk is sy bruid wat Hy innig liefhet en Hy sal haar nié verwaarloos nie! En dáárom vertrou ons alléén op die Here, want alleen Hy is ons Hulp en ons Beskermer. Ons fokusgedeelte sê drie keer dat ons op God moet vertrou. En dan gee die digter ook vir ons riglyne oor hóé ons op die Here moet staatmaak: Eerstens moet ons geduldig op die Here wag, geliefdes. Hy gee áltyd uitkoms en sy wil sal áltyd geskied, maar baie keer vat dit tyd. Daarom moet ons geduldig wag op die Here totdat sy wil vir ons so helder soos die son word. En tweedens kan ons met ‘n blye hart op die Here wag, juis omdat Hy betroubaar is. Hy is nie net volkome betroubaar nie, maar óók vol liefde teenoor sy kinders en teenoor sy kerk.       

Slot

As gelowiges mag ons nooit sê dat ons in iets of iemand soos ‘n sekuriteitsmaatskappy of in ‘n dokter glo nie. Ons mag nooit al ons vertroue in mense of in hul vermoëns stel nie. Want die Here wys ons deur sy Woord en Gees dat dit alléén in Hom is waarin ons ons vertroue kan stel. Alleen Hý is betroubaar want God blý getrou aan sy Woord. Dit is alleen in die Here waarin ons ons hulp en ons beskerming mag soek, geliefdes, want alleen Hý kan dit vir ons gee. En daarom is dit alléén Hý wat eer en lof en aanbidding verdien, en géén mense nie.

Die Here sál uitkoms gee. Die Here sál aanhou sorg vir dié mense wat naby aan Hom bly en Hom, alleen, eer. Mag ons, as gemeente, vashou aan hierdie hoop en mag ons seker wees dat die Here se Woorde betroubaar is. Romeine 5: 5 sê hierdie Hoop in Christus nie beskaam nie, geliefdes. God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat Hy aan ons gegee het. Amen.