Galasiërs 1: 1 – 10

Skrifgedeelte: Galasiërs 1: 1 – 10

Fokusverse: Galasiers 1: 7 en 8

Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 7

Tema: Die Bybel se volkomenheid wys vir ons dat daar geen ander Evangelie is nie.

Inleiding

Die afgelope twee weke het ons in meer besonderhede gekyk na wat presies die Woord van God is. Ons het gesien dat die Bybel nie maar net nóg ‘n boek is nie. Dit is ‘n heilige Boek omdat hierdie Boek die Here se Woorde bevat. Die Bybel is die manier waarop God sy verlossende genade en die belofte van die ewige lewe aan ons openbaar. God wil hê dat ons Hom rég moet ken, en daarom beveel Hy, in sy liefde, dat hierdie Woorde van Hom opgeteken moet word.

Die Bybel is volmaak en volkome

Deur die Here se genade het ons dus nou God se Woord áltyd by ons. Ons kan énige tyd van die dag of nag ons Bybels oopmaak en na God se Stem luister. Wanneer ons onseker of bang of eensaam of bekommerd is, is God se Woord dáár om ons te troos en om ons te versterk. Afgesien van die Bybel, het ons niks wérklik nodig nie, geliefdes. Ons Skrifgedeelte én NGB Artikel 7 maak dit baie duidelik, geliefdes. So baie keer dink ‘n mens dat jy verskeie dinge in hierdie lewe nodig het. Baie van ons voel dat ‘n mens geld of geleerdheid of een of ander geleentheid nodig het om deur hierdie lewe te kom. En as ons dan dit kry, wat ons dink nodig was, dan sien ons gou dat ons steeds onvervuld voel.

Dit is dán wanneer ‘n mens jouself wysmaak en sê: “Ja, maar as ek nou maar net nog dit of dat kan bereik, dán sal dit beter gaan.” “As ek nou maar nog net dáárdie besitting kan bekostig, of daardie stelsel aankoop, dan sal my lewe baie makliker wees.” “Al wat ek nou nog nodig het, is dáárdie persoon of item in my lewe.” “As ek maar net my huweliksmaat kan ontmoet of as ek maar net ‘n beter kan werk kry, dan is al my probleme opgelos.” Sodra ons iets gekry of bereik het wat vir ons belangrik was, dan is ons opsoek na die volgende ding – en só sal dit aanhou. Niks in hierdie lewe sal vir ons ooit genoeg wees om te kan sê: “Nou het ek alles in die lewe” nie. Geen besitting – of selfs persoon – sal vir ons ‘n totaal sorgvrye, vergenoede lewe kan waarborg nie.

Maar op grond van die inhoud van die Bybel bely ons dat daar tóg iets is wat hierdie behoefte by ons kan vervul. Daar is wél iets wat vir ons volmaak genoeg is sodat ons nie na énige iets anders sal hunker nie, en dit is God se Woord! Op grond van dit wat ons o.a. in 2 Timoteus 3: 16 en 17 lees, bely ons dat die Bybel die wil van God volkome bevat. Want “elke Skrifgedeelte is tog deur God geinspireër en (elke Skrifgedeelte in die Bybel) is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees – ten volle toegerus vir élke goeie taak.” Elke gedeelte wat daar dus in die Bybel staan, is vir ons nuttig vir soveel aspekte van die lewe. Aangesien hierdie Skrifgedeeltes deur die Heilige Gees geinspireer is, is dit vir ons van groot nut, geliefdes. God gee vir ons die rykdom van sy Woord sodat ons daardeur bekwaam kan word – sodat ons deur die Evangelie ten volle toegerus kan word vir alles waarmee ons in hierdie lewe te doen sal kry.

Daarom bely ons dat die Bybel God se wil vir ons lewens ten vólle bevat. Dit is nie nét die Tien Gebooie waarin ons God se wil vir ons lewens kan sien nie, maar op élke bladsy van die Bybel. Elke hoofstuk in die Bybel leer vir ons wat God se wil is, want in elke hoofstuk van die Bybel is Gód aan die Woord. Verder glo ons óók dat ons alles, wat vir ons saligheid nodig is, in die Bybel sal vind. Dit is alléén in God se Woord waar ons alles sal kan leer oor ons verlorenheid weens die sonde, maar óók oor ons verlossing weens Christus. In God se liefde vind sy Gees ons nie maar nét waar ons, in alle eensaamheid, verlore was nie. Die Heilige Gees herstel ons gees en skenk geloof aan ons sodat ons in Jesus Christus as ons Enigste Verlosser sal gló. 

