1 Petrus 1: 17 – 25; 1 Petrus 2: 11 en 12 

Skriflesing: 1 Petrus 1: 17 – 25; 1 Petrus 2: 11 en 12  (1983 Vertaling)

Fokusvers: 1 Petrus 1: 19, 1 Petrus 2: 11 en 12 (1983 Vertaling)

Tema: Jesus Christus koop ons los om burgers van die hemel te wees.

Inleiding

Ons het verlede week gehoor dat God heilig is. Ons het óók gehoor dat God vir ons die opdrag gee om heilig te lewe. “Wees heilig want Ek is heilig” beveel God. Ons het vir mekaar gesê dat hierdie opdrag aan ons nie onbillik nie, want ons word deur ons geloof in God, geheilig. Omdat ons in Christus se verlossing glo, word ons met die bloed van Jesus Christus geheilig. Die Heilige Gees maak ons ook elke dag al meer heilig. Ons noem dit die proses van heiligmaking. Aangesien gelowiges hierdie genade ontvang, beskou God hulle dan as sy heilige kinders. God hanteer ons, sy kinders, as geheiligde mense.

Christus het jou met sy kosbare bloed losgekoop

Vandag se preek sluit hierby aan. Vandag hoor ons vérder wat ons Heilige God vir ons doen. Ons luister vérder na wat die Heilige Gees van ons verwag. Ons Teksgedeelte begin deur te sê dat, aangesien ons God as ons Vader mag aanroep, ons daarom in eerbied vir Hom moet leef. Hierdie vers is belangrik, want dit sluit hierdie hele gedeelte vir ons oop. Hierdie vers gee vir ons die rede waarom ons al die opdragte van hierdie gedeelte kan gehoorsaam. Die begin van hierdie gedeelte (vers 17) maak dit duidelik dat ons alleen eerbied vir God kan hê omdat ons heilig is. Deur die genade sien God ons as sy heilige kinders. Ons hoor ook dat ons eerbied teenoor God kan betoon omdat ons Hom as ons “Vader” mag aanroep. Om vir die Heilige God “Vader” te mag sê is ‘n wonderlike voorreg, geliefdes. Nie alle mense kan dit doen nie – dit is slegs God se uitverkore kinders wie Hom só mag aanspreek. Al is Hy ons Vader, bly God die Almagtige Regter oor alle dinge. God is groter as die hoogste regter van die hoogste hof, want God gee die finale uitspraak oor alles en almal. Hy bepaal wat van ons – en wat van alles word. En tog roep ons nie God aan as ons Regter nie, maar as ons Vader. Ons verhouding met God is dus nie een van vrees nie, maar een van liefde en respek. Ons moet egter onthou dat God ons Heilige God is, daarom het ons heilige ontsag/respek vir Hom. As mens dink hoeveel ontsag mens vir die regter van ‘n hof het, dan kan ons net indink hoeveel meer ontsag ons vir God kan hê.

Daarom word ons opgeroep om in eerbied vir God te lewe. Saam met die eerste lesers van 1 Petrus 1 word ons opgeroep om respek vir God te hê in die tyd van ons vreemdelingskap in hierdie wêreld (vers 17). Ons is ook, net soos die Christene van destyds, vreemdelinge in hierdie wêreld. Wanneer Petrus sê dat gelowiges “vreemdelinge en bywoners” is, dan bedoel hy dat hulle met uitlanders vergelyk kan word. Buitelandse toeriste besoek altyd maar net ‘n sekere land – hulle word nooit permanente burgers van daardie land nie. Dit is die manier waarop ons moet dink wanneer ons aan ons lewe, hier op aarde dink. Buitelandse besoekers raak nie té geheg aan die land wat hulle tydens hul reis/vakansie besoek nie. Hulle besef dat dit nie hulle ware woonplek is nie. Net só behoort ons nie té geheg aan hierdie wéreld te raak nie, geliefdes, want ons ware burgerskap is nie nie hier op aarde nie, maar in die hemel (Fil. 3: 20). Wanneer ons, as God se kinders, besef dat ons “vreemdelinge en bywoners” van hierdie aarde is, dan raak dinge vir ons, op ‘n manier, meer draaglik. Ons is in hierdie wêreld maar nie van hierdie wêreld nie (vgl. Joh. 17: 16). Ons besef dat ons aardse lewe so kort is in vergelyking met ons ewige lewe. Wanneer die Heilige Gees aan ons hierdie perspektief gee, veroorsaak ons geloof dat ons moed sal hou te midde van vervolging. Wanneer ‘n gelowige bv. valslik beskuldig sou word, dan het dit géén effek op ons nie. Selfs al sou ons lewe op aarde dalk bedreig word, kan ons moed hou, geliefdes. Ons ware burgerskap word nie bedreig nie. Wanneer God vir ons hemelse burgerskap gee, kan niemand dit van ons wegvat nie.