God maak dit duidelik in sy Woord dat niemand iets by sy Woord mag byvoeg óf enige iets daarvan mag wegvat nie. Reeds in die Ou-Testament lees ons: “Elke Woord van God is gelouter; ‘n skild is Hy vir húlle wat by Hom skuil. Moenie iets byvoeg by sy Woorde nie, anders verklaar Hy jou skuldig en word jy as ‘n leuenaar uitgekryt” (Spr. 30: 6). Vanuit vanoggend se Wetlesing het dit ook vir ons duidelik geword dat ons nie aan die Here se Wette en Woorde mag verander nie. En dan lees ons ook nog die bekende gedeelte in Openbaring 22 wat sê: “Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is” (v. 18 en 19).

Die hele Bybel sluit dus af met hierdie gedagte nl. dat geen mens iets by God se Woord mag byvoeg of iets daaruit mag wegneem nie. En daarom glo en bely ons, as gelowiges, dan dat die leer van die Bybel heeltemal volmaak en in alle opsite volkome is. Al beantwoord die Bybel dalk nie al ons vrae direk nie, is die Bybel vir ons méér as voldoende om ons Enigste Saligmaker, Jesus Christus te leer ken. Die inhoud van die Bybel wys ons op God die Vader se uitverkiesende genade en op die Heilige Gees se kragtige werking in ons lewe. Ja, geliefdes, die inhoud van die Bybel is vir ons méér as genoeg om God-Drie-Enig te leer ken. Wanneer ons die Bybel tot ons beskikking het, en die gawe ontvang om te gló wat daarin staan, het ons wérklik niks anders nodig nie. Soos ons dit het, is God se Woord vir ons volledig en genoegsaam. Wanneer ons vashou aan God se beloftes in sy Woord, dan behoort ons nie na nóg iets te hunker nie. Om God se Woord konstant by ons te hê, behoort ons ten volle te vervul, geliefdes, want dit is die Enigste Bron wat aan ons Ware geluk kan gee. Wanneer ons die inhoud van die Bybel as die Énigste Waarheid aanvaar, dan is ons nie veronderstel om nog na énige iets anders opsoek te wees nie (vgl. Fil. 3: 12 – 15).

Daar is geen ander Evangelie nie

Om die Bybel as Enigste Waarheid te aanvaar, is nie maar iets wat ‘n méns uitgedink het nie, geliefdes. Om die Bybel as die Belangrikste Boek te beskou is nie ‘n ménslike wysheid nie – dit is ‘n opdrag van God Sélf. Want juis in die Woord van God leer die Here ons hóé ons Hom moet eer en dien. Hy kon enige ander middel gebruik het om Homself aan ons te openbaar, maar in die Here se alwysheid, kies Hy dat sy Woorde opgeteken sal word. Die hele Evangelie is vir ons neergeskryf – ons het nou die Here se Goeie Nuus tot ons beskikking!

En tóg is daar stééds sommige mense wat voel dat hierdie Evangelie nie “genoeg” is nie. Die gelowiges in Galasië is ‘n voorbeeld hiervan. Die Bybel was veronderstel om vir hierdie gelowiges die “een en die al” te wees, maar hulle het gehunker na “iets nuuts” – “iets anders”. En daarom skryf Paulus sy brief aan die Galasiërs – juis om hulle op te skerp en hulle te herinner aan die volkomenheid van die Skrif. Hy sê in vers 6 dat hy verbaas is dat hierdie mense so gou van God weggedraai het na ‘n sg. “ander evangelie” toe. Ons kan aflei dat hierdie mense maar onlangs tot geloof in die Here gekom het, en daarom dat hulle dan so “gou” afvallig word. Maar die tydsduur van ‘n mens se geloof kan nie as verskoning vir ‘n mens se onvergenoegdheid gebruik word nie, geliefdes.