Met al die dinge wat rondom ons aangaan, oortuig die Heilige Gees ons al meer dat hierdie aarde nié ons werklike woonplek is nie. Ons is net tydelik hier, want ons is, net soos die eerste lesers, losgekoop om op ‘n ander plek te gaan woon. Ons is losgekoop om die ewige lewe te ontvang en dáár diensbaar te wees. Wat beteken dit as ons in ons fokusvers lees dat ons losgekoop is? Soos ons weet, was daar in die Bybelse tyd mense wat as slawe gewerk het. Slawe was gesien as “eiendom” van ‘n ander persoon, omdat ‘n mens in daardie tyd vir jou ‘n slaaf kon koop. Hierdie slawe moes alles gedoen het wat hulle eienaar van hulle verwag het. Elke slaaf se lewenswaarde was gelyk aan ‘n klein bedraggie geld. So ‘n slaaf het dan eintlik ‘n doellose/nuttelose lewe gehad want hierdie mense het meer potensiaal gehad as om net iemand se slaaf te wees. Hierdie slawe was ménse wat met respek en menswaardigheid behandel moes word. Wanneer iemand dan potensiaal in ‘n slaaf gesien het, het hy/sy daardie slaaf losgekoop van die vorige eienaar. ‘n Sekere bedrag geld is dan aangebied en, op hierdie manier, is die slaaf loskoop. In ‘n sekere sin is die slaaf “verlos” van die vorige eienaar wanneer daar genoeg geld betaal is. Daarom sê ons ook dat daar ‘n (ver)losprys betaal word vir die slaaf se vryheid.

En dit is presies wat met elke gelowige gebeur. Ons lees hier in 1 Petrus 1: 18 en 19 dat ons ook losgekoop is. Waarvan is ons losgekoop? Ons is dan niemand se slawe nie? As ons egter met onsself eerlik is, sal ons erken dat ons wel slawe was. Ons was slawe van die sonde. As dit nie vir die betaling van ‘n losprys was nie, sou die sonde ons vandag nog, totaal en al beheer het. Wie het betaal om ons van die sonde vry te koop? Ons fokusvers sê dat ons Here, Jesus Christus, vir ons betaal het. Wat het Hy betaal om ons uit die greep van die sonde los te koop? Vers 18 sê dat ons nie met verganklike middele, soos goud of silwer, losgekoop is nie. Ons is nie met geld losgekoop nie, geliefdes. Ons is losgekoop met die kosbare bloed van Christus sê ons foksuvers.

Ons almal besef hoe tydelik geld is. Ons besef hoe waardeloos geld is. Ons besef hoe vinnig geld kan vergaan. Mens kan vandag iets met geld koop en oor ‘n paar weke het daardie item se waarde reeds verander. Maar ons is nie met geld losgekoop nie. Ons is met die kosbare bloed van Christus losgekoop. Dit beteken dat ons Here, Jesus, aan die kruis moes gesterf het om te betaal vir al ons sonde. Hy is reeds, voor die skepping van die wêreld, hiervoor aangewys/gesalf (vgl. 1 Pet. 1: 20). Sy vloeiende bloed was die prys wat betaal moes word om ons uit die greep van die sonde los te koop.

Daar is ‘n rede juis vir hierdie tipe betaling: Christus se kosbare bloed het nie, soos geld, tydelike waarde nie. Die betaling met sy bloed verloor nooit waarde nie. Hierdie tipe betaling bly altyd geld. Dit het vir die Ou-Testamentiese gelowiges gegeld, dit het vir die Nuwe-Testamentiese gelowiges gegeld en dit geld ook vir óns, wat vandag leef. Jesus se kosbare bloed sal ook as betaling geld vir die geslagte wat kom. Sy bloed sal as betaling aanhou geld tótdat Hy weer na hierdie wêreld toe terugkom.