En daarom herinner Paulus hierdie “jong gelowiges” aan twee dinge: Eerstens behoort hulle te onthou dat dit Gód is wat hulle tot geloof in sy Evangelie geroep het. Hierdie gelowiges het dus ‘n besonders unieke roeping, geliefdes. Hulle doel is om te gló in die Woorde wat in God se Evangelie opgeteken is. Hulle behoort ánders as die wêreld te wees, en vás te hou aan God se beloftes wat vir hulle neergeskryf staan. As mense wat deur die genade van Jesus Christus geroep is, behoort hulle nie “oop te wees” vir enige ander openbarings nie. En dan wys Paulus die Galasiërs vêrder daarop dat daar buitendien geen ánder Evangelie is waarheen hulle hulself kan draai nie. Buiten die Evangelie van Christus, is daar geen ánder Goeie Nuus nie – daar is geen ánder Blye Boodskap nie.

Ons fokusgedeelte maak dit baie duidelik dat daar geen ander verhaal of openbaring is waaruit ons ons verlossing kan leer ken nie. Al manier waarop God-Drie-Enig Homself vollédig aan ons bekendmaak, is vanuit sy Woord, geliefdes. En alles wat ons vir ons saligheid nodig het, staan in die Here se Woord neergskryf! Daar is geen ander Skeppingsverhaal nie. Daar is nie ‘n ander manier hoe ons verlos kan word nie. Daar is nie ‘n ander persoon wie ons sal verlos of iemand ánders wie as voorspraak vir ons kan optree nie.

Net soos in die tyd van die vroeë Nuwe-Testamentiese kerk, is daar vandág nog mense wat die Evangelie van Christus probeer verdraai. Hierdie mense bring gelowiges in verwarring, geliefdes, want hulle verkondig dinge wat ánders as die inhoud van die Bybel klink. Hulle sal bv. sê dat dit nie nét God-Drie-Enig is Wie aanbid moet word nie, maar óók hy/sy wie die leier van hulle kerk/gemeente is. Óf dat Jesus Christus nie wérklik uit ‘n maagd gebore is nie. Óf dat daar ook bv. lewe op ander planete bestaan. Hierdie valse profete sal ‘n verdraaide Evangelie of selfs ‘n totale ánder Evangelie aan ons wil verkondig.

Maar, geliefdes, daar is géén ander Evangelie buiten die Evangelie wat ons in die Here se Woord kry nie! “Want al sou een van ons of selfs ‘n engel uit die hemel aan julle ‘n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het – die vloek van God sal hom tref!” (Gal. 1: 8). Mag elkeen van ons ook vanoggend deur die Heilige Gees herinner word dat dat Woord van God die Hoogste Gesag geniet! Geen uitspraak van énige mens – hoe invloedryk of belangrik hy/sy ook al mag wees – is so gesagvol soos die Here se Woorde nie. Ons mag níks anders en ook niemand se woorde aan die Here se Woord gelykstel nie, want ons is, deur die genade van ons Here Jesus Christus, geroep! Ons is geroep om God se kinders te wees, en om ons Vader se Woorde met respek te aanvaar – nét soos Hy dit vir ons gee.

Slot

Die Bybel, soos ons dit vandag het, is die vollédige Woord van God. In hierdie Een Boek leer ons die Here se wil vir ons lewens – én ons doel op aarde – ten vólle ken. In hierdie Een Boek kry ons al die kennis wat ons nodig het oor ons verlorenheid, maar óók oor ons verlossing. Alles wat die Here aan ons wou openbaar, is in hierdie Een Boek saamgevat. Alles wat ons vir hierdie lewe nodig het, staan in hierdie Evangelie. Indien die Here nóg iets vir ons wou sê, sou Hy dit verséker vir ons hierin gevoeg het.

Daarom berus ons ons by die inhoud van Gód se Evangelie. Buiten dít wat hierin staan, het ons niks ánders nodig nie. Ons hoef na niks ánders te hunker nie, want God se Evangelie is afgesluit. Sy Woorde aan ons is voltooi. Alles wat ons nodig het, staan in hierdie Één Boek.

Is dit wat vir Gód genoeg is, ook vir jóú genoeg? Amen.