Losgekoop om burgers van die hemel te wees

Daarom kan ons vandag, met sekerheid weet, dat ons en ons geliefdes ook losgekoop is. Ons kan seker wees dat Jesus Christus vir ál ons sondes betaal het. Vanoggend se Nagmaal bevesitg aan ons dat Jesus Christus ons reeds vrygekoop het toe Hy aan die kruis gesterf het. Alleen deur Hóm kan ons God ook óns “Vader” noem. Te danke aan Hóm kan ons altyd ons hoop in God stel. Te danke aan Christus kan ons – tot die einde toe – in God se sorg bly glo. Wanneer ons swaarkry beleef, kan ons ons oë op God vestig, want ons wéét dat hierdie wêreld maar net ons tydelike woonplek is. Ons beséf dat ons maar vreemdelinge in hierdie wêreld is (vgl. o.a. 1 Pet. 1: 1). Saam met die Vervolgde Kerk wéét ons dat hierdie aarde nie ons ware tuiste is nie. Christus se bloed het ons juis van hierdie gebroke bestaan losgekoop. Ons is dúúr deur Hom gekoop om by ‘n beter tuiste te gaan woon. Daarom is ons nie vandag moedeloos nie, geliefdes, al ervaar ons ook dalk ongerief of vervolging weens ons geloof. Wanneer ons aan ons mede-broers en -susters dink wie wreed vervolg is, is ons nie vandag hartseer nie, geliefdes. Want, anders as ons, is hulle nie meer vreemdelinge en ‘n bywoners van hierdie wereld nie, maar ware burgers in die hemel.

Terwyl ons wag dat daardie dag ook vir ons anbreek, kan ons nou reeds, in diens van God leef. Hiervoor rus God ons toe met sy Heilige Gees. Daarom word ons, wie in diens van God wil leef, se geloof gedurig versterk. Elke keer as ons Nagmaal gebruik, versterk die Here ons geloof in Hom. Wanneer ons hier, aan Tafel, kom aansit, dan besef ons, opnuut, dat God ons liefhet. Sy liefde vir ons is só groot dat ons genoeg liefde ontvang om Hom terug lief te hê. Ons kan selfs ons medemens liefhê, want ons rein gemaak deur die bloed van Christus (vers 22). Ons kan mense liefhê sonder enige bybedoelings, want ons het die nuwe lewe, in Christus, ontvang. Wanneer ons Nagmaal gebruik dan besef ons dat die Heilige Gees aan ons ‘n heilige lewe skenk.

Hierdie nuwe lewe in Christus, hierdie geestelike lewe, kan mens nét kry as jy (geestelik) weer gebore word. Ons lees in 1 Petrus 1: 23 dat gelowiges weergebore is – nie uit saad wat vergaan nie, maar wél uit saad wat ewig hou. Ons is losgekoop met bloed wat ewig geld, en ons is weergebore met saad wat altyd geld. Soos die bloed van Christus, ook vir die volgende geslagte sal geld, sal die saad van die nuwe lewe, altyd geld. Wat is hierdie saad? Dit is die saad van die Woord van God, sê Petrus in 1 Petrus 1: 24 (vgl. Luk. 8: 26). Met elke preek, met elke Bybelstudie en Katkisasie-les word die saad van die Woord in ons harte gesaai, geliefdes. Hierdie saad van die nuwe lewe – die Woord van God – geld ewig. Mens verkry alleen hierdie nuwe lewe as hierdie saad in jou geplant is.

Slot

Gaan maak dus seker dat jy hierdie saad in jou lewe het. Maak seker dat jy op die regte manier reageer op God se Woord – op preke en en op huisbesoeke. Elke keer wat God se Woord aan jou bedien word, is dit ‘n geleentheid om tot bekering te kom. Die Here gee vir jou kans om jou lewe in orde te kry. Om jou hoop te vestig op Hom Wie in die hemele troon.

Sien jy ook uit om by jou ewige woonplek aan te kom, of is jy te lief vir hierdie wêreld? Mag elkeen van ons ons nie vir híérdie lewe bewywer nie, maar vir die lewe hierná. Vir die éwige, hemelse, lewe. Mag elkeen van ons ons beywer vir daardie lewe wat die martelare van die Kerk nóú rééds ervaar. Amen.

Ds. Daniel Myburgh

Ds. Daniel Myburgh

Gereformeerde Kerk Venterstad